Dombrovskis, Canete, Moscovici
Eurokomisári Valdis Dombrovskis, Miguel Arias Cañete a Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

EÚ chce posilniť globálnu úlohu eura

V súvislosti s decembrovým zasadnutím Európskej rady a samitom eurozóny Komisia predstavila opatrenia na posilnenie úlohy eura v meniacom sa svete.

Predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2018 zdôraznil strategický význam eura a potrebu zabezpečiť, aby jednotná mena mohla zohrávať na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu. Globálnu úlohu eura treba rozvíjať tak, aby plne odrážalo politickú, hospodársku a finančnú váhu eurozóny, opierajúc sa o nadchádzajúce rozhodnutia o posilnení hospodárskej a menovej únie v Európe, dobudovaní bankovej únie a rozvoji únie kapitálových trhov. Komisia preto v oznámení predostiera výhody, ktoré z takejto silnejšej medzinárodnej úlohy eura plynú pre EÚ a medzinárodný finančný systém, a navrhuje iniciatívy, ktorými sa to dosiahne. V rámci tohto úsilia Komisia prijala aj odporúčanie o medzinárodnej úlohe eura v oblasti energetiky, v ktorom sa zasadzuje za rozsiahlejšie používanie eura v tomto strategickom odvetví.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Euro je úspešnou menou, hoci sa zrodilo len nedávno. Nastal čas, aby sa ďaleko viac presadilo na medzinárodnej scéne. Malo by odrážať politickú, hospodársku a finančnú váhu eurozóny a podporovať vyvážený medzinárodný politický a hospodársky poriadok založený na pravidlách. Dnešné návrhy sú počiatkom procesu, ktorý môže byť korunovaný úspechom, len ak sa o to spoločne pričinia EÚ, členské štáty, účastníci trhu a ďalší aktéri.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „EÚ je najväčším dovozcom energie na svete – v priemere dováža energie za 300 miliárd eur – a má otvorený a konkurenčný vnútorný trh. Posilnenie medzinárodnej úlohy eura v oblasti energetických investícií a obchodu napomôže znížiť riziko výpadkov dodávok a podporí autonómiu európskych podnikov. Euro tak môže významne prispieť k nášmu cieľu zaistiť bezpečnosť dodávok v rámci energetickej únie.“

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá uviedol: Väčšie používanie eura v globálnej ekonomike vytvára významný potenciál na lepšiu ochranu občanov EÚ a jej podnikov pred vonkajšími otrasmi a na zvýšenie odolnosti medzinárodného finančného a menového systému. Pokrok pri dobudovávaní hospodárskej a menovej únie je preto potrebný nielen na podporu rastu a stability v EÚ, ale je aj dôležitým projektom z hľadiska posilnenia autonómie Európy v globalizovanom svete.“

Podpora medzinárodnej úlohy eura je súčasťou záväzku Európy k otvorenému a multilaterálnemu globálnemu hospodárstvu a obchodu, ktoré budú založené na pravidlách. Dochádza k tomu v čase, keď nedávne celosvetové trendy, vzostup nových hospodárskych mocností spolu s vývojom nových technológií môžu viesť k prechodu na rôznorodejší a multipolárnejší systém niekoľkých svetových mien.

Rozhodnutie použiť určitú menu v konečnom dôsledku učinia účastníci trhu, pričom cieľom je neobmedzovať obchodnú slobodu ani možnosti výberu. Vďaka silnejšej úlohe eura by sa však zlepšila odolnosť medzinárodného finančného systému, účastníci trhu na celom svete by získali ďalšiu možnosť výberu a medzinárodné hospodárstvo by sa stalo menej náchylným na otrasy. Európskej únii by to zároveň umožnilo zlepšiť ochranu svojich občanov a podnikov, ako aj hájiť svoje hodnoty a presadzovať svoje záujmy pri vytváraní svetovej politiky v súlade s multilateralizmom založeným na pravidlách. Rozsiahlejšie používanie eura vo svete by pre európske podniky znamenalo nižšie náklady a riziká a pre domácnosti nižšie úrokové miery.

Iniciatívy na posilnenie úlohy eura

  • dobudovanie hospodárskej a menovej únie, bankovej únie a únie kapitálových trhov v Európe. Len sedem zo 40 kľúčových návrhov, ktoré Komisia v týchto oblastiach predložila spoluzákonodarcom, bolo prijatých.
  • ďalšie opatrenia na podporu efektívneho európskeho finančného sektora vrátane silnejších infraštruktúr európskeho finančného trhu; stabilné referenčné hodnoty úrokových mier a integrovaný systém okamžitých platieb v EÚ.
  • iniciatívy spojené s medzinárodným finančným sektorom: neustála spolupráca medzi centrálnymi bankami v záujme zaistenia finančnej stability; zvýšenie podielu dlhopisov denominovaných v eurách a vydaných európskymi subjektmi; rozvíjanie hospodárskej diplomacie s cieľom podporovať používanie eura a poskytovanie technickej pomoci na zlepšenie prístupu k systému platieb v eurách pre zahraničné subjekty, najmä v kontexte európskeho vonkajšieho investičného plánu.

Rozsiahlejšie používanie eura v kľúčových strategických odvetviach

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ceny energií potrebujeme stabilné, dostupné a hlavne predvídateľné. VIDEO

Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby podporovali väčšie používanie eura v strategických odvetviach. Napriek tomu, že európske podniky sú v pozícii veľkých nákupcov a aj veľkých výrobcov, na kľúčových strategických trhoch stále obchodujú v amerických dolároch, často dokonca aj medzi sebou. To ich vystavuje menovým a politickým rizikám, ako sú napríklad jednostranné rozhodnutia, ktoré sa priamo dotýkajú transakcií denominovaných v dolároch. V tejto súvislosti Komisia prijala odporúčanie na rozšírenie používania eura pri medzinárodných dohodách a transakciách v oblasti energetiky. Európske podniky tak získajú väčšiu autonómiu a budú môcť získavať financovanie s menším rizikom právnych krokov zo strany jurisdikcií tretích krajín. To prispeje k splneniu cieľa EÚ vybudovať energetickú úniu, ktorá zaistí bezpečné, realizovateľné a dostupné dodávky energie.

Komisia súbežne s tým začne aj celý rad cielených konzultácií so zainteresovanými stranami, o výsledkoch ktorých bude informovať v lete 2019.

  • Komisia začne konzultácie o trhovom potenciáli rozsiahlejšieho využívania transakcií v oblasti ropy, rafinovaných produktov a zemného plynu, denominovaných v eurách.
  • V súvislosti so surovinami (kovmi a minerálmi) a agropotravinárskymi komoditami sa Komisia bude so zainteresovanými stranami radiť o možnostiach zvýšenia objemu obchodu denominovaného v eurách.
  • Začne sa aj konzultácia s cieľom preskúmať možné opatrenia na podporu používania eura v odvetví výroby dopravných prostriedkov.

Komisia vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby o medzinárodnej úlohe eura diskutovali počas decembrového zasadnutia Európskej rady a samitu eurozóny.

Súvislosti

Predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2018 určil niekoľko politík, ktorými by sa malo podporiť používanie eura ako medzinárodnej meny: „Iba po 20 rokoch existencie – a napriek hlasom, ktoré sa proti nemu ozývajú – už euro prešlo dlhú cestu. Stalo sa druhou najpoužívanejšou menou na svete, pričom sú naň nejakým spôsobom naviazané meny 60 krajín. Musíme však urobiť viac pre to, aby naša jednotná mena mohla zohrávať plnohodnotnú úlohu na medzinárodnej scéne.“

Euro je druhou najdôležitejšou medzinárodnou menou. Približne 340 miliónov európskych občanov v 19 členských štátoch eurozóny používa eurobankovky a euromince každý deň. Asi 60 krajín sveta euro používa alebo ho bude používať, prípadne naviazalo svoju menu na euro. Euro je široko akceptovanou menou pre medzinárodné platby, pričom v eurách je uložený aj významný podiel medzinárodných rezerv zahraničných centrálnych bánk. V eurách sa emitujú aj dlhopisy na medzinárodných trhoch.

V roku 2017 bolo približne 36 % hodnoty medzinárodných transakcií fakturovaných alebo vyrovnaných v eurách. Euro tvorí približne 20 % medzinárodných rezerv zahraničných centrálnych bánk. To je viac ako podiel eurozóny na celosvetovom hrubom domácom produkte (HDP).

Podpora eura zo strany verejnosti v EÚ je stabilne vysoká, a to najmä v krajinách, ktoré už euro používajú. Európania považujú euro za jeden z hlavných symbolov Európskej únie. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo viditeľné a veľmi praktické výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Vďaka euru je cestovanie a bývanie v zahraničí ľahšie, úrokové miery sú nižšie a úspory chránené.

Desať rokov po finančnej kríze, ktorá otriasla svetom, je štruktúra európskej hospodárskej a menovej únie citeľne silnejšia, no v tejto oblasti zostáva ešte veľa práce. Na základe vízie uvedenej v správe piatich predsedov z júna 2015, ktorá bola ďalej rozpracovaná v diskusných dokumentoch o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a o budúcnosti financií EÚ z jari 2017, Európska komisia stanovila plán na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie. Posilnenie medzinárodnej úlohy eura je logickým pokračovaním a zároveň aj novou etapou v rámci tohto celkového programu vypracovaného v posledných štyroch rokoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý uskutočnila Európska komisia, je verejná podpora eura naďalej veľmi silná. Z prieskumu …

Consent choices