pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ uľahčí zdieľanie údajov verejného sektora

EÚ uľahčí opakované použitie údajov, ktoré uchováva verejný sektor. Veľvyslanci členských štátov sa dohodli na rokovacej pozícii Rady k reformám, ktoré sú súčasťou širšieho úsilia EÚ o rozšírenie ponuky údajov na podporu rozvoja ekonomiky a zaistenie, aby sa viac údajov využívalo v prospech všetkých.

Nové pravidlá podporia rozvoj a zavádzanie nových služieb a technológií založených na údajoch, ako je napríklad umelá inteligencia. Znamenajú tiež značný pokrok na ceste k širšiemu sprístupneniu otvorených údajov v EÚ.

„Dnešná dohoda je dôkazom, že verejný sektor zohráva vedúcu úlohu v zdieľaní údajov. Menšie firmy a startupy si nemôžu vždy dovoliť kúpiť údaje verejného sektora, preto môžu zvýšená dostupnosť a nižšie náklady uľahčiť prelomové inovácie, z ktorých môžeme mať úžitok všetci,“ uviedla Margarete Schramböcková, rakúska ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti

Podľa existujúcej smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora sa obsah, ktorý je verejne dostupný na základe vnútroštátnych právnych predpisov o prístupe k dokumentom, v zásade môže opakovane použiť na akékoľvek účely vrátane obchodných účelov.

Týmito reformami by sa rozsah pôsobnosti pravidiel rozšíril zo subjektov verejného sektora aj na verejné podniky z odvetvia dopravy a verejných služieb. Subjektom z týchto odvetví by nevznikla povinnosť sprístupniť údaje, pokiaľ sa to nevyžaduje na vnútroštátnej úrovni, ale v prípade, že by poskytli údaje, museli by dodržať rovnaké zásady ako subjekty verejného sektora vrátane transparentnosti, nediskriminácie a výhradných dohôd.

Tieto pravidlá by sa tiež rozšírili na údaje, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a už sa nachádzajú vo verejných archívoch. Takéto údaje by bolo potrebné prispôsobiť na opakované použitie, napríklad určením vhodných licenčných podmienok. Členské štáty by tiež museli stanoviť vnútroštátne politiky otvoreného prístupu na podporu dostupnosti výskumných údajov.

V návrhu pravidiel sa nabáda k šíreniu dynamických údajov, ako sú napríklad údaje o doprave alebo počasí v reálnom čase pochádzajúce zo snímačov alebo satelitov. Verejné subjekty by museli takéto údaje sprístupniť prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní (API).

Viac..  Diplomati EÚ v Tolede hovorili o podpore Ukrajiny a o ďalšom rozširovaní Únie

V dohodnutom znení sa uvádza, že v druhej fáze po prijatí smernice by sa identifikovali súbory údajov s vysokou hodnotou (súbory údajov veľkého sociálno-ekonomického významu). Tieto súbory údajov by sa museli sprístupniť bezplatne v celej EÚ a mali by byť v strojovo čitateľnom formáte a automaticky prenositeľné prostredníctvom API. Komisia by mala v samostatnom vykonávacom akte stanoviť zoznam konkrétnych typov súborov údajov s vysokou hodnotou, ktorý by sa vzťahoval na verejné subjekty a verejné podniky.

Celkovo údaje verejného sektora zlacnejú. V zásade budú dostupné bezplatne alebo za nepatrné náklady. Tieto pravidlá však zohľadňujú potrebu niektorých subjektov verejného sektora vytvárať príjmy, a preto za určitých okolností umožňujú obmedzené spoplatnenie údajov.

V znení Rady sa tiež posilňuje vymedzenie pojmu otvorené údaje ako údajov v otvorených formátoch, ktoré sa môžu voľne používať a zdieľať na akýkoľvek účel. S cieľom zohľadniť tento vývoj sa pojem otvorené údaje začlenil do názvu návrhu.

Po nadobudnutí účinnosti smernice budú mať členské štáty dva roky na prijatie vnútroštátnych ustanovení na jej transpozíciu. Členské štáty by mali možnosť prijať prísnejšie opatrenia, ako sú minimálne pravidlá stanovené v smernici.

Návrh, o ktorom sa rokuje, je kľúčovou súčasťou balíka právnych predpisov o údajoch, ktorý Komisia uverejnila v apríli 2018 v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu. Je tiež súčasťou preskúmania programu regulačnej vhodnosti (REFIT) Komisie.

Dnešná dohoda v rámci Výboru stálych predstaviteľov predstavuje mandát pre predsedníctvo na začatie rokovaní s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu o konečnom znení. Parlament sa ešte nedohodol na svojej pozícii.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices