rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rovnosť medzi ženami a mužmi: EÚ napreduje slimačím tempom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Komisia svoju tohtoročnú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ. Dobrou správou je, že Európa napreduje; na druhej strane zmenu treba urýchliť.

Junckerova Komisia sa usiluje zlepšiť život žien v Európe na všetkých frontoch – bojuje proti násiliu na ženách, za odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien aj za vytvorenie lepších podmienok na zosúladenie pracovného a súkromného života rodín.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans dnes povedal: „Aj keď sa píše rok 2019, v rodovej rovnosti stále napredujeme slimačím tempom. V niektorých krajinách sa dokonca situácia vracia do starých koľají. Chceme len jedno: rovnosť pre všetkých. Nič viac, ale ani nič menej. Nastal čas, aby ženy a muži bojovali za rovnosť spoločne.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová dodala: Ženy ešte stále nemajú v politike v EÚ primerané zastúpenie a týka sa to aj európskych inštitúcií. Chcela by som, aby vo voľbách kandidovalo viac žien. A my by sme mali ísť príkladom: Vyzývam členské štáty, aby navrhli viac kandidátok do budúcej Európskej komisie.“ 

V dnešnej správe sa ukazuje, že hoci sa v rodovej rovnosti dosiahol určitý pokrok, ženy sa aj naďalej v mnohých oblastiach stretávajú s nerovnosťou:

  • V roku 2017 dosiahla zamestnanosť žien v EÚ rekordných 66,4 %, ale situácia je v každom členskom štáte iná. Minulý rok dostalo v rámci európskeho semestra osem členských štátov odporúčanie, aby zvýšili účasť žien na trhu práce (Rakúsko, Česko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko).
  • Ženy majú v priemere o 16 % nižšie platy ako muži, takže ich viac ohrozuje chudoba. To sa premieta do rozdielu v dôchodkoch žien a mužov, ktorý v roku 2017 dosiahol 35,7 %. V niektorých krajinách si viac ako 10 % starších žien nemôže dovoliť nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.
  • Ženy stále zďaleka nie sú dostatočne zastúpené v parlamentoch a vo vládach. V EÚ stoja ženy na čele len 6 z 28 národných parlamentov a 7 z 10 poslancov národných parlamentov v EÚ sú muži. Zastúpenie žien v ministerských funkciách sa dostalo na 30,5 %, čo je najviac od roku 2004, keď boli prvýkrát k dispozícii údaje za všetky členské štáty EÚ. Fakty však naznačujú, že ženám sa zvyknú prideľovať portfóliá s nižšou politickou prioritou.
  • V podnikateľskom svete je aj naďalej realitou tzv. sklenený strop, keďže vo veľkých kótovaných spoločnostiach v EÚ zastávajú ženy len 6,3 % najvyšších výkonných pozícií.

Rozdelenie opatrovateľských povinností podľa nových pravidiel EÚ o rovnováhe medzi prácou a súkromím

Podľa nedávnej dohody na smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom budú mať otcovia po narodení dieťaťa nárok na minimálny európsky štandard 10-dňovej platenej otcovskej dovolenky s príspevkom na úrovni nemocenských dávok. Posilní sa súčasné právo na 4 mesiace rodičovskej dovolenky, z ktorých budú 2 mesiace medzi rodičmi neprenosné. Výšku príspevku za tieto dva mesiace stanovia členské štáty. Smernica obsahuje aj ustanovenia o novom európskom nároku každého opatrovateľa na 5 dní opatrovateľskej dovolenky ročne. V neposlednom rade nové pravidlá posilňujú právo všetkých rodičov a opatrovateľov požiadať o pružné formy organizácie práce.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Ženy v Európskom parlamente a Európskej komisii

V novembri 2018 bolo zo 749 poslancov Európskeho parlamentu (EP) 36,4 % žien, čo je oproti najvyššej úrovni 37,3 % dosiahnutej koncom roka 2016 mierny pokles. Fínsko so 76,9-percentným zastúpením žien medzi poslancami EP jasne vedie. Sedem členských štátov zastupuje každé pohlavie aspoň na úrovni 40 % (Írsko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta a Švédsko), zatiaľ čo poslanci EP z Bulharska, Estónska, Cypru, Litvy a Maďarska sú z viac ako 80 % muži.

Vytrvalé úsilie Európskej komisie dosiahnuť do roku 2019 40-percentné zastúpenie žien vo svojom strednom a vyššom manažmente, ako to stanovil predseda Jean-Claude Juncker, prináša výsledky. Podiel žien vo vedúcich pozíciách dosiahol na všetkých úrovniach 39 %, z toho 37 % na úrovni vrcholového manažmentu a 40 % na úrovni stredného manažmentu.

Súvislosti

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie, ktorá bola od samého začiatku zakotvená v zmluve – už Rímska zmluva obsahovala ustanovenie o rovnakej odmene za rovnakú prácu.

Činnosť Komisie v oblasti politiky rodovej rovnosti je založená na dokumente „Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019“, ktorý sa zameriava na päť prioritných oblastí:

  • zvýšenie účasti žien na trhu práce a rovnaká ekonomická nezávislosť žien a mužov,
  • zmenšenie rodových rozdielov v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch, a teda boj proti chudobe žien,
  • podpora rovnosti žien a mužov pri prijímaní rozhodnutí,
  • boj proti rodovo motivovanému násiliu a ochrana a podpora obetí, ako aj
  • podpora rodovej rovnosti a práv žien na celom svete. 

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices