Katainen, Bienkowska
Komisár Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť a komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva členské štáty, aby obnovili politický záväzok týkajúci sa jednotného trhu

Európska komisia predstavila najnovšie posúdenie situácie na jednotnom trhu a vyzvala členské štáty, aby obnovili svoj politický záväzok týkajúci sa jednotného trhu.

Za posledných 25 rokov sa Európa stala vďaka jednotnému trhu jedným z najatraktívnejších miest na život a podnikanie. Jeho štyri nedeliteľné slobody – voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu – pomohli zlepšiť prosperitu našich občanov a posilniť konkurencieschopnosť EÚ. Jednotný trh však musí fungovať správne a neustále sa vyvíjať v rýchlo sa meniacom svete, aby sme mohli naplno využívať jeho potenciál v digitálnom veku a zabezpečiť udržateľný rast európskeho hospodárstva. Ale hlbšia integrácia si vyžaduje viac politickej odvahy a záväzkov ako pred 25 rokmi a väčšie úsilie, ak sa majú slová zmeniť na skutky.

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: „Šesť mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu nie je na škodu pripomenúť Európanom, že jednotný trh zlepšuje náš každodenný život a poskytuje našim podnikom jedinečný odrazový mostík k inováciám a cezhraničnému rozšíreniu ich činností. Tí, ktorí sa pokúšajú vytvoriť nové prekážky, by mali uvažovať v širších súvislostiach: v situácii, keď multilateralizmus čelí problémom a konkurenti Európy rastú tak z hľadiska HDP, ako aj z hľadiska počtu obyvateľov, je jednotný trh jedinečným nástrojom, ktorý nám umožní zachovať a posilniť postavenie, hodnoty a vplyv nášho kontinentu vo svete.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: „Jednotný trh znamená slobodu, príležitosť a prosperitu. Aby sa však mohli ľudia, služby, tovar a kapitál voľne fyzicky alebo online pohybovať, musíme všetci v EÚ dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá. Potrebujeme účinné a dôsledné presadzovanie pravidiel. A tak, ako sa bránime protekcionizmu mimo EÚ, by sme sa mali brániť aj fragmentácii v rámci EÚ. Musíme náš jednotný trh neustále podporovať, aby sme zachovali našu najlepšiu devízu pre budúce generácie.“

Komisia poukazuje na tri hlavné oblasti, v ktorých treba vyvinúť väčšie úsilie na prehĺbenie a posilnenie jednotného trhu:

  • Urýchlene prijať návrhy, ktoré sú predmetom rokovaní: Komisia predložila 67 návrhov, ktoré priamo súvisia s riadnym fungovaním jednotného trhu. V 44 prípadoch ešte nedošlo k dohode. Preto vyzýva Európsky parlament a Radu, aby do konca tohto legislatívneho obdobia prijali najdôležitejšie predložené návrhy, medzi ktoré patria návrhy na začlenenie digitalizácie a nových technológií do jednotného trhu, na zaistenie bezpečnejšej a udržateľnejšej energie v Európe a na vytvorenie únie kapitálových trhov.
  • Zabezpečiť, aby pravidlá fungovali v praxi: Občania a podniky môžu využívať mnohé výhody jednotného trhu len vtedy, ak budú spoločne dohodnuté pravidlá fungovať aj v praxi. Komisia vyzýva členské štáty, aby pravidlá EÚ zavádzali, uplatňovali a presadzovali pozorne, a aby nevytvárali nové prekážky. Komisia bude naďalej plniť svoju úlohu a zabezpečovať dodržiavanie pravidiel EÚ naprieč rôznymi oblasťami, či už ide o emisie z áut, elektronický obchod, sociálne médiá alebo sektor služieb, ale aj v mnohých ďalších odvetviach.
  • Pokračovať v prispôsobovaní jednotného trhu: Vzhľadom na to, že rast na globálnej úrovni sa postupne spomaľuje a geopolitická situácia sa mení, musí EÚ preukázať vedúce postavenie a politickú odvahu posunúť jednotný trh na vyššiu úroveň. Hospodársku integráciu v oblasti služieb, výrobkov, daní a sieťových odvetví je možné ďalej prehlbovať, čo ešte zvýši príťažlivosť Únie v očiach medzinárodných obchodných partnerov a poskytne jej ďalší pákový efekt na medzinárodnej scéne.
Viac..  Štátom podporované nájomné bývanie čaká na posúdenie Európskou komisiou

Toto oznámenie je prvou reakciou Komisie na výzvu Európskej rady z marca tohto roku, aby predstavila súčasný stav jednotného trhu a vyhodnotila zostávajúce prekážky a príležitosti pre plne funkčný jednotný trh. Komisia ním zároveň vyzýva Európsku radu, aby vedúci predstavitelia na svojom zasadnutí v rámci Rady dôkladne prediskutovali všetky aspekty jednotného trhu s cieľom určiť spoločné priority pre opatrenia a vhodné mechanizmy, ktoré umožnia zladiť tak potrebný nový politický záväzok k jednotnému trhu s konkrétnou realizáciou cieľov na všetkých úrovniach riadenia.

Komisia predstavila aj akčný plán pre oblasť normalizácie, ktorý obsahuje štyri kľúčové opatrenia na zvýšenie účinnosti, transparentnosti a právnej istoty systému.

Odstránenie problematických miest, aby sa mohli zvýšiť investície na jednotnom trhu, je jedným z hlavných cieľov investičného plánu Komisie, známeho aj ako Junckerov plán. Oznámenie o jednotnom trhu preto súvisí s ďalším uverejneným oznámením, ktoré hodnotí, čo sa dosiahlo v rámci Junckerovho plánu.

Súvislosti

Vďaka jednotnému trhu Európania môžu slobodne cestovať, študovať, pracovať, žiť či nájsť si lásku v zahraničí. Môžu si vyberať z veľkého množstva výrobkov, či už nakupujú doma alebo v zahraničí, profitujú z nižších cien a z vysokých štandardov v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej ochrany a ochrany spotrebiteľa. Malé aj veľké európske podniky môžu jednoduchšie rozširovať rady svojich zákazníkov a ponúkať svoje produkty a služby v celej EÚ. Jednoducho povedané, jednotný trh je najlepšou devízou Európy na stimulovanie rastu a posilňovanie konkurencieschopnosti európskych podnikov na globalizovaných trhoch.

V uplynulých štyroch rokoch Komisia predložila ambiciózny a vyvážený súbor opatrení, konkrétne stratégiu jednotného trhu, úniu kapitálových trhov a stratégiu pre digitálny jednotný trh, ktoré povedú k ďalšiemu prehĺbeniu jednotného trhu a spravia ho spravodlivejším. Európsky parlament a Rada už prijali niekoľko návrhov, stále však musia schváliť 44 zo 67 návrhov, ktoré sú súčasťou uvedených stratégií. Komisia takisto predložila dôležité výhľadové návrhy na vytvorenie bankovej únie v Európe, ako aj posilnenie politík obehového hospodárstva, energetiky, dopravy a klímy, ktoré prehĺbia jednotný trh a podporia trvalo udržateľný rozvoj. Aby jednotný trh zostal spravodlivý, navrhla záruky v oblasti zamestnanosti, zdaňovania, práva obchodných spoločností a ochrany spotrebiteľa.

V budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhla nový osobitný program pre jednotný trh s rozpočtom štyri miliardy eur. Jeho cieľom je posilniť postavenie spotrebiteľov, chrániť ich a umožniť európskym malým a stredným podnikom (MSP), aby naplno profitovali z dobre fungujúceho jednotného trhu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices