brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala posledný súbor krízových opatrení pre prípadný brexit bez dohody

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), prijala poslednú sériu krízových návrhov, ktoré sa týkajú programu Erasmus+, koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ.

Týmto návrhom predchádzala výzva Európskej rady (článok 50) z novembra a decembra 2018 na zintenzívnenie príprav na všetkých úrovniach, prijatie krízového akčného plánu Komisie z 19. decembra 2018, ktorý zahŕňa viacero legislatívnych opatrení, ako aj a minulotýždňové krízové návrhy v oblasti rybárstva EÚ. Návrhy dopĺňajú rozsiahlu prácu na zaistenie pripravenosti, ktorej sa Komisia venuje od decembra 2017 a ktorá je opísaná v predchádzajúcich oznámeniach o pripravenosti.

Opatrenia v prípade scenára bez dohody zaistia, že:

– mladí ľudia z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktorí sa 30. marca 2019 zúčastňujú na programe Erasmus +, budú môcť dokončiť svoj pobyt bez prerušenia,

– orgány členských štátov EÚ budú aj naďalej pri výpočte dávok sociálneho zabezpečenia, ako sú napríklad dôchodky, brať do úvahy obdobia poistenia, zamestnania (aj ako samostatne zárobkovo činná osoba) alebo pobytu v Spojenom kráľovstve,

– prijímatelia finančných prostriedkov EÚ zo Spojeného kráľovstva by aj naďalej dostávali platby na základe ich platných kontraktov za predpokladu, že si Spojené kráľovstvo bude aj naďalej plniť svoje finančné záväzky v rámci rozpočtu EÚ. Táto otázka nesúvisí s finančným vyrovnaním medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Treba si uvedomiť, že tieto opatrenia nezmiernia a ani nemôžu zmierniť celkový vplyv vystúpenia bez dohody, ani žiadnym spôsobom nekompenzujú nepripravenosť, ani nereprodukujú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či výhodné podmienky prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení.

Návrhy majú dočasný charakter, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijme jednostranne. Zohľadňujú rokovania s členskými štátmi. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty pri ich prípravách a zintenzívni svoje úsilie, napríklad aj návštevami vo všetkých členských štátoch EÚ27.

Ochrana práv účastníkov programu Erasmus+

Erasmus+ je jedným z vlajkových programov EÚ. Vďaka programu Erasmus+ sa 14 000 mladých ľudí z krajín EÚ27 (vrátane študentov, stážistov na vysokých a odborných školách, učiacich sa mládežníkov a pedagogických zamestnancov) bude 30. marca nachádzať v Spojenom kráľovstve a 7 000 takýchto účastníkov zo Spojeného kráľovstva bude v krajinách EÚ27. V prípade „scenára bez dohody“ by títo mladí ľudia nemohli dokončiť svoj pobyt Erasmus+ a je možné, že by už nemali nárok na granty. Cieľom návrhu je toto napraviť a zabezpečiť, aby pri takomto scenári študenti a stážisti, ktorí sú v čase vystúpenia Spojeného kráľovstva na pobyte Erasmus+ v zahraničí, mohli svoje štúdium dokončiť a naďalej čerpať príslušné financovanie alebo granty.

Ochrana práv občanov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Komisia konzistentne a jasne deklaruje, že práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a štátnych príslušníkoch Spojeného kráľovstva v EÚ sú našou prioritou. Občania by nemali doplácať na brexit. Cieľom návrhu je v prípade scenára bez dohody zabezpečiť, aby nároky osôb, ktoré pred vystúpením Spojeného kráľovstva využili svoje právo na voľný pohyb, zostali naďalej garantované. Do týchto nárokov sa započítavajú aj obdobia poistenia, zamestnania (aj ako samostatne zárobkovo činná osoba) alebo pobytu v Spojenom kráľovstve pred vystúpením. To napríklad znamená, že ak občan EÚ27 pred brexitom pracoval 10 rokov v Spojenom kráľovstve, toto obdobie by sa malo zohľadniť, keď príslušné orgány v členskom štáte EÚ, v ktorom odchádza na dôchodok, vypočítavajú jeho dôchodkové práva.

Navrhované nariadenie zabezpečí, aby členské štáty naďalej uplatňovali základné zásady koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ, najmä zásady rovnakého zaobchádzania, rovnakého posudzovania situácie a sčítavania. Návrh v žiadnom prípade nereprodukuje značné výhody dohody o vystúpení, ktorá bola dohodnutá 14. novembra. Nevzťahuje sa na práva nahromadené po 29. marci 2019 a rovnako nezahŕňa exportovateľnosť peňažných dávok, pokračovanie poskytovania nemocenských vecných dávok ani pravidlá týkajúce sa uplatniteľnej legislatívy.

Ochrana prijímateľov prostriedkov z rozpočtu EÚ

Ako sa už veľakrát zdôraznilo, všetky záväzky, ktoré prijalo 28 členských štátov, by malo splniť všetkých 28 členských štátov. To platí aj v prípade scenára bez dohody, pri ktorom by sa od Spojeného kráľovstva očakávalo, že si bude aj naďalej plniť všetky záväzky prijaté v čase, keď bolo členom EÚ.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Návrh umožní, aby EÚ v prípade scenára bez dohody bola schopná plniť v roku 2019 svoje záväzky a naďalej vyplácať platby prijímateľom v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o kontrakty a rozhodnutia podpísané a vydané pred 30. marcom 2019, a to pod podmienkou, že si Spojené kráľovstvo splní svoje záväzky v rámci rozpočtu na rok 2019 a že akceptuje potrebné audity a kontroly. To by pomohlo zmierniť tvrdý vplyv „scenára bez dohody“ v širokej škále oblastí, v ktorých sa čerpajú finančné prostriedky EÚ, ako sú napríklad výskum, inovácie alebo poľnohospodárstvo.

Finančné vyrovnanie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v prípade scenára bez dohody s týmto opatrením nesúvisí a nie je ním dotknuté.

Ďalšie kroky

Európska komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby zabezpečila prijatie navrhovaných legislatívnych aktov tak, aby nadobudli účinnosť do 30. marca 2019. Komisia takisto Európsky parlament a Radu upozorňuje, že je dôležité, aby delegované akty nadobudli účinnosť čo najskôr.

Súvislosti

Vyjednávači Komisie a Spojeného kráľovstva sa 14. novembra 2018 dohodli na podmienkach dohody o vystúpení. Komisia 22. novembra 2018 dokončenú dohodu o vystúpení schválila. Európska rada (článok 50) 25. novembra 2018 túto dohodu o vystúpení odsúhlasila a vyzvala Komisiu, Európsky parlament a Radu, aby podnikli kroky potrebné na to, aby dohoda mohla nadobudnúť platnosť 30. marca 2019 a viesť k riadenému vystúpeniu. Ratifikácia dohody o vystúpení je v Spojenom kráľovstve v súčasnosti neistá.

Komisia 5. decembra 2018 prijala dva návrhy na rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí dohody o vystúpení. Na to, aby dohoda o vystúpení nadobudla platnosť, musí Rada teraz vydať splnomocnenie na jej podpísanie v mene Únie a Európsky parlament musí následne udeliť súhlas pred tým, ako ju Rada uzavrie. Spojené kráľovstvo bude musieť dohodu o vystúpení ratifikovať v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Ratifikácia dohody o vystúpení zostáva aj naďalej cieľom a prioritou Komisie. Ako bolo zdôraznené v prvom oznámení Komisie o pripravenosti na brexit z 19. júla 2018, bez ohľadu na predpokladaný scenár bude mať rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu značný rušivý vplyv.

Zainteresované strany, ako aj orgány členských štátov a orgány EÚ sa preto musia pripraviť na dva možné hlavné scenáre:

  • Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje pred 30. marcom 2019, právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia. Dohoda o vystúpení zahŕňa možnosť jedného predĺženia prechodného obdobia o jeden alebo dva roky.
  • Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje pred 30. marcom 2019, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019. Táto situácia sa označuje aj ako scenár bez dohody („no deal“) alebo scenár neriadeného odchodu.

V priebehu minulého roka Komisia uverejnila 88 oznamov o pripravenosti podľa jednotlivých sektorov, aby informovala verejnosť o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva v prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody o vystúpení. Tieto oznamy sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Spolu s navrhnutými predpismi Komisia predložila už 18 legislatívnych návrhov, ktoré sú súčasťou jej práce v oblasti pripravenosti na brexit a krízových príprav. Komisia takisto organizuje technické rokovania s členskými štátmi EÚ27 o všeobecných otázkach pripravenosti, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych krokoch. Prezentácie z týchto technických seminárov sú k dispozícii online. Komisia zároveň začala navštevovať členské štáty EÚ27, aby sa uistila, že napredujú v krízovom plánovaní, a aby osvetlila prípadné nejasnosti súvisiace s postupom na zaistenie pripravenosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices