kluce
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia zaregistruje iniciatívu za ľahší prístup k bývaniu pre všetkých v Európe

Európska komisia rozhodla, že zaregistruje európsku iniciatívu občanov s názvom „Housing for All“.

Jej cieľom je „dosiahnuť lepšie právne a finančné rámcové podmienky na uľahčenie prístupu k bývaniu pre všetkých v Európe“. Organizátori vyzývajú Európsku komisiu, aby zabezpečila „ľahší prístup pre všetkých k sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu, pričom nebude uplatňovať maastrichtské kritériá na verejné investície do sociálneho a cenovo dostupného bývania, zlepšila prístup developerov v oblasti neziskového a udržateľného bývania k financovaniu z prostriedkov EÚ, nastavila sociálne pravidlá založené na hospodárskej súťaži týkajúce sa krátkodobého prenájmu a zostavila štatistiky o potrebách bývania v Európe“.

Podľa zmlúv môže EÚ v tejto oblasti podniknúť právne kroky, a to napríklad, ak ide o pravidlá vnútorného trhu, ako aj o posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európe. Európska komisia sa preto rozhodla iniciatívu zaregistrovať. Toto rozhodnutie sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. Komisia ešte nevykonala analýzu podstatných prvkov iniciatívy.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 18. marca 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola pre občanov ešte prístupnejšia. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o reforme, ktorou sa vytvorili podmienky na uplatňovanie revidovaných pravidiel od 1. januára 2020.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices