Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

EÚ aktualizovala zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií

Po dôkladnej analýze a dialógu usmerňovanom Komisiou ministri financií EÚ aktualizovali zoznam EÚ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Zoznam sa preukázateľne osvedčil, pretože mnohé krajiny zmenili svoje zákony a daňové systémy, aby vyhoveli medzinárodným normám.

Počas minulého roka Komisia vyhodnotila 92 krajín na základe troch kritérií: daňovej transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a skutočnej hospodárskej činnosti, a na základe jedného ukazovateľa, ktorým je nulová sadzba dane z príjmov právnických osôb. Aktualizácia zoznamu potvrdzuje, že tento jasný, transparentný a dôveryhodný proces priniesol skutočnú zmenu: problematickým otázkam, na ktoré Komisia upozornila, sa venovalo 60 krajín a odstránených bolo vyše 100 škodlivých režimov. Zoznam priaznivo ovplyvnil aj medzinárodne dohodnuté štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach.

Na základe preverovania, ktoré uskutočnila Komisia, ministri na čierny zoznam zapísali 15 krajín. Spomedzi nich neprijalo od prijatia prvého čierneho zoznamu v roku 2017 žiadne záväzky 5 krajín: Americká Samoa, Guam, Samoa, Trinidad a Tobago a Americké Panenské ostrovy. Tri ďalšie krajiny, ktoré boli na čiernom zozname z roku 2017, boli presunuté na sivý, keďže prijali potrebné záväzky. Nepodnikli však žiadne kroky k ich splneniu a tak sa znovu ocitli na čiernom zozname: Barbados, Spojené arabské emiráty a Marshallove ostrovy. Ďalších 7 krajín bolo presunutých zo sivého zoznamu na čierny z toho istého dôvodu: Aruba, Belize, Bermudy, Fidži, Omán, Vanuatu a Dominika.Situácia v ďalších 34 krajinách sa bude naďalej sledovať aj v roku 2019 (sivý zoznam), zatiaľ čo 25 krajín z pôvodného procesu preverovania sa už mohlo z ďalšieho postupu vylúčiť.

Zoznam daňových rajov, ktorý Únia zostavila, predstavuje naozajstný európsky úspech. Zoznam výrazne ovplyvnil daňovú transparentnosť a spravodlivosť v celosvetovom meradle“, vyhlásil komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici„Vďaka tomuto zoznamu desiatky krajín skoncovali so škodlivými daňovými režimami a prijali medzinárodné normy transparentnosti a spravodlivého zdaňovania. Tie krajiny, ktoré normy nedodržiavajú, sa ocitli na čiernom zozname a budú musieť čeliť dôsledkom, ktoré z toho plynú. Zdvíhame tak latku dobrej správy daňových záležitostí celosvetovo a eliminujeme príležitosti na zneužívanie daňového systému.“ 

Vďaka zoznamu EÚ došlo na globálnej úrovni k zmenám daňových praktík, ktoré by boli ešte pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné. Zoznam, ktorý zostavila Komisia, a členské štáty prvýkrát schválili v decembri 2017, je spoločným nástrojom na odstraňovanie rizík zneužívania daňového systému a nespravodlivej daňovej súťaže na celom svete Ide o spravodlivý proces: zoznam umožňuje sledovať dosiahnuté zlepšenia a uverejňovanie listov so záväzkami krajín na internete prispieva k transparentnosti. Týmto zoznamom EÚ a súvisiacim procesom sa vytvoril aj základ pre dialóg a spoluprácu s medzinárodnými partnermi EÚ, ktorý umožní riešiť problematické otázky týkajúce sa ich daňových systémov a diskutovať o daňových záležitostiach spoločného záujmu. Preverovanie sa teraz rozšíri o ďalšie povinné kritériá transparentnosti, ktoré bude treba dodržiavať, pričom do ďalšieho kola preverovania boli pridané 3 krajiny G20, a to RuskoMexiko a Argentína.

Viac..  Hospodársky rast vplýva aj na naše vzťahy, tvrdí europoslanec Eugen Jurzyca

Pokiaľ ide o dôsledky, členské štáty sa už dohodli na súbore protiopatrení, ktoré sa môžu rozhodnúť uplatniť proti krajinám na zozname. Ide napríklad o častejšie monitorovanie a audity, zrážkové dane, osobitné požiadavky na dokumentáciu a pravidlá proti zneužívaniu. Komisia bude v priebehu roka 2019 naďalej podporovať úsilie členských štátov, ktoré má vyústiť do koordinovanejšieho ukladania sankcií jurisdikciám na zozname EÚ. Okrem toho sa novými ustanoveniami v právnych predpisoch EÚ zakazuje, aby finančné prostriedky EÚ smerovali alebo prechádzali cez subjekty v krajinách na čiernom zozname.

Ďalšie kroky

Zostavovanie zoznamu EÚ je v súčasnosti dynamickým procesom, v ktorom sa bude v nadchádzajúcich rokoch pokračovať.

  • Všetkým jurisdikciám zaradeným na zoznam EÚ sa teraz pošle list s vysvetlením tohto rozhodnutia, ako aj toho, čo môžu urobiť, aby boli z neho vyradené.
  • Komisia a členské štáty (skupina pre kódex správania) budú naďalej monitorovať jurisdikcie, ktoré majú splniť podmienky najneskôr do konca obdobia 2019/2020, a posúdia, či by sa do procesu zostavovania zoznamu EÚ mali zahrnúť aj ďalšie krajiny.
  • Komisia bude pokračovať v otvorenom dialógu a spolupráci s príslušnými jurisdikciami, aby im mohla vždy, keď to bude potrebné, poskytnúť technickú podporu a objasnenia, a prediskutovala všetky daňové otázky spoločného záujmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices