Tommermans, Katainen
Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie a Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. PHOTO: © European Union.

Komisia uverejňuje diskusný dokument Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030

V rámci diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala bielou knihou Komisie z 1. marca 2017, Komisia uverejňuje diskusný dokument Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030.

Dokument oznámený v nadväznosti na prejav o stave Únie 2017, ktorý predniesol predseda Juncker, je súčasťou pevného záväzku EÚ realizovať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (CUR) vrátane Parížskej dohody o zmene klímy. Zámerom tohto dokumentu je smerovať diskusiu k tomu, ako dosiahnuť tieto ciele čo najlepšie a ako môže Európska únia do roku 2030 k tomuto procesu čo najviac prispieť, a to preskúmaním rozsahu výziev pre Európu a predložením názorných scenárov do budúcnosti. Vychádzajúc z toho, čo sa v posledných rokoch dosiahlo, tieto scenáre zdôrazňujú potrebu ďalších opatrení, ak majú EÚ a svet zabezpečiť udržateľnú budúcnosť v záujme kvality života občanov.

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, vyhlásil: „Trvalo udržateľný rozvoj sa vždy začína a končí ľuďmi, pričom ide o to, aby sa naše hospodárstvo a spoločnosť stali zároveň udržateľnými a prosperujúcimi. Svoje úsilie venujeme tomu preto, aby sme mohli presadzovať náš spôsob života a zlepšiť kvalitu života našich detí a vnúčat, pokiaľ ide o rovnosť, zdravé prírodné prostredie a prosperujúce, ekologické a inkluzívne hospodárstvo. Našou úlohou nie je nič iného, než zabezpečiť našu planétu pre všetkých. Európa môže a má stáť na čele tohto úsilia.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: Udržateľnosť je základným prvkom Európy. Ide o to, aby sme pre budúce generácie zabezpečili rovnaké alebo lepšie príležitosti, než má naša generácia, pričom musíme rešpektovať obmedzené zdroje našej planéty. Investičný plán pre Európu pomáha tým, že zapája súkromný sektor, a akčný plán o udržateľnom financovaní tým, že uľahčuje vytvorenie nového trhu pre udržateľné investície. Modernizáciou našich spoločností inkluzívnym spôsobom, plným využívaním obehového hospodárstva a výhod nových technológií, ako je umelá inteligencia, sa môžeme usilovať o klimatickú neutralitu a zabezpečiť, aby naša planéta bola pre naše deti v lepšom stave.

V priebehu rokov sa EÚ stala priekopníkom v oblasti udržateľnosti s najvyššími sociálnymi a environmentálnymi normami, presadzovaním Parížskej dohody o zmene klímy a inovatívnymi koncepciami, ako je napríklad obehové hospodárstvo. Junckerova Komisia zapracúva priority v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do svojich politík od začiatku svojho mandátu.

Podobne ako zvyšok sveta aj EÚ čelí zložitým, meniacim sa a naliehavým výzvam, najmä pokiaľ ide o ekologický dlh a zmenu klímy, demografické zmeny, migráciu, nerovnosť, hospodársku a sociálnu konvergenciu a tlak na verejné financie. Rastúce izolacionistické a nacionalistické tendencie sú navyše znakom toho, že priveľa Európanov sa necíti dostatočne v bezpečí v tomto meniacom sa svete. Tieto nepopierateľné fakty by v nás nemali vyvolávať strach, ale mali by nás inšpirovať k činom.

Diskusný dokument sa zameriava na kľúčové politické základy pre prechod na udržateľnosť, medzi ktoré patrí prechod od lineárneho na obehové hospodárstvo, náprava nerovnováh v našom potravinovom systéme, do budúcnosti orientovaná energia, budovy a mobilita, ako aj zabezpečenie toho, aby bol tento prechod spravodlivý, aby sa nezabudlo na nikoho a aby si v ňom každý našiel svoje miesto. Dokument sa zameriava aj na horizontálne faktory, ktoré musia podporovať prechod na udržateľnosť, ako sú napríklad vzdelávanie, veda, technológia, výskum, inovácie a digitalizácia; financie, cenotvorba, zdaňovanie a hospodárska súťaž; zodpovedné správanie podnikov, sociálna zodpovednosť podnikov a nové obchodné modely; otvorený obchod založený na pravidlách; riadenie a súdržnosť politík na všetkých úrovniach. Končí sa zdôraznením významu razenia cesty pre prechod na udržateľnosť v globálnom meradle, keďže naše politiky budú mať len obmedzený vplyv na planétu, ak iní sledujú protichodné politiky.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

V tomto diskusnom dokumente sa predkladajú tri rôzne scenáre, ktorých cieľom je podnietiť diskusiu o tom, ako nadviazať na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci EÚ. Tieto scenáre sú názorné: ich cieľom je ponúknuť rôzne názory a podnietiť úvahy a debaty. Napokon môžu priniesť výsledok, ktorý bude kombinovať prvky každého z nich. Ide o tieto tri scenáre:

  1. Zastrešujúca stratégia EÚ zameraná na CUR, ktorá bude usmerňovať postup EÚ a jej členských štátov;
  2. Komisia bude pokračovať v zapracúvaní CUR do všetkých relevantných politík EÚ, ale členské štáty sa nebudú musieť angažovať;
  3. Zvýšený dôraz na vonkajšiu činnosť a zároveň konsolidácia súčasných ambícií v oblasti udržateľnosti na úrovni EÚ.

Súvislosti

Dňa 25. septembra 2015 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pod názvom „Agenda 2030“ súbor 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja na odstránenie chudoby, ochranu planéty a zabezpečenie prosperity pre všetkých ako súčasť nového programu trvalo udržateľného rozvoja. Každý zo 17 cieľov má špecifické ciele (spolu 169 cieľov), ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Európska únia bola jedným z hlavných lídrov pri schválení Agendy 2030 a jej trvalo udržateľných cieľov.

Dňa 22. novembra 2016 Komisia prijala oznámenie s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy ako odpoveď na Agendu 2030. Oznámenie poskytlo obraz o tom, čo EÚ už robí pre to, aby prispela k Agende 2030 tým, že sa v ňom zdôraznili kľúčové politiky EÚ pre každý zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tiež sa v ňom vysvetlilo, ako prispieva 10 priorít tejto Komisie na roky 2014 – 2019 k Agende 2030. Oznámenie takisto informovalo o spustení platformy viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni, ktorej predsedá prvý podpredseda Timmermans a ktorá plní svoju úlohu pri následných činnostiach a výmene najlepších postupov plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Predseda Juncker oznámil 13. septembra 2017 vo vyhlásení o zámere, ktorý bol pripojený k jeho prejavu o stave Únie, diskusný dokument s názvom „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“ v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja vrátane Parížskej dohody o zmene klímy.

Súčasťou diskusného dokumentu je aj podrobný súbor príloh, v ktorých sa skúmajú výsledky a najnovšie opatrenia, ktoré EÚ prijala v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Pripojený je aj príspevok platformy viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices