hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ aktualizuje svoje pravidlá pre najviac znečisťujúce chemické látky na svete

Rada sa dohodla na pozícii k prepracovanému zneniu nariadenia o perzistentných organických látkach, ktoré sú na zozname vysoko toxických látok OSN. Od roku 2004 sa používanie týchto látok a obchodovanie s nimi postupne zakazuje a proti tým, čo pravidlá porušujú, sa zaviedol systém „zverejniť a pranierovať“.

Rakúske predsedníctvo môže na základe dohody začať rokovania s Európskym parlamentom.

„Náš cieľ je jasný: chceme eliminovať výrobu a používanie najtoxickejších látok na svete. Dnes sme prijali ďalší dôležitý krok na ochranu ľudského zdravia a predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia najnebezpečnejšími chemickými látkami,“ uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch.

Prepracovaným znením sa zabezpečí súlad nariadenia s Lisabonskou zmluvou a najnovšími zmenami Štokholmského dohovoru, ktorý poskytuje globálny právny rámec pre zastavenie výroby, používania, dovozu a vývozu perzistentných organických látok. Súlad nariadenia so všeobecnými právnymi predpismi EÚ v oblasti chemických látok sa posilňuje viacerými zmenami. Výsledkom navrhovaných zmien bude lepšia prehľadnosť, transparentnosť a zvýšená právna istota pre všetky strany zapojené do vykonávania nariadenia.

Podľa nových pravidiel sa zachová súčasná vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v Európe, no niektoré úlohy, ktoré sa ukladajú v nariadení, sa presunú z Európskej komisie na Európsku chemickú agentúru (ECHA) v Helsinkách, čím sa majú znížiť celkové náklady a rozšíriť dostupné vedecké poznatky pre vykonávanie tohto nariadenia.

Rada vo svojej pozícii dovoľuje, aby v prípade recyklovaných materiálov celkové množstvo všetkých polybrómovaných difenyléterov (PBDEs), čo je kategória spomaľovačov horenia, medzi ktoré patrí aj decaBDE, dosiahlo koncentráciu maximálne 500 častíc na milión. V návrhu Komisie sa decaBDE zakazuje, s výnimkou neúmyselných stopových množstiev v koncentrácii maximálne 10 častíc na milión.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Rada tiež schválila výnimku pre výrobu, uvádzanie na trh a používanie decaBDE v prípade lietadiel, motorových vozidiel, ako aj elektrického a elektronického zariadenia.

Pokiaľ ide o chlórované parafíny s krátkym reťazcom (SCCP), Rada zaviedla výnimku zo zákazu výroby, uvádzania na trh a používania pre látky alebo zmesi obsahujúce SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné % alebo pre výrobky, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného %.

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia 22. marca 2018 prijala návrh prepracovať znenie nariadenia o perzistentných organických látkach.

Dohoda nadväzuje na intenzívne rokovania v Rade na úrovni pracovnej skupiny. Rakúske predsedníctvo teraz môže začať rokovania s Európskym parlamentom, ktorý prijal svoju pozíciu k nariadeniu 15. novembra 2018. Prvé zasadnutie je naplánované na 4. decembra.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices