vyskum
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ je na dobrej ceste spustiť najambicióznejší európsky výskumný a inovačný program

Inštitúcie EÚ dosiahli čiastočnú politickú dohodu o programe Horizont Európa, ktorú ešte musia formálne schváliť Európsky parlament a Rada.

Investície do výskumu a inovácií sú investíciami do budúcnosti Európy, do znalostí a nových riešení na zachovanie a zlepšenie európskeho spôsobu života. Junckerova Komisia práve preto presadzuje ambicióznejšie ciele na prehĺbenie inovačnej schopnosti Európy, zabezpečenie trvalej prosperity a zachovanie našej konkurencieschopnosti v svetovom meradle. Horizont Európa, ktorý Komisia navrhla v júni 2018 ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, je doteraz najambicióznejším programom v oblasti výskumu a inovácií. EÚ vďaka nemu bude svetovým lídrom vo výskume a inováciách.

Komisár Carlos Moedas zodpovedný za výskum, inováciu a vedu povedal: „S potešením vítam túto dohodu, ktorej súčasťou je silná podpora novej Európskej rady pre inováciu a našich výskumných programov zameraných na konkrétne ciele. Sme na dobrej ceste spustiť v roku 2021 najambicióznejší európsky výskumný a inovačný program, ktorý bude formovať budúcnosť silného, udržateľného a konkurencieschopného európskeho hospodárstva a prinášať úžitok všetkým regiónom v Európe.“

Horizont Európa bude stavať na výsledkoch a úspechoch súčasného výskumného a inovačného programu (Horizont 2020). Naďalej bude hnacou silou vedeckej excelentnosti prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC) a štipendií a výmen v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej. Takisto bude využívať vedecké poradenstvo, technickú podporu a špecializovaný výskum Spoločného výskumného centra (JRC) – vedeckej a znalostnej služby Komisie.

Zavedie nové prvky vrátane Európskej rady pre inováciu (EIC). Tá už funguje v pilotnej fáze a bude jednotným kontaktným miestom, vďaka ktorému sa radikálne a prelomové inovácie dostanú zo skúšobných podmienok na trh. Zároveň sa pomôže začínajúcim a malým a stredným podnikom rozširovať ich nápady. EIC bude poskytovať priamu podporu inovátorom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania, jedného na počiatočné etapy a druhého na vývoj a uvádzanie na trh. Bude dopĺňať činnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Ďalšie kroky

Predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Rozpočtové aspekty Horizontu Európa závisia od celkovej dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Komisia predložila v máji 2018.

Viac..  Eugen Jurzyca: Chcem, aby Slovák mohol pozerať MS v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky v inom členskom štáte

O synergiách s ďalšími budúcimi programami a politikami EÚ sa stále diskutuje v závislosti od pokroku dosiahnutého pri práci na iných sektorových návrhoch v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ. Zároveň sa budú prehodnocovať aj ustanovenia o medzinárodných dohodách o pridružení.

Komisia teraz začne pripravovať vykonávanie programu Horizont Európa a má v pláne uverejniť prvé návrhy pracovných programov v dostatočnom predstihu pred spustením programu 1. januára 2021.

Súvislosti

Hoci Európa má len 7 % svetovej populácie, realizuje sa tu 20 % investícii do výskumu a vývoja a uverejňuje sa jedna tretina všetkých špičkových vedeckých publikácií. Európa navyše zastáva vedúce postavenie v takých priemyselných odvetviach, ako je farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda.

Financovanie EÚ umožňuje tímom naprieč jednotlivými krajinami a vedeckými disciplínami spolupracovať a robiť nevídané objavy, vďaka čomu je Európa svetovým lídrom v oblasti výskumu a inovácií.

Horizont Európa nadväzuje na tento úspech a zavádza množstvo nových prvkov, ktoré majú naďalej prinášať skutočnú zmenu v živote občanov a spoločnosti ako celku.

Bude sa dbať na silnú kontinuitu s Horizontom 2020, súčasným programom EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020: zachovajú sa tri piliere, excelentnosť ako hlavná zásada a odskúšané pravidlá financovania a postupy Horizontu 2020. Nový program bol však vylepšený tak, aby sa maximalizoval jeho vplyv, význam pre spoločnosť a potenciál pre prelomové inovácie.

Horizont Európa je rozhodujúcou súčasťou implementácie „obnoveného európskeho programu pre výskum a inovácie, ktorý je príležitosťou pre Európu, aby formovala svoju budúcnosť“. Tento program, o ktorom sa diskutovalo na stretnutí lídrov EÚ v Sofii v máji minulého roka, poukázal na kroky potrebné na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices