lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k vývoju cenovo dostupných a inovatívnych liekov

Európska komisia uverejnila správu, ktorá potvrdzuje, že aktívne presadzovanie práva hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni prispieva k poskytovaniu cenovo dostupnejších liekov, rozširuje možnosť voľby pre pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a podporuje ďalšie inovácie.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: Umožniť európskym pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prístup k cenovo dostupným a inovatívnym liekom je jednou z hlavných výziev a priorít Európy. Dnešná správa predstavuje hlavné výsledky práce orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v Európe, ktoré sa usilujú zaručiť naplnenie tohto cieľa na trhu s farmaceutickými výrobkami. Je dôležité, aby sme aj naďalej venovali veľkú pozornosť nášmu úsiliu v tejto oblasti.

V správe sa uvádza prehľad o presadzovaní antitrustových pravidiel a predpisov týkajúcich sa fúzií vo farmaceutickom odvetví a opisuje spôsob, akým môže presadzovanie práva hospodárskej súťaže zlepšiť európskym pacientom prístup k cenovo dostupným a nevyhnutným inovatívnym liekom. Správa sa zameriava na obdobie od roku 2009, keď Komisia skúmala stav hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví.

Komisia správu pripravila v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže z 28 členských štátov EÚ, s ktorými Komisia spolupracuje v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

Na základe výsledkov správy sa bude Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže aj naďalej angažovať vo farmaceutickom odvetví, ktorému pripisuje vysokú prioritu, pokiaľ ide o jeho vplyv na hospodárstvo, ako aj na zdravie a život ľudí.

Hlavné zistenia správy

Spravodlivé ceny za lieky

Na základe dohôd narúšajúcich hospodársku súťaž a prípadov zneužívania dominantnej pozície Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže prešetrila od roku 2009 viac ako 100 prípadov a prijala 29 rozhodnutí o nezákonných postupoch v dodávke liekov:

  • V uvedených prípadoch došlo zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťaže k vyšetreniu a finančnému postihovaniu prípadov narušenia hospodárskej súťaže, ktoré spôsobili zvýšenie cien liekov.
  • Praktiky narúšajúce hospodársku súťaž sú rôzne: i) od zneužívania dominantného postavenia s úmyslom oddialiť uvedenie generických liekov na trh ii) cez dohadovanie cien/rozdelenie trhu až iii) po dohody o omeškaní platieb, kde sa zadávateľ a výrobcovia generických liekov vopred dohodnú na tom, že generické lieky neuvedú na trh a rozdelia si zisk, ktorý z toho vznikne zadávateľovi. Niekoľko vyšetrovaní sa týkalo iv) nadhodnotenia cien za lieky, ktoré už nepodliehajú patentovému právu.
  • Týmito rozhodnutiami sa uložili pokuty vo výške viac ako 1 miliardy eur alebo sa príslušným obchodným spoločnostiam nariadilo prijať záväzky na nápravu ich „protikonkurenčného“ správania.

Vyššie ceny môžu vyplývať aj z fúzií farmaceutických firiem, ktorým sa po zlúčení zlepší postavenie pri stanovovaní cien. Aby farmaceutické trhy neboli príliš nasýtené, Komisia prešetrila viac ako 80 fúzií vo farmaceutickom odvetví. Zistené porušenia hospodárskej súťaže sa týkali 19 prípadov, kde fúzie mohli viesť k zvýšeniu cien, najmä generických alebo biologicky podobných liekov. Komisia tieto fúzie odobrila až po tom, čo sa jednotlivé spoločnosti zaviazali diverzifikovať časť ich podnikateľských aktivít, aby pomohli udržať existujúcu úroveň konkurencie cien.

Orgány na ochranu hospodárskej súťaže navyše vykonali viac ako 100 opatrení v oblasti monitorovania a podpory trhu. Vďaka nim bolo možné nahliadnuť do fungovania trhov, získať prehľad o hráčoch na trhu a začať antitrustové konania v konkrétnych prípadoch. Propagačné činnosti ovplyvnili znenie regulačných a právnych predpisov a pomohli vytvoriť alebo opätovne zaviesť podmienky, ktoré vedú k efektívnejšej a spravodlivejšej hospodárskej súťaži.

Viac inovácií a možností

Zo správy vyplýva, že orgány na presadzovanie hospodárskej súťaže pomohli udržať úroveň inovácií v tomto odvetví tým, že došlo k využitiu antitrustových pravidiel v prípadoch, ktoré by mohli obmedzovať inováciu. To sa týka najmä pokusov oddialiť uvedenie generických liekov na trh, ktoré by umožnilo spoločnostiam neoprávnene profitovať zo starších liekov a nemusieť ísť do konkurenčného boja s novými, inovatívnymi liekmi.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenské predné brzdové svetlo môže byť čoskoro realitou

Dohľad Komisie nad fúziami prispel aj k inováciám a lepšiemu výberu liekov tým, že zabránil činnostiam, ktoré by mohli viesť k spochybneniu výsledkov výskumu a vývoja nových liekov alebo k rozšíreniu terapeutického využitia existujúcich liekov.

Priestor pre ďalšie opatrenia na presadzovanie práva

Antitrustové prípady a prípady fúzií uvedené v správe ukazujú, že farmaceutické odvetvie potrebuje dôkladnú kontrolu zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Výsledky, ktoré Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v presadzovaní práva dosiahli, poskytujú solídny základ na to, aby pokračovali vo svojom úsilí v oblasti presadzovania práva a zacielili ho na toto odvetvie.

Hoci prípady uvádzané v správe potvrdzujú význam presadzovania práva hospodárskej súťaže ako záruky cenovej konkurencie a podpory investícií, týmto právom nemožno vyriešiť všetko. Dôležitá je najmä nepretržitá účasť všetkých zainteresovaných strán pri riešení sociálnych otázok súvisiacich so zaručením udržateľného prístupu k cenovo dostupným a inovatívnym liekom.

Zhrnutie a správa sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ na stránkach Komisie venovaných hospodárskej súťaži.

Súvislosti

Vo svojich Záveroch o posilnení vyváženosti farmaceutických systémov v Európskej únii a jej členských štátoch zo 17. júna 2016 Rada vyjadrila niekoľko obáv o prístupe pacientov k cenovo dostupným liekom. V nadväznosti na správu o preskúmaní odvetvia farmaceutického odvetvia v roku 2009, v ktorej bola zvýraznená skutočnosť, že konkurenčnému trhu s liekmi by prospela dôsledná kontrola práva hospodárskej súťaže, Rada vyzvala Komisiu, aby na základe požiadavky zástupcov tohto odvetvia vypracovala správu o prípadoch hospodárskej súťaže.

Aj Európsky parlament vo svojom uznesení o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom z 2. marca 2017 vyjadril obavy v súvislosti s nedostatočným prístupom k dôležitým liekom a vysokými cenami inovatívnych liekov a uznal význam a efektívnosť antitrustových nástrojov proti praktikám, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, ako napr. zneužívanie alebo nesprávne využívanie patentových systémov a systému registrácie liekov.

Správa bola vypracovaná ako reakcia na obavy, ktoré nezávisle od seba vyjadrili Rada a Európsky parlament, s úmyslom opísať význam presadzovania práva hospodárskej súťaže pri dosahovaní cieľov v oblasti cenovo dostupných a inovatívnych liekov.

Komisia a orgány členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže pri tom úzko spolupracujú v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú všetky právomoci na uplatňovanie článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ak vznikne nejaký prípad, ktorý sa netýka medzinárodného obchodu, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže postupujú podľa vlastných antitrustových právnych predpisov, ktoré väčšinou vychádzajú z právnych aktov EÚ. Komisia dostala právomoc skúmať fúzie v rámci EÚ, t. j. najmä prípady, v ktorých obraty zlučujúcich sa spoločností spĺňajú limity stanovené v nariadení EÚ o fúziách. Pokiaľ tieto limity nie sú splnené, fúzia môže byť zastavená vnútroštátnymi súdmi a preskúmaná jedným či viacerými vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices