Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Komisia hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu

Komisia hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu, a to aj z hľadiska udržateľného financovania, a vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby nepoľavili v úsilí vybudovať základy únie kapitálových trhov.

Cieľom únie kapitálových trhov je uľahčiť spoločnostiam z EÚ získavať finančné prostriedky, ktoré potrebujú na rast. Únia kapitálových trhov predstavuje dôležitý projekt jednotného trhu, pretože odstraňuje prekážky pre cezhraničné investície v EÚ. Súčasťou snáh Junckerovej Komisie je udržať v Európe rast, investovať do inovácií a podporovať globálnu konkurencieschopnosť EÚ. Cieľom únie kapitálových trhov je zároveň nasmerovať investície do projektov šetrných k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ. Silná únia kapitálových trhov je potrebná aj na dobudovanie bankovej únie a na posilnenie hospodárskej a menovej únie a medzinárodnej úlohy eura.

V nadväznosti na poslednú správu o pokroku v novembri 2018 a na výzvu lídrov EÚ na dosiahnutie ambiciózneho pokroku v oblasti únie kapitálových trhov do jari 2019 sa v oznámení hodnotia významné míľniky dosiahnuté vďaka politickým kompromisom o viacerých návrhoch Komisie, ako aj dôležité nelegislatívna opatrenia.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: Komisia vytvorila základné prvky únie kapitálových trhov. Na dokončenie tohto úsilia potrebujeme pokračujúcu angažovanosť zo strany Európskeho parlamentu a členských štátov. Úspech únie kapitálových trhov závisí od toho, čo urobia členské štáty a zainteresované strany na národnej úrovni a na úrovni EÚ v rámci svojich reforiem a opatrení.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen doplnil: „Únia kapitálových trhov efektívnejšie prepája spoločnosti a investorov z rôznych štátov, a je teda nevyhnutná na to, aby sa najmä malé spoločnosti dostali k finančným prostriedkom, ktoré potrebujú na rast. Tým napĺňa prioritu Junckerovej komisie podporovať investície, pracovné miesta a rast.“

Komisia prijala všetky opatrenia, ku ktorým sa zaviazala v akčnom pláne únie kapitálových trhov zo septembra 2015, ako aj vo svojom preskúmaní v polovici trvania z júna 2017, čím položila základy na vybudovanie kľúčových prvkov únie kapitálových trhov. Patria k nim dôležité návrhy na vytvorenie nových príležitostí na jednotnom trhu pre podniky a investorov prostredníctvom nových produktov a služieb v rámci celej EÚ, jednoduchších, jasnejších a primeranejších pravidiel, ako aj efektívnejší dohľad nad finančným sektorom.

  • 10 z 13 legislatívnych návrhov týkajúcich sa únie kapitálových trhov, ktoré predložila Komisia, bolo schválených a tri už boli s konečnou platnosťou prijaté.
  • Okrem toho sa podarilo dosiahnuť schválenie dvoch z troch návrhov Komisie týkajúcich sa dohôd o udržateľnom financovaní.
Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Komisia okrem toho prijala dve delegované nariadenia obsahujúce väčšinu vykonávacích opatrení na dokončenie reformy prospektu, ktoré sú ďalším dôležitým míľnikom na ceste k dobudovaniu únie kapitálových trhov. Prijaté pravidlá určujú formát a obsah prospektu a dokumentov, ktoré obsahuje. Tieto opatrenia pomôžu dosiahnuť kľúčové ciele spočívajúce v uľahčení získavania finančných prostriedkov na kapitálových trhoch, ochrane investorov a zvyšovaní konvergencie v oblasti dohľadu v EÚ.

Keď už máme základné prvky na mieste, ďalší pokrok v budúcnosti umožní dobudovať úspešne fungujúcu úniu kapitálových trhov v EÚ. Budúce opatrenia budú musieť zohľadniť aj vplyv odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na kapitálové trhy a iné krátkodobé alebo strednodobé hospodárske a spoločenské výzvy. Medzi ne patria zásadné a rýchle zmeny, ktoré vyplývajú z dekarbonizácie hospodárstva, zmeny klímy a technologického rozvoja.

Ďalšie kroky

Správy o pokroku sú odpoveďou na výzvu lídrov EÚ z decembra 2018, aby sa do jari 2019 dosiahol významný pokrok v oblasti únie kapitálových trhov. Očakáva sa, že poslúžia ako podklad pre jarné zasadnutie Európskej rady 21. – 22. marca, kde budú lídri EÚ diskutovať o ďalšom rozvoji jednotného trhu vrátane únie kapitálových trhov, priemyselnej politiky a európskej digitálnej politiky.

Súvislosti

Cieľom únie kapitálových trhov je zabezpečiť lepšie prepojenie úspor s investíciami a posilniť európsky finančný systém tým, že sa zlepší rozloženie rizík, zabezpečia sa alternatívne zdroje financovania a rozšíria sa možnosti pre retailových a inštitucionálnych investorov. Únia kapitálových trhov, ktorá tvorí súčasť tretieho piliera investičného plánu Komisie pre Európu, má zásadný význam pre splnenie priority Junckerovej Komisie posilniť zamestnanosť, vrátane zamestnanosti mladých ľudí, a rast. Únia kapitálových trhov ponúkne spotrebiteľom väčší výber, čo im umožní nakupovať lacnejšie a lepšie investičné produkty a umožní poskytovateľom finančných služieb, aby rozšírili ponuku svojich služieb aj na iné členské štáty. Únia kapitálových trhov uľahčuje podnikom a investorom cezhraničný prístup k financovaniu a investičným príležitostiam, čím uvoľňuje potenciál rastu na jednotnom trhu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices