King, Avramopoulos
Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

EÚ posilňuje Schengenský informačný systém

Rada prijala návrh Komisie na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS), najpoužívanejšieho európskeho systému na výmenu informácií v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc.

Posilnený systém SIS, ktorý je politickou prioritou na obdobie 2018 – 2019 a kľúčovým prvkom budúcej interoperability informačných systémov EÚ, pomôže príslušníkom pohraničnej stráže a polície rýchlejšie vysledovať nebezpečných páchateľov trestných činov a teroristov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos schválenie návrhu privítal týmito slovami: “Schengenský informačný systém predstavuje kľúčový prvok Schengenu. Zabezpečuje nielen voľný pohyb osôb v schengenskom priestore, ale chráni aj našich občanov pred osobami, ktoré chcú túto slobodu zneužiť. Tento systém funguje nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni a keď sa stane interoperabilným s našimi ďalšími migračnými a bezpečnostnými systémami, bude ešte viac pomáhať príslušníkom pohraničnej stráže a polície pri identifikácii nebezpečných páchateľov trestných činov a teroristov, aby sa zabránilo ich vstupu do schengenského priestoru. Dnes robíme ďalší krok k vytváraniu Európy, ktorá chráni, a k účinnému zabezpečeniu základného práva našich občanov na to, aby sa vo svojich domovoch, na pracoviskách a na cestách cítili bezpečne.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King k tomu dodal: „Či ide o zabránenie teroristickým útokom alebo o nezvestné deti, systém SIS je ústredným nástrojom výmeny informácií v EÚ, ktorý umožnil vysledovať viac ako 200 000 páchateľov trestných činov a uskutočniť 50 000 zatknutí, čo zdôrazňuje jeho význam pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Preto oceňujem, že sme dnes prijali posilnený mandát, ktorý ďalej upevní účinnosť systému SIS. Je to skutočne významný krok, ak si uvedomíme kľúčovú úlohu, ktorú bude tento systém zohrávať v našom úsilí o zabezpečenie primeranej interoperability všetkých našich informačných systémov.“

Posilnený SIS bude okrem iného zahŕňať tieto modernizované prvky:

 • Nové zápisy o páchateľoch trestných činov a rozhodnutiach o návrate: Dohodnuté zmeny umožnia vkladať do systému SIS zápisy o neznámych osobách hľadaných v súvislosti s trestným činom. Okrem toho sa zavedie nová kategória zápisov pre „rozhodnutia o návrate“, aby sa zlepšil výkon rozhodnutí o návrate vydaných pre štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom.
 • Väčšia ostražitosť v súvislosti s teroristickými trestnými činmi: Vnútroštátne orgány budú povinné vytvoriť v systéme SIS zápis v prípadoch týkajúcich sa teroristických trestných činov a nový zápis o „zisťovacej kontrole“ s cieľom získať základné informácie.
 • Prísnejšie ustanovenia v súvislosti s nezvestnými deťmi a osobami, ktoré potrebujú ochranu: Vnútroštátne orgány budú môcť okrem existujúcich zápisov o nezvestných osobách vytvárať preventívne zápisy o osobách, ktoré potrebujú ochranu;
 • Presadzovanie zákazov vstupu: Všetky zákazy vstupu vydané štátnym príslušníkom tretích krajín sa odteraz budú povinne vkladať do systému SIS, čím sa umožní ich presadzovanie v celom schengenskom priestore.
 • Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov: Dohodnuté zmeny posilnia ochranu osobných údajov, pretože ich zosúladia s novým všeobecným nariadením o ochrane údajov a s policajnou smernicou o ochrane údajov.
 • Zlepšená interoperabilita: Posilnený systém SIS zefektívni využívanie odtlačkov prstov, odtlačkov dlaní a podôb tváre na identifikáciu podozrivých osôb. Modernizované prvky majú zároveň zabezpečiť úplnú interoperabilitu systému SIS s ostatnými systémami EÚ v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti.
 • Lepší prístup pre agentúry EÚ: Europol bude mať teraz prístup ku všetkým kategóriám zápisov v systéme SIS, zatiaľ čo operačné tímy európskej agentúry pre pohraničnú stráž budú mať prístup do systému SIS na účely vykonávania svojich úloh v hotspotoch a na vonkajších hraniciach.

Ďalšie kroky

Tri nariadenia, ktoré prijala Rada a ktoré posilňujú využívanie Schengenského informačného systému na účely policajnej spolupráce, kontroly hraníc a návratu, musia teraz spoločne podpísať predseda Európskeho parlamentu a rakúske predsedníctvo Rady.

Viac..  Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Znenie týchto právnych predpisov bude potom uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť. Nové funkcie v systéme SIS sa budú zavádzať postupne, pričom systém musí byť v členských štátoch plne funkčný do troch rokov po nadobudnutí účinnosti uvedených právnych predpisov (t. j. v roku 2021). Technickú modernizáciu systému SIS bude zabezpečovať agentúra eu-LISA, ktorá je zodpovedná za prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie Juncker v prejave o stave Únie v roku 2016 zdôraznil dôležitosť prekonania súčasných nedostatkov v oblasti správy údajov a zlepšenia interoperability existujúcich informačných systémov. Komisia v apríli 2016 predložila oznámenie o výkonnejších a inteligentnejších informačných systémoch v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti a tým otvorila diskusiu o tom, ako skvalitniť informačné systémy EÚ s cieľom zlepšiť riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť.

Na dosiahnutie tohto cieľa treba okrem iného posilniť Schengenský informačný systém (SIS). Po komplexnom hodnotení systému SIS v roku 2016 boli identifikované niektoré oblasti, v ktorých by sa mohli vykonať operačné a technické vylepšenia. Odporúčania uvedené v tejto hodnotiacej správe a záväzok, ktorý prijal predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2016, sa uplatnili v legislatívnych návrhoch, ktoré Komisia predložila v decembri 2016.

Schengenský informačný systém je rozsiahly a centralizovaný informačný systém, ktorý sa používa pri kontrolách na vonkajších schengenských hraniciach a ktorý zlepšuje presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v 30 krajinách v rámci Európy. V súčasnosti obsahuje viac ako 80 miliónov záznamov a v roku 2017 sa v ňom uskutočnilo viac ako 5,2 miliardy konzultácií.

Od apríla 2013, keď tento systém začal fungovať, až do konca roku 2017 bolo vykonaných 800 000 pozitívnych lustrácií (v priemere viac ako 450 pozitívnych lustrácií za deň), čo znamená, že o osobách alebo veciach, ktoré kontroloval príslušník pohraničnej stráže alebo polícia, bol nájdený záznam v databáze. Výsledky:

 • počas ich ciest bolo vysledovaných viac ako 200 000 páchateľov závažných trestných činov a ďalších osôb, ktoré predstavovali hrozbu pre národnú bezpečnosť;
 • takmer 50 000 osôb bolo zatknutých v súvislosti s trestnými činmi spáchanými v inom členskom štáte;
 • automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) obsahoval koncom októbra viac ako 165 000 odtlačkov prstov a v systéme AFIS sa každý deň uskutočnilo až 1 000 vyhľadávaní;
 • bolo vysledovaných viac ako 180 000 osôb na účel zabezpečenia ich spolupráce pri trestnom súdnom konaní;
 • bolo vyriešených takmer 200 000 prípadov trestných činov týkajúcich sa ukradnutých motorových vozidiel, zneužitia dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov, odcudzenia strelných zbraní, evidenčných čísel vozidiel a iného strateného alebo odcudzeného majetku;
 • bolo nájdených a bezpečne domov vrátených viac ako 28 000 nezvestných osôb, ktoré prekročili hranice do iného členského štátu;
 • takmer 150 000 osobám bol zamietnutý vstup do schengenského priestoru alebo pobyt v ňom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices