online nakupovanie
Ilustračné PHOTO © European Union.

Nakupovanie online: Spotrebitelia sú často zmätení a zaplatia viac ako plánovali

Z monitoringu spotrebiteľských webov, ktorý prebehol naprieč EÚ, vyplynulo, že mnohí spotrebitelia pri nakupovaní online musia riešiť nejasné informácie o cenách a zľavách.

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa uverejnili výsledky monitorovania 560 portálov elektronického obchodu, ktoré ponúkajú rozličný tovar, služby a digitálny obsah, ako sú oblečenie alebo obuv, počítačový softvér či vstupenky. V prípade približne 60 % týchto webových portálov boli zistené nezrovnalosti týkajúce sa dodržiavania spotrebiteľských pravidiel EÚ, najmä pokiaľ ide o uvádzanie cien a zliav.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová uviedla: Online nakupovanie ponúka spotrebiteľom mnoho príležitostí. Na viac ako polovici webových portálov však boli zistené nezrovnalosti. Ide najmä o to, ako prezentujú ceny a zľavy a súvisiacu reklamu. Toto musíme zastaviť. Spotrebitelia sú často zmätení a zaplatia viac ako plánovali. Som nepríjemne prekvapená vysokým počtom webových portálov, na ktorých sa tieto problémy vyskytli – dúfam, že nešlo o úmysel. Internetoví obchodníci musia dôkladne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa teraz s pomocou Komisie prijmú potrebné opatrenia na zastavenie takýchto nekalých obchodných praktík.“

V prípade viac než 31 % webových portálov, ktoré ponúkajú zľavy, spotrebiteľské orgány usúdili, že ponuky zliav nie sú pravdivé, alebo zistili, že nebolo zrejmé, ako presne bola zľava vypočítaná.

Na 211 webových portáloch bola konečná cena pri platbe vyššia ako pôvodná ponúkaná cena. 39 % z týchto obchodníkov neuvádzalo riadne informácie o ďalších nevyhnutných poplatkoch za dodanie, o platobných metódach, rezervačných poplatkoch a iné podobných príplatkoch. Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ukladajú obchodníkom, aby uvádzali ceny spolu so všetkými povinnými nákladmi, a ak takéto náklady nemožno vypočítať vopred, zákazník musí byť o nich vopred jasne informovaný.

Ďalšie nezrovnalosti, pokiaľ ide o požiadavky na informácie:

  • V 59 % z 560 kontrolovaných webových portálov obchodníci nesplnili povinnosť poskytnúť ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov online (RSO), hoci je to podľa právnych predpisov EÚ povinné. Platforma RSO umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory bez toho, aby sa museli obrátiť na súd.
  • Takmer na 30 % webových portálov sa zistili nezrovnalosti v súvislosti s tým, ako boli prezentované informácie o práve spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy. Podľa právnych predpisov EÚ musia mať spotrebitelia pri nákupe cez internet jasné informácie o práve odstúpiť od zmluvy.
Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Ďalšie kroky

Orgány na ochranu spotrebiteľa zabezpečia plné dodržiavanie predpisov zo strany dotknutých obchodníkov tak, že začnú vnútroštátne postupy presadzovania práva v odôvodnených prípadoch.

 

Webové portály s nezrovnalosťami

 

 

Webové portály s nezrovnalosťami týkajúcimi sa zliav

 

 

mimoriadnych poplatkov

 

iných problémov

 

služieb alebo výrobkov

 

Súvislosti

Vďaka legislatíve EÚ má každý spotrebiteľ v EÚ právo, aby mu obchodník poskytol jasné, správne a zrozumiteľné kľúčové informácie o tovare alebo službe ešte pred nákupom cez internet. Tieto informácie musia zahŕňať také aspekty, ako sú vlastnosti výrobku, cena vrátane daní, náklady na dodanie a právo na odstúpenie alebo stornovanie.

Komisia každý rok koordinuje skríning webov so sieťou spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC network). Táto sieť združuje vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa z 30 krajín (28 krajín EÚ, Nórska a Islandu), ktoré sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa v EÚ.

Monitorovanie uskutočnili v novembri orgány na ochranu spotrebiteľa v 24 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku a na Islande.

Celoeurópsky skríning webových portálov (tzv. sweep) je sériou kontrol, ktoré vykonávajú orgány na ochranu spotrebiteľa naraz v rôznych krajinách. Kontrolami sa zisťuje, či obchodníci dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak sa odhalia možné porušenia v tejto oblasti, orgány na ochranu spotrebiteľa sa obrátia na príslušné spoločnosti a požiadajú ich, aby problémy odstránili. Predchádzajúce skríningyboli zamerané na: letecké spoločnosti (2007), mobilný obsah (2008), elektronický tovar (2009), online lístky (2010), spotrebiteľské úvery (2011), digitálny obsah (2012), cestovné služby (2013), záruky na elektronický tovar (2014), smernicu o právach spotrebiteľov (2015), nástroje na porovnávanie v odvetví dopravy (2016) a telekomunikačné a iné digitálne služby (2017).

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices