zeny, rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Nikdy neprestaneme bojovať za skutočnú rovnosť pre všetkých

Vyhlásenie Európskej komisie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2019

„Rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie, za ktorú budeme aj naďalej bojovať. Rovnosť medzi ženami a mužmi nie je výnimkou.

Európa predstavuje pre dievčatá a ženy jedno z najbezpečnejších a najrovnoprávnejších miest na svete. Zamestnanosť žien dosiahla v EÚ najvyššiu úroveň v dejinách. Čoraz viac žien dnes zastáva vplyvné pozície. Na to môžeme byť hrdí.

To však neznamená, že sme už všetko dosiahli ani že tieto výsledky možno považovať za samozrejmosť. Aj v Európe sa mnohé ženy v každodennom živote ešte stále stretávajú s problémami, nerovnosťou a vyhrážkami, so zneužívaním a obťažovaním, nižšími platmi a obmedzenými pracovnými a kariérnymi možnosťami. A to je neprijateľné.

Mimoriadne obavy vyvoláva zľahčovanie nenávistných sexistických prejavov, a to najmä na internete, ale aj vo verejnej diskusii. Slová sú dôležité a môžu viesť k činom. Môžu byť prvým krokom k nerovnému zaobchádzaniu alebo dokonca k fyzickému násiliu. Vyzývame všetky členské štáty EÚ, aby voči nenávistným prejavom a všetkým formám násilia a diskriminácie žien preukázali nulovú toleranciu.

Mnohé pretrvávajúce nerovnosti súvisia s postavením žien v práci. Nové pravidlá EÚ rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom privedú na trh práce viac žien. Umožnia totiž rodinám, aby si skutočne usporiadali profesionálny a rodinný život podľa svojich predstáv. Prinesú pracujúcim ženám a mužom nové možnosti podeliť sa o starostlivosť o deti a príbuzných rovným dielom. Ženy tak získajú viac príležitostí nájsť si prácu, ktorá zodpovedá ich vzdelaniu a ambíciám. Odblokovanie tohto potenciálu je tým najlepším ekonomickým stimulom, akým by sme mohli podporiť rast našich hospodárstiev.

Ženy stále nemajú primerané zastúpenie v politike. Chceli by sme, aby v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v celej EÚ nielen volilo, ale aj kandidovalo a bolo zvolených viac žien. Komisia zároveň vyzýva, aby sa vo všetkých inštitúciách EÚ zvýšilo zastúpenie žien v najvyšších pozíciách vrátane komisárov. Súčasná Komisia ide príkladom: dnes máme 9 komisárok a ženy tvoria takmer 40 % našich riadiacich pracovníkov.

Rodovú rovnosť presadzujeme ako prioritu aj v našich aktívnych vzťahoch s partnerskými krajinami na celom svete. V rámci plnenia cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa EÚ intenzívne snaží dosiahnuť rodovú rovnosť v rôznych oblastiach svojej vonkajšej činnosti. Sme naďalej pevne odhodlaní na celom svete bojovať proti všetkým formám násilia na ženách a dievčatách, a to aj tých, ktoré zasiahla vojna, chudoba či nútené presídlenie. Sme odhodlaní poskytnúť všetkým ženám a dievčatám rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a hospodárskemu postaveniu, ako aj k príležitostiam utvárať vlastnú budúcnosť. Nikdy neprestaneme bojovať za skutočnú rovnosť pre všetkých, či už v Európskej únii, alebo mimo nej, aby sme mali istotu, že dosiahnutý pokrok nebude možné zvrátiť.“

Súvislosti

Vďaka nedávnej dohode na smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom budú mať otcovia v celej EÚ právo vziať si po narodení dieťaťa aspoň 10 pracovných dní voľna. Na rodičovskú dovolenku budú mať teraz individuálny nárok matky aj otcovia, pričom tieto štyri mesiace nebude možné previesť na druhého rodiča. To by malo silne motivovať mužov, aby aj oni túto možnosť využili. Ženy a muži v celej EÚ budú môcť v prípade ochorenia príbuzného, ktorý závisí od ich opatery, využiť tzv. opatrovateľskú dovolenku v trvaní päť dní ročne.

Komisia pracuje na uskutočnení všetkých týchto iniciatív, a zároveň ide sama príkladom. Na začiatku tohto funkčného obdobia sa predseda Jean-Claude Juncker zaviazal, že do 1. novembra 2019 bude vo vedúcich pozíciách na Komisii aspoň 40 % žien. Odvtedy sa zaviedlo množstvo opatrení, vďaka ktorým sa nám darí napredovať – k 1. februáru 2019 tvorili ženy 39,6 % všetkých vedúcich pracovníkov Komisie.

Viac..  Ministri vnútra EÚ sa dohodli zlepšiť podporu a uznávanie pre obete terorizmu

Ako sa uvádza v druhej správe Európskej komisie o pokroku, Komisia presadzovala, aby mali ženy a dievčatá, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, skutočný prístup k spravodlivosti a mohli uplatňovať svoje práva. Pri príležitosti dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi uverejnil Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) v spolupráci s Komisiou praktické usmernenia, ako uplatňovať smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi s ohľadom na rodovú problematiku.

K rodovej rovnosti priamo prispieva politika súdržnosti EÚ, ktorá podporuje ženy podnikateľky a zlepšuje kvalitu a dostupnosť starostlivosti o deti. V období 2014 – 2020 bolo na infraštruktúru vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pridelených 1,23 miliardy eur.

Európa potrebuje viac vedkýň. Komisia cez program výskumu a inovácií Horizont 2020podporuje výskumné ústavy a univerzity, aby realizovali plány rodovej rovnosti. Vďaka týmto opatreniam sa zlepšia podmienky, aby mohlo v oblasti výskumu a inovácie pracovať viac žien.

Vďaka iniciatíve Ženy a doprava – platforma EÚ pre zmenu sa vo všetkých druhoch dopravy zvyšuje zamestnanosť žien a rovnosť príležitostí a dochádza k výmene vhodných postupov.

Komisia uverejnila správu „She Figures“ (Údaje o ženách), ktorá sleduje, aký pokrok sa dosiahol na ceste k rodovej rovnosti v oblasti výskumu a inovácií v Európskej únii. Zo správy vyplýva, že počet žien v Európe, ktoré robia kariéru vo výskume, pomaly rastie. Napriek tomu je ich tam stále výrazne menej, ako treba, a ich potenciál dodnes nezískal plnohodnotné uznanie a ohodnotenie.

Európska komisia podporuje ženy a poskytuje im väčšie možnosti na to, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v digitálnom veku. Robí tak cez rôzne iniciatívy, napríklad kampaň „Ani panel bez ženy“ (No woman no panel), rodová rovnosť v podprograme Kreatívnej Európy MEDIA. Zapojenie žien do technológií takisto povzbudí hospodárstvo a umožní im plnú účasť na živote spoločnosti.

EÚ intenzívne presadzuje rodovú rovnosť aj vo svojej vonkajšej činnosti, a to prostredníctvom viacerých partnerstiev s viacstrannými a regionálnymi partnermi. V rámci G7 EÚ a Kanada v septembri 2018 spoločne zorganizovali historicky prvé stretnutie ministeriek zahraničných vecí, na ktorom sa zaviazali vybudovať sieť vlád a organizácií občianskej spoločnosti, ktorá bude presadzovať rodovú rovnosť a práva dievčat a žien a pracovať na plnení platných záväzkov.

Európska komisia v spolupráci s OSN spustila iniciatívu Spotlight, ktorá sa zameriava na problém rodovo motivovaného násilia na celosvetovej úrovni. Niektoré krajiny vrátane Latinskej Ameriky a Tichomoria už začali realizovať vlastné programy. Onedlho sa očakáva spustenie národných programov v Afrike.

V rámci regionálneho dialógu Únie pre Stredozemie o posilnení postavenia žien vznikol mechanizmus monitorovania pokroku, ktorý v oblasti rodovej rovnosti dosiahli členské štáty Únie pre Stredozemie. Okrem toho bola nedávno podpísaná grantová zmluva v hodnote 3,24 milióna eur s organizáciou EuroMed Feminist Initiative, ktorá má začať regionálnu kampaň za potlačenie a prevenciu násilia na ženách a dievčatách v krajinách južného susedstva. V reakcii na sýrsku krízu sa minulý rok v rámci trustového fondu EÚ začali dve dôležité iniciatívy, ktoré majú posilniť odolnosť sýrskych žien a hostiteľských komunít v Iraku, Jordánsku a Turecku a zlepšiť prístup k ochrane, účasti a službám pre utečenky, osoby vysídlené v rámci krajiny a hostiteľské komunity.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices