dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Odkladanie peňazí na dôchodok bude jednoduchšie. EÚ schválila nové pravidlá

Inštitúcie EÚ schválili nové pravidlá, ktoré uľahčia ľuďom odkladanie peňazí na dôchodok.

Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu, ktorú 13. decembra dosiahli predsedníctvo a Európsky parlament o návrhu celoeurópskeho dôchodkového osobného produktu (PEPP) – novej triede osobného dôchodkového systému.

Cieľom návrhu nariadenia je poskytnúť ľuďom, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, väčší výber a zároveň podporiť trh s osobnými dôchodkami. Podľa Komisie si len 27 % Európanov vo veku 25 až 59 rokov zakúpilo dôchodkový produkt.

„Starnutie obyvateľstva v Európe prináša nové výzvy. Jednou z nich je otázka, ako zaistiť, aby si ľudia odkladali dosť peňazí, aby mohli dobre žiť aj po odchode do dôchodku. Celoeurópske osobné dôchodkové produkty vytvoria novú príležitosť na odkladanie dlhodobých úspor prostredníctvom kapitálových trhov, čím sa zmierni tlak na verejné financovanie. Produkty PEPP budú mať tiež obrovskú výhodu v tom, že budú všetky úspory bez ohľadu na to, kde v Európe boli vytvorené, zoskupovať do jediného osobného dôchodkového plánu,“ uviedol Eugen Teodorovici, minister financií Rumunska.

Podľa nových pravidiel budú mať produkty PEPP rovnaké štandardné vlastnosti, kdekoľvek sa budú predávať. Bude ich ponúkať široká škála poskytovateľov, hlavne poisťovne, banky, zamestnanecké dôchodkové fondy, investičné spoločnosti a správcovia aktív.

V Európe je trh s osobnými dôchodkami v súčasnosti fragmentovaný, a to z dôvodu rôznorodých pravidiel, ktoré bránia vytvoreniu trhu na úrovni EÚ. V niektorých členských štátoch trh prakticky neexistuje.

Výber produktov založených na nástrojoch kapitálového trhu je často obmedzený. To vedie k vyšším nákladom pre sporiteľov a k nedostatku likvidity na trhoch.

Novovytvorené produkty PEPP poskytnú ľudom novú celoúnijnú možnosť sporenia, ktorá bude dopĺňať verejné, zamestnanecké a vnútroštátne osobné dôchodkové systémy.

Produkty PEPP by mali pre sporiteľov tieto výhody:

  • väčší výber. Sporitelia by si vyberali zo širokej škály poskytovateľov PEPP v konkurenčnejšom prostredí. Mohli by si vybrať medzi štandardnou bezpečnou investičnou možnosťou a možnosťami s rôznymi profilmi rizika a návratnosti;
  • ochrana spotrebiteľa. Nariadením sa zabezpečí, aby boli sporitelia informovaní o kľúčových vlastnostiach PEPP;
  • zmena poskytovateľov. Sporitelia by mali právo zmeniť poskytovateľov, vo svojej krajine i cezhranične, a to po minimálne piatich rokoch od uzavretia zmluvy alebo od poslednej zmeny. (Mohli by robiť zmeny aj častejšie, ak by to poskytovateľ PEPP umožňoval.) Pre poplatok za zmenu by bola stanovená horná hranica;
  • prenosnosť. Sporitelia by mohli naďalej prispievať do svojho PEPP, ak sa presťahujú do iného členského štátu.
Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Poskytovateľom dôchodkového plánu prinesie nariadenie tieto príležitosti:

  • úspory z rozsahu. Poskytovatelia budú môcť rozvinúť produkty PEPP v rôznych členských štátoch a efektívnejšie zoskupovať aktíva.
  • širší dosah. Poskytovatelia sa vďaka elektronickým distribučným kanálom budú môcť dostať k spotrebiteľom v celej EÚ;
  • cezhraničnú distribúciu. Poskytovatelia budú môcť predávať produkty PEPP v rôznych členských štátoch na základe povolenia EÚ.

Okrem toho, keď produkt dosiahne splatnosť, poskytovatelia a sporitelia budú mať rôzne možnosti vyplatenia.

Ďalšie kroky

Text bude teraz predmetom právnej a lingvistickej revízie. Parlament a Rada sa následne vyzvú, aby prijali konečné znenie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices