komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EU: Rumunsko sa musí pustiť do boja proti korupcii a zaručiť nezávislé súdnictvo

Európska komisia prijala najnovšiu správu o vývoji v Rumunsku, pokiaľ ide o plnenie záväzkov v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania (MSO).

Správa zhrnula vývoj od novembra 2017. Konštatuje sa v nej, že hoci Rumunsko podniklo isté kroky smerom k uplatneniu posledných dvanástich odporúčaní Komisie z januára 2017, aby splnilo referenčné kritériá MSO, nedávne udalosti zvrátili pozitívny trend a spochybnili kladné hodnotenie z januára 2017. To sa týka najmä nezávislosti súdnictva, reformy súdnictva a riešenia korupcie na vysokých miestach. Preto sa v správe uvádzajú dodatočné odporúčania, aby Rumunsko okamžite prijalo nadväzné opatrenia.

Prvý podpredseda Frans Timmermans povedal: „Je mi ľúto, že Rumunsko zastavilo reformný proces, dokonca sa vrátilo naspäť a znovu otvorilo problémy, v ktorých sa za posledných desať rokov dosiahol pokrok. Musí sa znova bezodkladne pustiť do boja proti korupcii a zaručiť nezávislé súdnictvo. Jedine takto sa Rumunsko opäť priblíži k dokončeniu procesu MSO v záujme svojich občanov, krajiny, ale aj EÚ ako celku.“

Za posledných dvanásť mesiacov od vydania správy v novembri 2017 Rumunsko podniklo určité kroky na vykonanie odporúčaní správy z januára 2017. Pozitívne hodnotenie uvedené v správe z januára 2017 však bolo vždy podmienené tým, že Rumunsko nepodnikne negatívne kroky, ktoré by spochybnili pokrok dosiahnutý za posledných desať rokov. Pokrok zvrátili alebo spochybnili novely zákonov v oblasti súdnictva, ktoré nedávno nadobudli účinnosť, celkový tlak na nezávislosť súdnictva a zvlášť na Národné riaditeľstvo pre boj proti korupcii (DNA), ako aj ďalšie kroky, ktoré oslabujú boj proti korupcii. Komisia skonštatovala aj prítomnosť širších činiteľov mimo pôsobnosť MSO, ktoré však majú vplyv na postup reformy súdnictva a boja proti terorizmu. V tejto súvislosti sa v správe uvádza, že dôležitú úlohu zohrávajú slobodné a pluralistické médiá, ktoré volajú mocných na zodpovednosť, napríklad keď vynášajú na svetlo možné prípady korupcie.

V dôsledku toho dvanásť odporúčaní z januára 2017 už na splnenie zámeru predsedu Jeana-Claudea Junckera uzavrieť MSO počas mandátu tejto Komisie, ako ho vytýčil pri nástupe do funkcie, nestačí. Na nápravu súčasnej situácie sa preto v správe uvádza osem dodatočných odporúčaní. To si bude vyžadovať, aby kľúčové inštitúcie Rumunska preukázali pevné odhodlanie vybudovať dva základné piliere – nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii, a aby obnovili kapacitu vnútroštátnych kontrol a protiváh zasiahnuť v prípade, že hrozí krok naspäť. Na nápravu tejto situácie sa odporúča prijať tieto opatrenia:

1. Zákony o justícii:

  • Okamžite pozastaviť vykonávanie zákonov o justícii a následných mimoriadnych legislatívnych opatrení.
  • Zrevidovať zákony o justícii a pritom v plnej miere zohľadniť odporúčania prijaté v rámci MSO a vydané Benátskou komisiou a Skupinou štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO).

2. Postupy menovania a odvolávania v súdnictve:

  • Okamžite pozastaviť všetky prebiehajúce postupy menovania a odvolávania vyšších prokurátorov.
  • Znova začať postup menovania hlavného prokurátora Národného riaditeľstva pre boj proti korupcii, aby mal preukázané skúsenosti so stíhaním trestných činov korupcie a aby malo riaditeľstvo jasný mandát na výkon profesionálneho, nezávislého a nadstraníckeho vyšetrovania korupcie.
  • Vyššia súdna rada by mala bezodkladne poveriť riadením súdnej inšpekcie dočasný tím a do troch mesiacov prostredníctvom konkurzu vybrať nový riadiaci tím inšpekcie.
  • Rešpektovať negatívne stanoviská vyššej súdnej rady k menovaniu alebo odvolaniu prokurátorov na manažérskych pozíciách, kým sa nezavedie nový legislatívny rámec, ktorý bude v súlade s odporúčaním č. 1 z januára 2017.
Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

3. Trestný zákonník a trestný poriadok

  • Zmraziť účinnosť zmien trestného zákonníka a trestného poriadku.
  • Znova pristúpiť k revízii trestného zákonníka a trestného poriadku a pritom v plnej miere zohľadniť, že musia byť zlučiteľné s právom EÚ a medzinárodnými protikorupčnými nástrojmi, ako aj s odporúčaniami prijatými v rámci MSO a stanoviskom Benátskej komisie.

Komisia bude naďalej pozorne sledovať situáciu a opäť ju vyhodnotí pred skončením svojho mandátu. Ak sa má reformný proces vrátiť na správnu cestu a umožniť dokončenie MSO, ako sa uvádza v správe z januára 2017, je nevyhnutné okamžite vykonať dodatočné opatrenia.

Súvislosti

Komisia zaviedla 1. januára 2007 proces mechanizmu spolupráce a overovania s cieľom zhodnotiť, ako sa Rumunsku darí plniť záväzky v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii. Komisia od roku 2007 pravidelne v správach určených Európskemu parlamentu a Rade písomne informuje o pokroku dosiahnutom v týchto oblastiach. Pri zostavovaní správ využíva kontakty s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami, nezávislými expertmi a rôzne ďalšie zdroje. Po každej správe získavajú závery Komisie a metodológia MSO spravidla silnú podporu Rady ministrov v záveroch Rady.

Správa o MSO z januára 2017 zhrnula desaťročie MSO, jeho úspechy aj nedokončené úlohy a vytýčila ďalšie kroky potrebné na dosiahnutie cieľov tohto procesu. Komisia vydala dvanásť odporúčaní, ktoré v prípade, že ich Rumunsko splní, možno považovať za dostatočné na ukončenie MSO, pokiaľ nedôjde k niečomu, čo by jednoznačne zvrátilo pozitívny trend. V správe z januára bol zdôraznený aj fakt, že rýchlosť procesu bude závisieť od toho, kedy bude Rumunsko schopné splniť odporúčania tak, aby nastolenú situáciu už nebolo možné zvrátiť. V prvom hodnotení z novembra minulého roka sa spomínalo, že zatiaľ čo plnenie niektorých odporúčaní uspokojivo napredovalo, dynamika reforiem sa v priebehu roku 2017 celkovo stratila, čím sa spomalilo plnenie zvyšných odporúčaní. Takisto existuje riziko, že sa bude treba znovu zaoberať otázkami, ktoré boli na základe správy z januára 2017 považované za splnené. Zdrojom obáv sú naďalej aj problémy a spochybňovanie nezávislosti súdnictva.

V sprievode správy vyšiel aj pracovný dokument útvarov Komisie s podrobnou analýzou založenou na nepretržitom dialógu útvarov Komisie s rumunskými orgánmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices