Ansip, Jourova
Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip a Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. PHOTO: © European Union.

Kódex správania EÚ prináša úspešné výsledky

Zo štvrtého hodnotenia kódexu správania EÚ vyplýva, že táto iniciatíva Komisie prináša úspešné výsledky.

Spoločnosti IT v súčasnosti posudzujú 89 % označeného obsahu do 24 hodín, a 72 % obsahu, ktorý sa považuje za nezákonný nenávistný prejav, sa odstráni, pričom v roku 2016, keď sa kódex prijal, bolo posúdených 40 % označeného obsahu a k odstráneniu došlo v prípade 28 % označeného obsahu. Tieto spoločnosti však musia používateľom poskytovať lepšiu spätnú väzbu.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Z aktuálneho hodnotenia vyplýva, že spolupráca s IT spoločnosťami aj občianskou spoločnosťou prináša výsledky. Spoločnosti IT v súčasnosti posudzujú 89 % označeného obsahu do 24 hodín, a v príslušných prípadoch okamžite nahlásený obsah odstránia. V porovnaní s rokom 2016 ide o dvojnásobok prípadov. Ešte dôležitejšie je však to, že tento kódex funguje, pretože rešpektuje slobodu prejavu. Internet je miestom, kde ľudia zdieľajú svoje názory a vymieňajú si informácie kliknutím na tlačidlo. Nikto z nás by tam nemal pociťovať nebezpečie alebo ohrozenie z dôvodu nezákonného nenávistného obsahu, ktorý zostáva dostupný online.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, vyhlásila: „Nezákonné nenávistné prejavy na internete nie sú len trestný čin – tieto činy predstavujú ohrozenie slobody prejavu a demokratickej angažovanosti. V máji 2016 som iniciovala Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete, pretože bolo naliehavo nutné, aby sme s týmto javom niečo spravili. Po dva a pol roku môžeme konštatovať, že sme našli správny prístup a nastavili celoeurópsky štandard, pokiaľ ide o riešenie tohto závažného problému, a to pri zabezpečení plnej ochrany slobody prejavu. “

Od roku 2016, keď bol tento kódex správania prijatý, sa dosahuje neustály pokrok a nedávne hodnotenie potvrdzuje, že spoločnosti z oblasti informačných technológií rýchlo reagujú na obsah s rasistickými a xenofóbnymi nenávistnými prejavmi, ktorý im bol oznámený. Je však nutné, aby dosiahli zlepšenie, pokiaľ ide o spätnú väzbu, ktorú poskytujú používateľom nahlasujúcim obsah, ako aj vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o oznámenia a odstraňovanie.

Spoločnosti odstraňujú nezákonný obsah čoraz rýchlejšie, čo však nevedie k nadmernému odstraňovaniu: podiel odstráneného obsahu naznačuje, že spoločnosti naďalej dodržiavajú slobodu prejavu. Okrem toho sa vďaka kódexu vytvorili partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami z oblasti informačných technológií zamerané na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie činnosti.

V roku 2018 sa ku tomuto kódexu rozhodli pripojiť štyri nové spoločnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Svoju účasť na kódexe oznámila aj francúzska herná platforma Webedia.

Viac..  Írsko v mene EÚ udelilo spoločnosti Meta pokutu vo výške 1,2 miliardy eur

Kontext

Na základe rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii sa verejné podnecovanie na násilie alebo nenávisť voči skupine ľudí alebo členovi takejto skupiny na základe rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu považuje za trestný čin. Nenávistné prejavy sú podľa vymedzenia pojmu obsiahnutého v tomto rámcovom rozhodnutí trestným činom aj vtedy, ak k nim dôjde na internete.

Európska únia a jej členské štáty nesú spolu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá a inými platformami kolektívnu zodpovednosť za podporu a uľahčovanie slobody prejavu v online prostredí. Všetky tieto subjekty sú zároveň zodpovedné za to, aby sa internet nestal živnou pôdou pre násilie a nenávisť.

Európska komisia a štyri významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube) predložili v máji 2016 s cieľom reagovať na šírenie rasistických a xenofóbnych nenávistných prejavov na internete „Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete“.

Európska komisia 7. decembra 2016 predložila výsledky prvého kola monitorovania s cieľom zhodnotiť vykonávanie tohto kódexu správania. Výsledky druhého a tretieho kola monitorovania zverejnené 1. júna 2017 a 19. januára 2018 ukázali, že sa ďalej dosahuje pokrok.

Komisia 28. septembra 2017 prijala oznámenie, v ktorom sa poskytujú usmernenia pre platformy týkajúce sa postupov oznamovania a akcie na boj proti nelegálnemu obsahu na internete. Význam boja proti nezákonným nenávistným prejavom na internete a potreba pokračovať v napĺňaní kódexu správania tvoria zásadné prvky tohto usmerňujúceho dokumentu.

Odporúčanie Komisie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete bolo uverejnené 1. marca 2018. Obsahuje dve časti, a to všeobecnú časť o opatreniach uplatniteľných na všetky druhy nezákonného obsahu, a osobitnú časť venovanú osobitným opatreniam, ktoré platformy budú musieť prijať na riešenie teroristického obsahu. Pokiaľ ide o pravidlá uplatniteľné na všetky druhy nezákonného obsahu, odporúčanie obsahuje jasnejšie postupy týkajúce sa oznamovania a prijímania opatrení, účinnejšie nástroje a proaktívne technológie, prísnejšie záruky na zabezpečenie základných práv, pričom sa v ňom osobitná pozornosť venovala malým spoločnostiam a užšej spolupráci s orgánmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

internet

Komisia určila prvý súbor veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov

Európska komisia (EK) v utorok prijala prvé rozhodnutia o určení podľa aktu o digitálnych službách. …

Consent choices