juncker, malmstrom
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a komisárka pre obchod Cecilia Malmström.

Nie sme naivní v otázkach voľného obchodu, tvrdí Komisia

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu o rámci EÚ na preverovanie priamych zahraničných investícií.

Dohodnutý balík zaručí, že EÚ a jej členské štáty budú dostatočne vybavené na to, aby hájili svoje základné záujmy a zároveň si zachovali svoj investičný režim, ktorý patrí k tým celosvetovo najotvorenejším.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Európa musí vždy ochraňovať svoje strategické záujmy a presne v tom nám tento nový rámec pomôže. Práve toto mám na mysli, keď tvrdím, že nie sme naivní v otázkach voľného obchodu. Musíme zabezpečiť kontrolu nákupov, ktoré uskutočňujú zahraničné podniky s úmyslom získať strategické európske aktíva. Apelujem na Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ, aby prispeli k čo najrýchlejšiemu dosiahnutiu tejto dohody.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: Ide o významný míľnik v procese, ktorý sme začali iba pred rokom v snahe ochrániť kľúčové technológie a infraštruktúru v Európe. Je to dôkaz ochoty Európy v tomto smere odpovedať na silný dopyt zo strany našich občanov i zainteresovaných strán. V čoraz prepojenejšom a vzájomne previazanejšom svete potrebujeme prostriedky na ochranu našej spoločnej bezpečnosti, a zároveň sa musíme postarať o to, aby Európa zostala otvorená podnikaniu. Spolieham na Európsky parlament a členské štáty, že čo najrýchlejšie schvália mechanizmy preverovania investícií, na ktorých sme sa dnes dohodli.“

Otvorenosť priamym zahraničným investíciám je zakotvená v zmluvách EÚ. Priame zahraničné investície podnecujú hospodársky rast, inovácie a zamestnanosť. Napriek tomu sa môžu v niektorých prípadoch zahraniční investori snažiť získať strategické aktíva, ktoré im umožnia kontrolovať alebo ovplyvňovať európske podniky, ktorých činnosti sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ a jej členských štátoch.

Základnými prvkami nového európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií sú:

– vytváranie mechanizmov spolupráce, vďaka ktorým si členské štáty a Komisia môžu vymieňať informácie a upozorňovať na konkrétne problémy,

– možnosť Komisie vyjadrovať sa k prípadom týkajúcim sa viacerých členských štátov, alebo prípadom investícií, ktoré by mohli mať vplyv na nejaký projekt či program s dosahom na celú EÚ, ako napr. programy Horizont 2020 alebo Galileo,

Viac..  Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

– podpora medzinárodnej spolupráce o politikách na preverovanie investícií vrátane výmeny skúseností, najlepších postupov a informácií týkajúcich sa investičných trendov,

– opätovné zdôraznenie toho, že záujmy národnej bezpečnosti sú v kompetencii členských štátov; rámec nijako nevylučuje možnosť členských štátov zachovať si existujúce kontrolné mechanizmy, prijímať nové alebo existovať bez takýchto vnútroštátnych mechanizmov (v súčasnosti sú takéto mechanizmy zavedené v 14 členských štátoch),

– členské štáty majú aj naďalej posledné slovo v rozhodovaní o tom, či určité operácie majú, alebo nemajú byť povolené na ich území;

– zohľadnenie potreby dodržiavať krátkodobé, pre podniky výhodné lehoty a prísne požiadavky na dôvernosť.

Návrh zaviesť európsky rámec preverovania priamych zahraničných investícií smerujúcich do Európskej únie je súčasťou úsilia Komisie dodržať svoj sľub ochrany podnikov, pracovníkov a občanov Únie.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia navrhla 14. septembra 2017 rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií ako súčasť obchodného balíka spomenutého v prejave predsedu Komisie Junckera o stave Únie. Následne sa stal 10. júla 2018 predmetom trojstranných rokovaní s Európskym parlamentom a Radou a týmto dňom sa tento proces uzatvára. Obaja spoluzákonodarcovia teraz musia túto dohodu schváliť, a tým definitívne schváliť nadobudnutie účinnosti tohto návrhu.

Popri tomto návrhu Komisia dokončuje podrobnú analýzu tokov priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ a spolu s členskými štátmi vytvorila koordinačnú skupinu, ktorej poslaním bude pomáhať pri identifikácii spoločných strategických aspektov a riešení v oblasti priamych zahraničných investícií.

O dac

Odporúčame pozrieť

rokovanie EU Australia

Rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou stroskotali

Najnovšie kolo rokovaní o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou sa skončilo neúspešne. …

Consent choices