potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európski občania budú mať ľahší prístup k pravidlám v oblasti bezpečnosti potravín

Európski občania budú mať čoskoro ľahší prístup k vedeckým informáciám v základnej otázke bezpečnosti potravín a ľudského zdravia.

Predsedníctvo Rady dospelo k predbežnej dohode so zástupcami Európskeho parlamentu o novom nariadení o transparentnosti a udržateľnosti vyhodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci. Túto predbežnú dohodu však ešte musí formálne potvrdiť Rada i Európsky parlament.

Novými pravidlami sa okrem zabezpečenia väčšej transparentnosti vedeckých štúdií, o ktoré sa opierajú žiadosti o povolenie na uvedenie na trh, zabezpečí aj lepšia právna istota pre potravinársky priemysel a zlepší sa udržateľnosť správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a jeho vedecké výsledky.

„Európski občania si zaslúžia spoľahlivé a transparentné pravidlá v oblasti bezpečnosti potravín. Pri posudzovaní potenciálnych rizík potravinových výrobkov potrebujú mať úplné a zrozumiteľné informácie. Touto dohodou ďalej posilňujeme dôveru medzi spotrebiteľmi, európskym agropotravinárskym priemyslom a inštitúciami,“ uviedol Petre Daea, rumunský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a predseda Rady.

V predbežnej dohode sa stanovuje, že:

  • úrad EFSA po posúdení platnosti žiadosti o povolenie zverejní podporné údaje a informácie spojené s touto žiadosťou, okrem prípadu, ak žiadateľ preukázal, že by to mohlo významnou mierou poškodiť jeho záujmy a požiadal úrad EFSA o dôverné zaobchádzanie
  • pokiaľ nebude žiadateľ s posúdením dôvernosti vypracovaným úradom EFSA súhlasiť, bude môcť predložiť opakovanú žiadosť. V takom prípade sa dotknuté informácie nesmú zverejniť, kým nepadne posledné slovo
  • Komisia bude môcť úrad EFSA požiadať, aby vo výnimočných kontroverzných prípadoch s veľkým spoločenským významom zadal vlastné overovacie štúdie
  • členské štáty budú zohrávať aktívnejšiu úlohu tak, že budú úradu EFSA pomáhať prilákať viac a tých najlepších vedcov, aby sa zúčastňovali na vedeckých pracovných skupinách
  • s cieľom zabezpečiť koherentnejší, transparentnejší a nepretržitý tok informácií v celom procese vyhodnotenia rizika sa medzi všetkými zainteresovanými stranami – Komisiou, úradom EFSA, členskými štátmi a verejnými zainteresovanými stranami – zlepší oznamovanie rizika
Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Ďalšie kroky

Ak dohodu potvrdia veľvyslanci pri EÚ vo Výbore stálych predstaviteľov (Coreper), nariadenie sa predloží na schválenie Európskemu parlamentu a potom znova Rade na konečné prijatie.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, ale vo väčšine prípadov sa začnú uplatňovať 18 mesiacov po tomto dátume.

Kontext

V roku 2002 sa tzv. nariadením o všeobecnom potravinovom práve do potravinového práva EÚ zaviedla zásada analýzy rizika a zriadil sa úrad EFSA ako samostatný orgán zodpovedný za vyhodnotenie rizika v potravinovom reťazci, zatiaľ čo európske inštitúcie zostali zodpovedné za riadenie rizika.
Po kontroverzných verejných diskusiách a obavách týkajúcich sa glyfozátu, geneticky modifikovaných organizmov a endokrinných disruptorov Komisia v apríli 2018 navrhla preskúmať všeobecné potravinové právo a zmeniť osem legislatívnych aktov týkajúcich sa špecifických sektorov potravinového reťazca: geneticky modifikované organizmy, kŕmne doplnkové látky, dymové arómy, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, prídavné látky v potravinách, potravinárske enzýmy a arómy, prípravky na ochranu rastlín a nové potraviny.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices