polnohospodar
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia zvyšuje maximálnu vnútroštátnu podporu pre poľnohospodárov

Strop vnútroštátnej podpory pre poľnohospodárov sa výrazne zvýši, čo umožní subjektom verejného sektora flexibilnejšie a efektívnejšie reagovať, najmä v čase krízy a v situáciách, ktoré si vyžadujú rýchle riešenie.

Komisia schválila zrevidované pravidlá štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (tzv. pomoc de minimis), vďaka čomu sa zvýši maximálna suma, ktorú môžu vnútroštátne orgány použiť na podporu poľnohospodárov bez predchádzajúceho schválenia Komisie. Na základe tohto rozhodnutia budú môcť krajiny EÚ zvýšiť podporu pre poľnohospodárov bez narušenia trhu a zároveň sa vďaka tomu zníži administratívna záťaž vnútroštátnych orgánov.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: Návrh Komisie týkajúci sa nových pravidiel štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva odráža význam tejto formy podpory v čase krízy. Vďaka zvýšeniu maximálnej výšky pomoci pre poľnohospodárov budú vnútroštátne orgány flexibilnejšie a schopné rýchlejšie a efektívnejšie pomáhať ohrozeným poľnohospodárom. V niektorých prípadoch sa výška štátnej pomoci, ktorú možno poskytnúť jednotlivým poľnohospodárom, zvýši o 66 %. Tieto nové pravidlá budú ďalej dopĺňať bežné pravidlá notifikovanej štátnej pomoci, ktoré môžu členské štáty naďalej uplatňovať.

Maximálna výška pomoci, ktorú možno rozdeliť jednotlivým poľnohospodárskym podnikom za tri roky, sa zvýši z 15 000 eur na 20 000 eur. Aby sa predišlo prípadnému narušeniu hospodárskej súťaže, je pre každú krajinu EÚ stanovená maximálna výška vnútroštátnej pomoci, ktorú nemožno prekročiť. Vnútroštátny strop sa stanoví na 1,25 % ročnej poľnohospodárskej produkcie krajiny v priebehu rovnakého trojročného obdobia (nárast oproti 1 % podľa súčasných pravidiel). Vnútroštátny strop sa teda zvýši o 25 %.

Ak krajina nepoužije na jeden konkrétny sektor poľnohospodárstva viac ako 50 % celkových prostriedkov štátnej pomoci, môže zvýšiť pomoc de minimis na 25 000 eur na jeden poľnohospodársky podnik a vnútroštátne maximum na 1,5 % ročnej produkcie. To zodpovedá zvýšeniu stropu na poľnohospodára o 66 % a vnútroštátneho stropu o 50 %.

Podľa nových pravidiel sa vyžaduje, aby krajiny, ktoré si zvolia najvyšší strop pomoci, povinne viedli centrálne registre na vnútroštátnej úrovni. Udelená podpora sa bude môcť zaznamenávať, čím sa zjednoduší a zlepší poskytovanie a monitorovanie tzv. pomoci de minimis. Niekoľko členských štátov má už takéto registre zavedené, vďaka čomu budú môcť ihneď uplatňovať vyššie stropy.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Zvýšenie stropov nadobudne účinnosť 14. marca a môže sa uplatniť spätne na pomoc, ktorá spĺňa všetky podmienky.

Súvislosti

Podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci musia členské štáty EÚ notifikovať štátnu pomoc Komisii a bez povolenia Komisie nesmú predmetné opatrenie pomoci uplatňovať. Ak je však výška pomoci dostatočne nízka, ako je to v prípade pomoci de minimis, členské štáty EÚ ju nemusia Komisii notifikovať ani ju žiadať o povolenie. Vzhľadom na svoj rozsah táto pomoc neohrozuje hospodársku súťaž ani obchod na vnútornom trhu.

Členské štáty využívajú pomoc de minimis zvyčajne vtedy, keď potrebujú konať rýchlo bez vytvorenia schémy podľa pravidiel štátnej pomoci, najmä v čase krízy. Často sa používa aj na veľmi špecifický účel, napríklad pomoc pri prevencii alebo eradikácii chorôb zvierat hneď po výskyte nákazy alebo na náhradu škôd poľnohospodárov spôsobených zvieratami, ktoré nie sú chránené právnymi predpismi EÚ ani vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako napríklad diviaky. Za škody spôsobené chránenými druhmi zvierat (vlkmi, rysmi, medveďmi atď.) možno poskytnúť náhradu na základe pravidiel notifikovanej štátnej pomoci.

Komisia viedla konzultácie s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami, aby získala ich pripomienky k revízii pravidiel pomoci de minimis. Tieto príspevky zohľadnila pri zapracúvaní zmien.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices