hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ aktualizuje svoje pravidlá pre najviac znečisťujúce chemické látky na svete

Rada sa dohodla na pozícii k prepracovanému zneniu nariadenia o perzistentných organických látkach, ktoré sú na zozname vysoko toxických látok OSN. Od roku 2004 sa používanie týchto látok a obchodovanie s nimi postupne zakazuje a proti tým, čo pravidlá porušujú, sa zaviedol systém „zverejniť a pranierovať“.

Rakúske predsedníctvo môže na základe dohody začať rokovania s Európskym parlamentom.

„Náš cieľ je jasný: chceme eliminovať výrobu a používanie najtoxickejších látok na svete. Dnes sme prijali ďalší dôležitý krok na ochranu ľudského zdravia a predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia najnebezpečnejšími chemickými látkami,“ uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch.

Prepracovaným znením sa zabezpečí súlad nariadenia s Lisabonskou zmluvou a najnovšími zmenami Štokholmského dohovoru, ktorý poskytuje globálny právny rámec pre zastavenie výroby, používania, dovozu a vývozu perzistentných organických látok. Súlad nariadenia so všeobecnými právnymi predpismi EÚ v oblasti chemických látok sa posilňuje viacerými zmenami. Výsledkom navrhovaných zmien bude lepšia prehľadnosť, transparentnosť a zvýšená právna istota pre všetky strany zapojené do vykonávania nariadenia.

Podľa nových pravidiel sa zachová súčasná vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v Európe, no niektoré úlohy, ktoré sa ukladajú v nariadení, sa presunú z Európskej komisie na Európsku chemickú agentúru (ECHA) v Helsinkách, čím sa majú znížiť celkové náklady a rozšíriť dostupné vedecké poznatky pre vykonávanie tohto nariadenia.

Rada vo svojej pozícii dovoľuje, aby v prípade recyklovaných materiálov celkové množstvo všetkých polybrómovaných difenyléterov (PBDEs), čo je kategória spomaľovačov horenia, medzi ktoré patrí aj decaBDE, dosiahlo koncentráciu maximálne 500 častíc na milión. V návrhu Komisie sa decaBDE zakazuje, s výnimkou neúmyselných stopových množstiev v koncentrácii maximálne 10 častíc na milión.

Viac..  M. Lexmann: Uľahčíme mobilitu osobám so zdravotným postihnutím

Rada tiež schválila výnimku pre výrobu, uvádzanie na trh a používanie decaBDE v prípade lietadiel, motorových vozidiel, ako aj elektrického a elektronického zariadenia.

Pokiaľ ide o chlórované parafíny s krátkym reťazcom (SCCP), Rada zaviedla výnimku zo zákazu výroby, uvádzania na trh a používania pre látky alebo zmesi obsahujúce SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné % alebo pre výrobky, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného %.

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia 22. marca 2018 prijala návrh prepracovať znenie nariadenia o perzistentných organických látkach.

Dohoda nadväzuje na intenzívne rokovania v Rade na úrovni pracovnej skupiny. Rakúske predsedníctvo teraz môže začať rokovania s Európskym parlamentom, ktorý prijal svoju pozíciu k nariadeniu 15. novembra 2018. Prvé zasadnutie je naplánované na 4. decembra.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices