pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové pravidlá EÚ zabezpečia väčšiu transparentnosť pri podnikaní prostredníctvom online platforiem

EÚ zavádza nové pravidlá, ktorými sa podnikom poskytnú transparentnejšie, spravodlivejšie a predvídateľnejšie prostredie online platforiem, ako aj účinný systém na požadovanie nápravy. Veľvyslanci členských štátov na zasadnutí Coreperu schválili predbežnú dohodu s Európskym parlamentom dosiahnutú 13. februára o návrhu nariadenia, ktorým sa upravujú vzťahy medzi online platformami a podnikmi, ktoré prostredníctvom nich podnikajú.

„Týmito novými pravidlami sa zabezpečí predvídateľnosť, ktorá je pre podniky EÚ nevyhnutná, ak chcú využívať všetky výhody platformovej ekonomiky. Ide o veľmi dôležitý krok k dobudovaniu digitálneho jednotného trhu EÚ. A transparentnosť tu má kľúčový význam,“ uviedol Niculae BĂDĂLĂU, rumunský minister hospodárstva.

Hlavným cieľom nariadenia je vytvoriť právny rámec, ktorým sa zaručia transparentné podmienky pre komerčných používateľov online platforiem a účinné možnosti nápravy v prípade, ak online platformy tieto podmienky nedodržia.

Online platformy, na ktoré sa toto nariadenie bude vzťahovať, zahŕňajú online trhy, internetové obchody so softvérovými aplikáciami a/alebo internetové sociálne médiá, ako aj internetové vyhľadávače bez ohľadu na ich miesto usadenia, a to za predpokladu, že slúžia komerčným používateľom, ktorí sú usadení v EÚ, a že ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom, ktorí sa tiež nachádzajú v EÚ.

Pokiaľ ide o transparentnosť, platformy sú pri poskytovaní online sprostredkovateľských službách povinné ponúkať jednoduché a zrozumiteľné podmienky. Mali by poskytnúť odôvodnenie vždy, keď sa rozhodnú obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť využívanie svojich služieb zo strany komerčného používateľa. Okrem toho by platformy mali zverejňovať hlavné parametre určujúce poradie komerčných používateľov vo výsledkoch vyhľadávania, ako aj akékoľvek rozdielne zaobchádzanie s tovarom a/alebo službami, ktoré ponúkajú priamo alebo prostredníctvom podnikov patriacich do ich pôsobnosti. Mali by tiež zverejňovať hlavné ekonomické, komerčné alebo právne aspekty obmedzenia schopnosti komerčných používateľov ponúkať spotrebiteľom mimo platforiem odlišné podmienky.

Pokiaľ ide o mechanizmy nápravy, týmto nariadením sa všetkým platformám (okrem najmenších, ako sa v nariadení jasne vymedzuje) ukladá povinnosť vytvoriť účinný a rýchly vnútorný systém vybavovania sťažností a každoročne podávať správu o jeho účinnosti. Od platforiem sa tiež požaduje, aby vo svojich podmienkach uvádzali dvoch alebo viacerých mediátorov pre prípady, keď prostredníctvom ich vnútorného systému vybavovania sťažností nie je možné vyriešiť spor medzi ich komerčnými používateľmi. V nariadení sa ustanovuje právo zastupujúcich organizácií, združení alebo verejných orgánov začať súdne konanie proti platformám, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Nariadenie napokon oprávňuje členské štáty, aby v prípade jeho porušenia stanovili sankcie v súlade so svojimi vnútroštátnymi systémami. Komisia sa vyzýva, aby:

  • nabádala platformy na zriaďovanie orgánov nezávislých špecializovaných mediátorov,
  • vypracovanie kódexov správania a
  • pravidelné posudzovanie fungovania nových pravidiel.
Viac..  Tesla zvyšuje ceny Modelu 3 v Európe pre clá na elektromobily vyrobené v Číne

Nariadenie sa začne uplatňovať dvanásť mesiacov od dátumu jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ďalšie kroky

Dohodnuté znenie sa po obvyklom preskúmaní právnikmi lingvistami čoskoro predloží na formálne prijatie Európskemu parlamentu a Rade.

Kontext

Online platformy sú kľúčové nástroje podpory digitálneho obchodu. V súčasnosti viac ako milión podnikov v EÚ obchoduje prostredníctvom online platforiem s cieľom priblížiť sa k svojim zákazníkom a odhaduje sa, že približne 60 % súkromnej spotreby a 30 % verejnej spotreby tovaru a služieb súvisiacich s celkovou digitálnou ekonomikou je predmetom transakcií cez online sprostredkovateľov.

Hoci má ekonomika online platforiem veľký potenciál z hľadiska efektívneho prístupu na (cezhraničné) trhy, európske podniky ho nemôžu v plnej miere využívať v dôsledku niekoľkých potenciálne škodlivých obchodných praktík a nedostatku účinných mechanizmov nápravy v Únii. Poskytovatelia online služieb zároveň čelia ťažkostiam pri fungovaní na celom jednotnom trhu v dôsledku vznikajúcej fragmentácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices