peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Krajiny nerešpektujúce zásady právneho štátu môžu stratiť prístup k fondom EÚ

Vlády členských štátov EÚ, ktoré budú zasahovať do nezávislosti súdnictva alebo nebudú bojovať proti podvodom a korupcii, by v budúcnosti mohli čeliť strate prístupu k fondom EÚ.

Pokiaľ Európska komisia, v spolupráci so skupinou nezávislých expertov, odhalí všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členskej krajine EÚ, ktoré môžu ohroziť správu finančných prostriedkov Únie, mala by mať možnosť navrhnúť protiopatrenia – od obmedzenia predbežného financovania projektov v danom štáte až po zastavenie platieb z rozpočtu EÚ. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v prvom čítaní schválil Európsky parlament.

Rozhodnutie Komisie o zablokovaní platieb by však podľa prijatého textu musel odobriť Európsky parlament aj Rada (ministrov) EÚ. Akonáhle členský štát odstráni Komisiou identifikované nedostatky, EP a Rada by mohli prístup k fondom obnoviť.

Spolupráca s nezávislými expertami

Komisia môže dospieť k záveru, že právny štát v členskom štáte je ohrozený, pokiaľ dôjde k oslabeniu minimálne jedného z nasledujúcich princípov:

 • riadne fungovanie orgánov členského štátu, ktoré sú zodpovedné za implementáciu rozpočtu Únie;
 • riadne fungovanie orgánov vykonávajúcich finančnú kontrolu;
 • riadne fungovanie vyšetrovacích zložiek a prokuratúry vo vzťahu k stíhaniu podvodov, vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s implementáciou rozpočtu EÚ;
 • účinné súdne preskúmanie konania alebo nekonania orgánov nezávislými súdmi;
 • vymáhanie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov;
 • predchádzanie a postihovanie daňových únikov;
 • účinná spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a – v prípade účasti dotknutého členského štátu – s Európskou prokuratúrou.

Komisii by pri rozhodovaní mala pomôcť poradná skupina zložená z nezávislých expertov v oblasti ústavného práva a financií a rozpočtu. Zákonodarný zbor každého členského štátu by mal do skupiny nominovať jedného odborníka, päť expertov vymenuje aj Európsky parlament. Poradná skupina by mala každý rok posudzovať situáciu vo všetkých členských štátoch a následne zverejniť zhrnutie svojich zistení.

Ochrana konečných prijímateľov

Komisia by sa v závislosti od rozsahu nedostatkov v danom členskom štáte mohla rozhodnúť prijať jedno alebo viacero opatrení, vrátane:

 • pozastavenie rozpočtových záväzkov,
 • prerušenie platobných termínov,
 • zníženie zálohových platieb,
 • pozastavenie platieb.

Pokiaľ Komisia nerozhodne inak, členské štáty budú musieť napriek obmedzeniu či zastaveniu platieb zo strany EÚ pokračovať v implementácií programov a vyplatiť prisľúbené finančné prostriedky konečným príjemcom – napríklad výskumníkom či organizáciám občianskej spoločnosti. Asistenciu by mala konečným príjemcom poskytnúť aj samotná exekutíva EÚ v snahe zaistiť, aby im boli vyplatené stanovené sumy.

Viac..  Eurokomisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Súčasťou návrhu rozhodnutia o obmedzení či pozastavení platieb, ktoré Komisia predloží Parlamentu a Rade, by malo byť ustanovenie o presune daných prostriedkov do rozpočtovej rezervy. Pokiaľ v rámci štyroch nasledujúcich týždňov EP väčšinou odovzdaných hlasov alebo Rada kvalifikovanou väčšinou neupraví alebo nezamietne dané rozhodnutie, návrh Komisie nadobudne účinnosť. Rovnaký postup by sa mal vzťahovať aj na návrh na uvoľnenie zablokovaných prostriedkov po odstránení nedostatkov zo strany členského štátu.

Vyhlásenie spravodajcov

„Rešpektovanie zásad právneho štátu a všetkých hodnôt EÚ je základným princípom, na ktorom sme vybudovali európsky projekt. Žiadna vláda nemôže tieto hodnoty porušovať bez toho, aby čelila následkom,‟ uviedla spravodajkyňa Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES).

„Najdôležitejším aspektom tohto mechanizmu je ochrana konečných prijímateľov – náš model v porovnaní s návrhom Komisie tento aspekt posilňuje. Do rozhodovacieho procesu sme tiež zapojili Európsky parlament, čím sme posilnili demokratickú kontrolu akéhokoľvek prijatého opatrenia,‟ uviedol spravodajca Petri Sarvamaa (EPP, FI).

Ďalší postup

Európsky parlament hlasovaním ukončil prvé čítanie. Poslanci pôvodne v januári schválili mandát EP na vyjednávania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy. Nakoľko sa však ministri členských štátov dosiaľ nedohodli na svojej rokovacej pozícii, vyjednávania boli odložené na obdobie po májových voľbách do EP.

Súvislosti

Návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch je integrálnou súčasťou balíka právnych predpisov naviazaných na budúci dlhodobý rozpočet EÚ, teda Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027.

O dac

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices