google
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Google dostal pokutu za nekalé praktiky pri internetovej inzercii

Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie na trhu tým, že v zmluvách s tretími stranami zaviedla niekoľko obmedzujúcich ustanovení, ktoré bránili jej konkurentom umiestňovať na tieto webové stránky vlastné reklamy zobrazujúce sa pri vyhľadávaní online.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže k tomu uviedla: „Komisia dnes uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za nelegálne zneužívanie dominantnej pozície na trhu so sprostredkovaním inzercie v rámci vyhľadávania online. Podnik si zabezpečoval dominantné postavenie v tejto oblasti a chránil sa pred konkurenčným tlakom tak, že na webové stránky tretích strán ukladal zmluvné obmedzenia brániace hospodárskej súťaži. To je podľa antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Porušovanie pravidiel trvalo vyše desať rokov. Iné podniky sa kvôli nemu nemohli presadiť na trhu na základe kvality poskytovaných služieb a nedokázali inovovať. Nedostatok konkurencie ochudobnil aj spotrebiteľov.“ 

Stratégia spoločnosti Google pri sprostredkúvaní inzercie v rámci vyhľadávania online

Webové portály, ako sú stránky novín, blogy či agregátori stránok o cestovaní, majú často zabudované funkcie vyhľadávania. Keď ich používateľ využije, zobrazia sa mu jednak výsledky vyhľadávania, ale aj reklamy, ktoré sa objavujú popri nich.

Google poskytuje tieto vyhľadávacie reklamy prostredníctvom funkcie AdSense for Searchmajiteľom internetových stránok, ktoré umiestňujú spomínanú inzerciu. Google je akýmsi sprostredkovateľom medzi inzerentmi a vlastníkmi webových stránok, ktorí chcú využívať priestor na svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania. AdSense for Search preto funguje ako platforma sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online.

Spoločnosť Google bola zďaleka najsilnejším hráčom v oblasti sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online v Európskom hospodárskom priestore (EHP) – medzi rokmi 2006 a 2016 mala trhový podiel nad 70 %. V roku 2016 spoločnosť Google dokonca mala vyše 90-percentný trhový podiel na vnútroštátnych trhoch so všeobecným vyhľadávaním a vyše 75-percentný trhový podiel na väčšine vnútroštátnych trhov s inzerciou v rámci vyhľadávania online vďaka svojmu hlavnému produktu – vyhľadávaču Google, ktorý poskytuje výsledky vyhľadávania spotrebiteľom.

Konkurenti v oblasti inzercie v rámci vyhľadávania online, ako sú Microsoft či Yahoo, nemôžu umiestňovať svoje vyhľadávacie reklamy na stránkach s výsledkami z vyhľadávača Google. Webové stránky tretích strán predstavujú dôležitý vstupný bod pre ostatných poskytovateľov služieb sprostredkovania internetovej vyhľadávacej inzercie, aby mohli rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť a dokázali konkurovať spoločnosti Google.

Spoločnosť Google poskytovala služby sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online obchodne najvýznamnejším uverejňovateľom prostredníctvom dohôd, o ktorých strany rokovali individuálne. Komisia v priebehu vyšetrovania preskúmala stovky takýchto dohôd a zistila, že:

  • Počnúc rokom 2006 spoločnosť Google zahŕňala do svojich zmlúv doložky o exkluzivite. Uverejňovatelia tak mali zakázané umiestňovať na stránky s výsledkami vyhľadávania akékoľvek vyhľadávacie reklamy konkurentov. Rozhodnutie sa týka uverejňovateľov, ktorých dohody so spoločnosťou Google vyžadovali takúto exkluzivitu pre všetky ich webové stránky.
  • Od marca 2009 spoločnosť Google postupne začala nahrádzať doložky o exkluzivite takzvanými doložkami o „favorizovanom umiestňovaní“. Uverejňovatelia nimi boli viazaní vyhradiť na stránkach s výsledkami vyhľadávania najziskovejší priestor reklamám spoločnosti Google. V dohodách bol takisto stanovený minimálny počet reklám Google, ktoré sa museli uverejniť. V dôsledku toho konkurenti spoločnosti Google nemohli umiestňovať svoje vyhľadávacie reklamy na najviditeľnejších a najčastejšie otváraných častiach webových stránok s výsledkami vyhľadávania.
  • Od marca 2009 spoločnosť Google zahŕňala do dohôd aj doložky, podľa ktorých uverejňovatelia museli žiadať spoločnosť Google o písomný súhlas pred vykonaním akýchkoľvek zmien v spôsobe, akým sa zobrazujú konkurenčné reklamy. Spoločnosť Google vďaka tomu mala kontrolu nad tým, aké atraktívne sú konkurenčné vyhľadávacie reklamy, a teda aj ako často sú otvárané.

Spoločnosť Google preto najprv uložila povinnosť výhradnej dodávky služieb, ktorá konkurentom bránila v tom, aby svoje vyhľadávacie reklamy umiestňovali na obchodne najvýznamnejších webových stránkach. Potom zaviedla systém, ktorý nazvala stratégiou „voľnej exkluzivity“. Cieľom bolo vyhradiť jej vlastnej vyhľadávacej reklame tie najcennejšie pozície a kontrolovať výnosnosť konkurenčných reklám.

Praktiky spoločnosti Google sa počas celého obdobia vzťahovali na viac ako polovicu trhu, ak sa vezme do úvahy obrat. Jej konkurenti sa nedokázali presadiť v hospodárskej súťaži bez ohľadu na kvalitu ponúkaných služieb, a to buď preto, že uverejňovatelia mali úplne zakázané objavovať sa na webových stránkach, alebo preto, že spoločnosť Google si na týchto webových stránkach vyhradila zďaleka najcennejší komerčný priestor a zároveň mala vplyv na to, ako sa môžu zobrazovať konkurenčné reklamy.

image_EN

 Porušenie antitrustových pravidiel EÚ

Praktiky spoločnosti Google predstavujú zneužívanie dominantného postavenia spoločnosti Google na trhu sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online tým, že bránia hospodárskej súťaži na základe kvality ponuky.

Viac..  Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

Dominantné postavenie na trhu ako také nie je v zmysle antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Spoločnosti s takýmto dominantným postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoju silnú trhovú pozíciu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž či už na trhu, kde majú dominantné postavenie, alebo na iných trhoch.

V rozhodnutí sa konštatuje, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na trhu sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online v EHP minimálne od roku 2006. Vyplýva to najmä z veľmi vysokých trhových podielov spoločnosti Google, ktoré počas prevažnej časti predmetného obdobia presahovali 85 %. Tento trh sa vyznačuje aj veľkými prekážkami vstupu. Medzi ne patria veľmi významné počiatočné a priebežné investície potrebné na rozvoj a udržiavanie všeobecných vyhľadávacích technológií a vyhľadávacej inzerčnej platformy či potreba dostatočne veľkého portfólia uverejňovateľov aj inzerentov.

Spoločnosť Google zneužila toto dominantné postavenie na trhu tým, že bránila konkurentom zapájať sa do hospodárskej súťaže na trhu sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online.

Na základe širokej škály dôkazov Komisia zistila, že konanie spoločnosti Google poškodzovalo hospodársku súťaž a spotrebiteľov a bránilo inováciám. Jej konkurenti nemohli rásť a ponúkať služby sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online, ktoré by predstavovali alternatívu k službám spoločnosti Google. Vlastníci webových stránok preto mali obmedzené možnosti na speňaženie priestoru na týchto webových stránkach a museli sa spoliehať takmer výlučne na Google.

Spoločnosť Google nepreukázala, že klauzuly by viedli k akejkoľvek efektívnosti, ktorá by odôvodňovala jej praktiky. 

Dôsledky rozhodnutia

Pokuta Komisie vo výške 1 494 459 000eur (1,29% obratu spoločnosti Google v roku 2018) zohľadňuje trvanie a závažnosť porušovania. V súlade s usmerneniami Komisie o pokutách z roku 2006 bola pokuta vypočítaná na základe hodnoty príjmov spoločnosti Google zo sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online v EHP.

Spoločnosť Google prestala s nelegálnymi praktikami pár mesiacov po tom, čo Komisia v júli 2016 vydala oznámenie námietok v súvislosti s týmto prípadom. V rozhodnutí sa vyžaduje, aby spoločnosť Google minimálne zastavila nezákonné konanie, pokiaľ tak ešte neurobila, a aby sa zdržala akéhokoľvek opatrenia, ktoré by malo rovnaký, prípadne podobný cieľ alebo účinok.

Spoločnosť Google navyše môže čeliť civilným žalobám o náhradu škody, ktoré môžu predkladať súdom členských štátov akékoľvek osoby alebo podniky, ktorých sa týka jej protisúťažné správanie. Obetiam protisúťažných praktík uľahčuje získať náhradu škody nová smernica EÚ o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel. 

Iné prípady týkajúce sa Google

V júni 2017 Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 2,42 mld. eur za zneužitie svojho dominantného postavenia vyhľadávača tým, že poskytla nezákonnú výhodu vlastným službám porovnávania cien.

V júli 2018 Komisia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 4,34 mld. eur za nezákonné praktiky týkajúce sa mobilných zariadení využívajúcich systém Android na posilnenie dominantného postavenia vyhľadávača spoločnosti Google.

Súvislosti

Rozhodnutie je určené spoločnosti Google LLC (predtým Google Inc.) a jej materskej spoločnosti Alphabet Inc.

Vyšetrovanie Komisie týkajúce sa správania, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa začalo ako súčasť širšieho vyšetrovania zameraného na Google Search (vec 39740).

Komisia 14. júla 2016 zaslala spoločnosti Google oznámenie námietok, v ktorom uviedla svoje predbežné stanovisko, že spoločnosť zneužívala svoje dominantné postavenie tak, že umelo uprela webovým stránkam tretích strán možnosť zobrazovať reklamu konkurentov spoločnosti Google.

Zneužívanie dominantného postavenia sa zakazuje v článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v článku 54 Dohody o EHP.

Pokuty uložené spoločnostiam, ktoré porušili antitrustové pravidlá EÚ, sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu EÚ. Tieto finančné prostriedky nie sú určené na nijaké konkrétne výdavky, ale príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ na nasledujúci rok sa zodpovedajúco znížia. Pokuty preto pomáhajú financovať EÚ a znižujú zaťaženie daňovníkov.

Ďalšie informácie o rozhodnutí sú k dispozícii na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom 40411.

Stanovisko spoločnosti Google:

„Všetci sa zhodneme na tom, že zdravé a prosperujúce trhy sú v záujme všetkých. Do našich produktov sme už zaviedli mnoho zmien, ktorými sme reagovali na výhrady Európskej komisie. Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov budeme prinášať ďalšie aktualizácie, ktoré v Európe ešte viac zviditeľnia našich konkurentov,“ uviedol hovorca Googlu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices