nemocnica
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Prístup k zdravotným záznamom vo všetkých členských štátoch bude jednoduchší

Komisia predstavila súbor odporúčaní na vytvorenie bezpečného systému, vďaka ktorému budú mať občania prístup ku svojim elektronickým zdravotným záznamom vo všetkých členských štátoch.

V súčasnosti sa úroveň prístupnosti európskych občanov k ich elektronickým zdravotným záznamom v jednotlivých krajinách EÚ značne líši. Aj keď majú niektorí občania prístup k časti svojich zdravotných záznamov vo svojom členskom štáte alebo v zahraničí, mnoho ďalších má k nim len obmedzený digitálny prístup alebo žiadny prístup. Preto Komisia vydala odporúčania, ktoré prispejú k zjednodušeniu bezpečného cezhraničného prístupu k zdravotným záznamom, a to v plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip uviedol: Ľudia žiadajú o bezpečný a plný online prístup k svojim zdravotným údajom, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Zdravotnícky personál potrebuje spoľahlivé zdravotné záznamy na to, aby mohli poskytovať kvalifikovanejšiu a rýchlejšiu liečbu. Naše systémy zdravotnej starostlivosti potrebujú tie najlepšie zdroje na poskytovanie čo najlepšej individuálnej starostlivosti. Spolu musíme zrýchliť a rozvíjať bezpečnú výmenu elektronických zdravotných záznamov v rámci celej EÚ. To občanom zjednoduší život a inovátorom pomôže pri tvorbe digitálnych riešení a liečebných postupov novej generácie.“

Komisár Vytenis Andriukatis, zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín, k tomu dodal: Koľkí z nás sme si pri cestovaní alebo presťahovaní do iného členského štátu želali mať prístup k našim vlastným zdravotným záznamom a poskytnúť ich miestnemu všeobecnému lekárovi? Bezpečné zdieľanie zdravotných záznamov v zahraničí má okrem toho potenciál nielen značne zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale zároveň aj pozitívne ovplyvniť rozpočty na zdravotnú starostlivosť. Týmto sa znižuje pravdepodobnosť, že bude potrebné viackrát zopakovať drahé lekárske vyšetrenia, ako sú napríklad snímky alebo laboratórne analýzy.“

Komisárka Mariya Gabrielová, zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť, k tomu dodala: „Táto iniciatíva, ako súčasť nášho úsilia poskytovať občanom EÚ prístup k bezpečným digitálnym službám špičkovej kvality, umožní pacientom ošetrenie kdekoľvek v EÚ, a to aj v urgentných prípadoch. Navrhovaný rámec EÚ na výmenu elektronických zdravotných záznamov zároveň umožní lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom účinnejšie a efektívnejšie pomáhať občanom.“

Členské štáty už začali pracovať na tom, aby boli niektoré časti elektronických zdravotných záznamov prístupné a mohli sa aj cezhranične vymieňať. Od 21. januára 2019 majú Fíni v Estónsku možnosť nakupovať lieky použitím elektronického lekárskeho predpisu a luxemburskí lekári budú môcť čoskoro získať prístup k súhrnným údajom českých pacientov.

V odporúčaniach sa navrhuje, aby členské štáty rozšírili túto činnosť o tri nové oblasti zdravotných záznamov, konkrétne o laboratórne testy, prepúšťacie správy z nemocnice a snímky a správy o lekárskom zobrazovaní. Táto iniciatíva zároveň pripravuje cestu pre rozvoj technických špecifikácií, ktoré by sa mali dodržiavať pri každej výmene zdravotných záznamov.

V dôsledku toho môže prístup k uceleným a osobným zdravotným záznamom v celej EÚ priniesť európskym občanom obrovské výhody, ako napríklad:

  • V prípade nehody pri cestovaní do inej krajiny EÚ budú mať lekári okamžitý prístup k informáciám o pacientovi (napr. podrobné informácie o chronických chorobách, alergiách alebo intolerancii voči určitým liekom). To môže významne prispieť k tomu, aby mohli poskytnúť čo najúčinnejšiu a včasnú liečbu.
  • Zlepšenie kvality a zabezpečenie nepretržitej starostlivosti o občanov, keď cestujú v rámci EÚ.
  • Zjednodušením postupu výmeny údajov sa podporí lekársky výskum zameraný na hlavné výzvy zdravotníctva, akými sú napríklad chronické alebo neurodegeneratívne choroby. Tento systém si vyžaduje súhlas občana, a to zmysluplným spôsobom a v plnom súlade s európskymi pravidlami na ochranu osobných údajov.
  • Podpora efektívnosti a udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, napríklad zdieľaním nedávnych laboratórnych a rádiologických vyšetrení pacienta. Takto nebude nemocnica v inom členskom štáte musieť opakovať podobné testy, čím sa ušetrí čas a znížia náklady na nemocničnú liečbu.
Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Ďalšie kroky

Na podporu ďalšej výmeny informácií sa zriadi spoločný koordinačný mechanizmus medzi Komisiou a členskými štátmi. Vďaka tomu budú môcť zainteresované strany, ako sú napríklad zástupcovia odvetví, odborníci v oblasti zdravotníctva a zástupcovia pacientov, prispievať podnetmi a údajmi na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Spoločný koordinačný mechanizmus zabezpečí, aby boli všetky príslušné subjekty zapojené do procesu rozvoja jednotného formátu na účely výmeny európskych elektronických zdravotných záznamov. V rámci siete elektronického zdravotníctva členské štáty vypracujú praktické usmernenia týkajúce sa vykonávania a monitorovania jej pokroku.

Súvislosti

V oznámení o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na jednotnom digitálnom trhu, ktoré bolo prijaté v apríli 2018, sa určili tri oblasti činnosti:

1.) chránený cezhraničný prístup občanov k zdravotným údajom a ich sprístupňovanie iným osobám;

2.) lepšie údaje s cieľom pokročiť vo výskume, prevencii chorôb a personalizovanej zdravotnej a inej starostlivosti;

3.) digitálne nástroje v záujme posilnenia postavenia občanov a liečby orientovanej na jednotlivca.

Očakáva sa, že do konca roka 2021 si okrem Fínska, Estónska, Luxemburska a Česka vymení súhrnné údaje o pacientoch a elektronické lekárske predpisy ďalších 18 krajín. S podporou programu spoločnosti Telecom – Nástroja na prepájanie Európy (NPE), už mnohé členské štáty pracujú na infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva v rámci siete eHealth.

Toto odporúčanie podporuje členské štáty v tom, aby túto výmenu údajov ešte viac rozšírili. V počiatočnej fáze vychádza zo súhrnných údajov o pacientoch a z elektronických lekárskych predpisov/elektronickej dispenzácie a navrhuje špecifikácie pre nové prípady použitia, ako sú napríklad laboratórne výsledky, správy o lekárskom zobrazovaní a prepúšťacie správy z nemocnice. V odporúčaní sa zdôrazňuje, že prechod k interoperabilnému systému elektronických zdravotných záznamov v EÚ by mal súčasne zabezpečovať ochranu a bezpečnosť údajov a byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zároveň s európskym rámcom kybernetickej bezpečnosti.

V súlade s týmto opatrením EÚ sa zároveň pripravuje zrevidované vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a fungovanie siete vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo (eHealth) (2011/890/EÚ). Cieľom tohto rozhodnutia je objasniť fungovanie siete eHealth, najmä v súvislosti s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva. Lehota na poskytnutie spätnej väzby uplynula. Komisia spracuje informácie od zainteresovaných strán a výsledky zverejní v priebehu nasledujúcich mesiacov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices