Ansip, Jourova
Eurokomisár Andrus Ansip a eurokomisárka Vĕra Jourová. PHOTO: © European Union.

EÚ zintenzívňuje boj proti dezinformáciám

V záujme ochrany svojich demokratických systémov a verejných diskusií, ako aj vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a viaceré vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020, EÚ prezentuje akčný plán, na základe ktorého intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Európska komisia a vysoká predstaviteľka zhodnotili doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018, aby sa zabezpečila ochrana demokratických systémov Únie, stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. Ich súčasťou je vytvorenie systému včasného varovania a podrobné sledovanie dodržiavania kódexu postupov, ku ktorému sa zaviazali online platformy. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla: „V zdravej demokracii prebieha otvorená, slobodná a spravodlivá verejná diskusia. Je našou povinnosťou chrániť tento priestor a nikomu nedovoliť, aby šíril dezinformácie, ktoré podnecujú nenávisť, nezhody a nedôveru v demokraciu. Ako Európska únia sme sa rozhodli konať spoločne a posilniť našu odpoveď, presadzovať naše zásady a zvyšovať odolnosť našich spoločností tak v rámci našich hraníc, ako aj v našom susedstve. To je európsky spôsob reagovania na jednu z hlavných výziev našich čias.“ 

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Musíme byť jednotní a spoločne chrániť naše demokracie pred dezinformáciami. Boli sme svedkami pokusov o zasahovanie do volieb a referend, pričom podľa dôkazov je hlavným zdrojom týchto kampaní Rusko. V záujme riešenia týchto hrozieb navrhujeme zlepšiť koordináciu s členskými štátmi prostredníctvom systému včasného varovania, posilniť naše tímy odhaľujúce dezinformácie, zvýšiť podporu médií a výskumných pracovníkov a požadovať, aby online platformy plnili svoje záväzky. Boj proti dezinformáciám vyžaduje kolektívne úsilie.“

Posilnenie odhaľovania, reakcie a informovanosti

Akčný plán – pripravený v úzkej spolupráci s komisárkou pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou; komisárom pre bezpečnostnú úniu Julianom Kingom a komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyou Gabrielovou – sa zameriava na štyri oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ:

  • Lepšie odhaľovanie: osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj delegácie EÚ v susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a nástroje na analýzu údajov. Očakáva sa, že rozpočet ESVČ na strategickú komunikáciu zameranú na boj proti dezinformáciám a zvyšovanie informovanosti o ich škodlivom vplyve sa viac ako zdvojnásobí – z 1,9 milióna EUR v roku 2018 na 5 miliónov EUR v roku 2019. Členské štáty EÚ by mali tieto opatrenia doplniť posilnením vlastných prostriedkov na boj proti dezinformáciám.
  • Koordinovaná reakcia: zriadi sa osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a umožní zasielať varovania pred dezinformáciami v reálnom čase. Inštitúcie EÚ a členské štáty sa zamerajú aj na proaktívnu a objektívnu komunikáciu o hodnotách a politikách Únie.
  • Online platformy a odvetvie: subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, by mali urýchlene a účinne plniť záväzky prijaté v rámci tohto kódexu. Mali by sa pritom zamerať na opatrenia, ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, zintenzívnenie úsilia o zrušenie aktívnych falošných účtov, označovanie nehumánnych interakcií (teda správ šírených automaticky internetovými „botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a šíriť overený obsah. Komisia s pomocou európskej skupiny regulačných orgánov pre oblasť služieb audiovizuálnych médií zabezpečí podrobné a nepretržité sledovanie plnenia týchto záväzkov.
  • Zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov: popri cielených informačných kampaniach budú inštitúcie EÚ a členské štáty prostredníctvom osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť. Podporu získajú aj vnútroštátne multidisciplinárne tímy nezávislých overovateľov informácií a výskumných pracovníkov, ktoré budú odhaľovať dezinformačné kampane na sociálnych sieťach a poukazovať na ne.
Viac..  Európska komisia: Európski Židia dnes znova žijú v strachu

Komisia predkladá aj správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v boji proti dezinformáciám na internete od predloženia jej oznámenia z apríla 2018.

Ďalšie kroky

Európska komisia a vysoká predstaviteľka v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom rozvinú a zrealizujú opatrenia stanovené v akčnom pláne.

Vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu sa do marca 2019 zriadi systém včasného varovania. Tieto kroky bude sprevádzať ďalšie zvýšenie príslušných prostriedkov.

Subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, budú musieť Komisii do konca roka 2018 poskytnúť prvé informácie o tom, ako kódex dodržiavajú. Komisia tieto informácie následne zverejní (v januári 2019). Od januára do mája budú musieť online platformy podávať Komisii správy každý mesiac. Komisia takisto uskutoční komplexné hodnotenie dodržiavania kódexu v prvých 12 mesiacoch. Ak sa ukáže, že dodržiavanie kódexu postupov a jeho dosah nie sú uspokojivé, Komisia môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.

Súvislosti

Európska únia aktívne bojuje proti dezinformáciám od roku 2015. V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady z marca 2015 o potrebe „čeliť pokračujúcim dezinformačným kampaniam zo strany Ruska“ bola v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zriadená pracovná skupina East StratCom. Táto pracovná skupina sa spolu s príslušnými útvarmi Komisie zameriava na účinné komunikovanie politík EÚ smerom k jej východným susedom; skvalitňovanie celkového mediálneho prostredia vo východnom susedstve vrátane podpory slobody médií a posilňovania postavenia nezávislých médií a zlepšovanie schopnosti EÚ predpovedať prokremeľské dezinformačné aktivity, bojovať proti nim a zvyšovať povedomie o nich.

V roku 2016 bol prijatý spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, po ktorom v roku 2018 nasledovalo spoločné oznámenie s názvom Zvyšovanie odolnosti a posilňovanie spôsobilostí na riešenie hybridných hrozieb.

V apríli 2018 Komisia načrtla európsky prístup a samoregulačné nástroje na boj proti dezinformáciám na internete, ku ktorým patrí celoúniový kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, podpora nezávislej siete overovateľov faktov a nástroje na podporu kvalitnej žurnalis­tiky. Kódex postupov 16. októbra podpísali spoločnosti Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj obchodné združenie zastupujúce online platformy a obchodné združenia zastupujúce reklamný priemysel a zadávateľov reklamy.

Aj predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2018 oznámil súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť zabezpečiť slobodnú, spravodlivú a bezpečnú organizáciu budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu. Súčasťou týchto opatrení je zvýšenie transparentnosti politickej reklamy na internete a možnosť uvaliť sankcie za nezákonné použitie osobných údajov, ku ktorému došlo s úmyslom ovplyvniť výsledky volieb do Európskeho parlamentu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices