Malmstrom
PHOTO: © European Union.

Vývoz z EÚ do sveta má pre pracovné príležitosti čoraz väčší význam

Európska komisia zverejnila dve nové štúdie, podľa ktorých má vývoz z EÚ čoraz väčší význam pre pracovné príležitosti v Európe aj mimo nej.

Vývoz z EÚ do sveta je dôležitejší než kedykoľvek predtým, pretože v Európe spoluvytvára 36 miliónov pracovných miest, čo je o dve tretiny viac ako v roku 2000. 14 miliónov z nich zastávajú ženy. Vývoz z EÚ do sveta navyše vytvára 2,3 bilióna eur pridanej hodnoty v EÚ.

Od začiatku funkčného obdobia tejto Komisie v roku 2014 stúpol počet pracovných miest existujúcich vďaka vývozu o 3,5 milióna. Tieto pracovné miesta sú zaplatené priemerne o 12 % lepšie ako ostatné miesta v hospodárstve.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová k tomu dodala: „Na základe tejto štúdie je úplne jasné, že obchod znamená zamestnanosť. Vývoz z EÚ do sveta živí obrovské, neustále rastúce množstvo obyvateľov vo všetkých kútoch Európy. Takmer 40 % pracovných miest, ktoré existujú vďaka obchodu, zastávajú ženy. Obchod EÚ podporuje aj milióny pracovných miest ďaleko za hranicami EÚ, a to aj v rozvojových krajinách. Je to ďalší dôkaz toho, že obchod môže byť výhodný pre všetkých: čo je prínosom pre nás, je prínosom aj pre našich partnerov na celom svete.“

V Deň obchodnej politiky EÚ, bola zverejnená správa, ktorá obsahuje podrobný prehľad o výsledkoch za každý členský štát EÚ. Vďaka vývozu vznikajú a existujú pracovné miesta v celej EÚ, pričom ich počty neustále rastú. Najväčší nárast bol od roku 2000 zaznamenaný v Bulharsku (+312 %), na Slovensku (+213 %), v Portugalsku (+172 %), Litve (+153 %), Írsku (+147 %), Estónsku (+147 %) a Lotyšsku (+138 %).

Uverejnené štatistiky poukazujú na významný pozitívny účinok presahovania vývozu do sveta. Keď sa darí vývozcom v jednom členskom štáte EÚ, prináša to prospech pracovníkom v inom členskom štáte. Spoločnosti, ktoré dodávajú tovar a poskytujú služby v rámci celého dodávateľského reťazca, majú takisto zisk z toho, že ich koncový zákazník predáva finálny výrobok v zahraničí. Vďaka francúzskemu vývozu do zvyšku sveta napríklad existuje 627 000 pracovných miest v iných členských štátoch EÚ.

Viac..  M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

A v neposlednom rade vďaka vývozu z EÚ do celého sveta existuje takmer 20 miliónov pracovných miest mimo EÚ. Ich počet sa od roku 2000 viac než zdvojnásobil. V Spojených štátoch napríklad existuje viac ako milión pracovných miest vďaka výrobe amerických produktov a poskytovaniu amerických služieb, ktoré sú prostredníctvom globálnych dodávateľských reťazcov prepojené s vývozom z EÚ.

Štúdia sa zaoberá aj rodovou rovnováhou, pričom z nej vyplýva, že pracovné miesta existujúce v EÚ vďaka obchodu zastáva takmer 14 miliónov žien.

Súvislosti

Európska komisia pokladá obchodnú politiku za kľúčovú súčasť stratégie EÚ 2020. Vzhľadom na rýchlo sa meniace rysy globálneho hospodárstva je dôležitejšie než kedykoľvek predtým dokonale chápať vplyv obchodných tokov na zamestnanosť. To možno dosiahnuť iba zhromažďovaním komplexných, spoľahlivých a porovnateľných informácií a analýz, z ktorých bude vychádzať tvorba politík založená na dôkazoch.

So zreteľom na tento cieľ Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JCR) a Generálne riaditeľstvo Komisie pre obchod spolupracovali na publikácii, ktorá by mala byť cenným nástrojom pre tvorcov obchodných politík a výskumníkov.

V nadväznosti na prvé vydanie z roku 2015 správa obsahuje sériu ukazovateľov, pomocou ktorých podrobne ilustruje vzťah medzi obchodom a zamestnanosťou v celej EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Ako hlavný zdroj údajov pritom využíva novú svetovú databázu vstupov a výstupov za rok 2016. Tieto informácie dopĺňajú údaje o zamestnanosti podľa veku, zručností a pohlavia. Všetky ukazovatele súvisia s vývozom z EÚ do zvyšku sveta v snahe odzrkadliť rozsah tvorby obchodných politík EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices