Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Japonsko: Rozhodnutie o primeranosti vytvára najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.

Ide o posledný krok postupu začatého v septembri 2018. Najskôr bolo potrebné získať stanovisko od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlas výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ. Dnešné rozhodnutie sa značne hneď uplatňovať spoločne so zodpovedajúcim rozhodnutím, ktoré dnes prijalo Japonsko.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Toto rozhodnutie o primeranosti vytvára najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete. Pri prenose údajov do Japonska budú osobné údaje Európanov chránené v súlade s prísnymi normami v oblasti ochrany údajov. Naše spoločnosti budú môcť zároveň využívať výsadný prístup na trh so 127 miliónmi spotrebiteľov. Investovanie do ochrany osobných údajov sa vypláca; táto dohoda poslúži ako príklad pre budúce partnerstvá v tejto kľúčovej oblasti a pomôže nastaviť globálny štandard.“ 

Hlavné prvky rozhodnutia o primeranosti

Predtým ako Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, Japonsko zaviedlo dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby bol prenos údajov z EÚ chránený v súlade s európskymi normami. Ide najmä o:

  • súbor pravidiel (doplňujúce pravidlá) na preklenutie viacerých rozdielov, ktoré existujú medzi oboma systémami ochrany údajov. Tieto dodatočné záruky napríklad posilnia ochranu citlivých údajov, výkon práv jednotlivcov a sprísnia podmienky, za ktorých sa údaje EÚ môžu ďalej prenášať z Japonska do inej tretej krajiny. Tieto doplňujúce pravidlá budú pre japonské spoločnosti využívajúce údaje z EÚ záväzné a ich uplatňovanie bude presadzovať bude japonský nezávislý orgán pre ochranu osobných údajov a súdy,
  • japonská vláda poskytla Komisii aj záruky týkajúce sa prístupu japonských orgánov verejnej moci k osobným údajom na účely presadzovania trestného práva a národnej bezpečnosti. Majú zabezpečiť, že každé takéto použitie osobných údajov bude primerané a obmedzené na nevyhnutné minimum, bude sa uskutočňovať pod nezávislým dohľadom a podliehať účinnému mechanizmu nápravy,
  • mechanizmus na vybavovanie sťažností, ktorý bude slúžiť na vyšetrovanie a riešenie sťažností Európanov v súvislosti s prístupom japonských orgánov verejnej moci k ich údajom. Tento nový mechanizmus bude fungovať pod vedením a dohľadom japonského nezávislého orgánu pre ochranu údajov. 

Rozhodnutie o primeranosti takisto dopĺňa dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá nadobudne účinnosť vo februári 2019. Európske spoločnosti budú profitovať z voľného toku údajov medzi EÚ a týmto kľúčovým obchodným partnerom, ako aj z výsadného prístupu k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. EÚ a Japonsko potvrdzujú, že v digitálnom veku uľahčovanie medzinárodného obchodu môže, ba dokonca musí ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou ochrany súkromia a osobných údajov.

Viac..  Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Ďalšie kroky

Rozhodnutie o primeranosti – rovnako ako rovnocenné rozhodnutie japonskej strany – začnú platiť oddnes.

Po dvoch rokoch sa uskutoční prvé spoločné preskúmanie, aby sa posúdilo fungovanie tohto rámca. Malo by zahŕňať všetky aspekty záverov o vzájomnej primeranosti, vrátane uplatňovania doplňujúcich pravidiel a záruk v súvislosti s prístupom vlád k údajom. Do časti preskúmania, ktorá sa bude týkať prístupu k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti, sa zapoja zástupcovia Európskeho výboru pre ochranu údajov. Ďalšie preskúmania sa uskutočnia vždy najneskôr po štyroch rokoch.

Súvislosti

Uznanie vzájomnej primeranosti s Japonskom je súčasťou stratégie EÚ v oblasti medzinárodného toku a ochrany údajov, ako Komisia uviedla vo svojom oznámení Výmena a ochrana osobných údajov v globalizovanom svete v januári 2017.

EÚ a Japonsko 17. júla 2018 úspešne ukončili svoje rokovania o vzájomnej primeranosti (pozri tlačovú správu). Dohodli sa na vzájomnom uznaní svojich systémov ochrany údajov za „primerané“, čo umožní bezpečný prenos osobných údajov medzi EÚ a Japonskom.

V júli 2017 sa predseda Juncker a premiér Abe zaviazali prijať rozhodnutie o primeranosti ako súčasť spoločného záväzku EÚ a Japonska presadzovať prísne normy ochrany údajov na medzinárodnej scéne (pozri vyhlásenie).

Spracúvanie osobných údajov v EÚ sa zakladá na všeobecnom nariadení o ochrane údajov (tzv. GDPR), v ktorom sa stanovujú rôzne nástroje na prenos osobných údajov do tretích krajín vrátane rozhodnutí o primeranosti. Európska komisia má právomoc rozhodnúť, či krajina mimo EÚ ponúka primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Európsky parlament a Rada môžu od Komisie požadovať, aby tieto rozhodnutia zachovala, zmenila alebo zrušila. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Japonsko je našim strategickým partnerom a zdieľa náš pohľad na Ukrajinu

V Štrasburgu sa uskutočnilo 41. medziparlamentné stretnutie EÚ a Japonska. Európsku úniu v rozhovoroch s japonskou delegáciou zastupoval aj …

Consent choices