les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový zákon má upraviť podmienky boja proti inváznym druhom živočíchov a rastlín

BRATISLAVA – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) stanovilo pravidlá na boj proti šíreniu inváznych druhov rastlín a živočíchov, ktoré negatívne vplývajú na biodiverzitu ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo. Návrh nového zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov posunul parlament do druhého čítania. Zákon súčasne zavádza do slovenského práva nariadenie Európskej únie, ktoré ustanovuje základné pravidlá a povinnosti jednotlivých členských štátov vo vzťahu k nepôvodným druhom.

Slovensko malo zákon prijať do 2. januára 2016, túto povinnosť si však nesplnilo, preto Komisia začala tento rok voči Slovensku konanie za porušenie zakladajúcich zmlúv EÚ. MŽP vysvetlilo, že návrh zákona bol pripravený už v lete 2016, no pre nevyriešené rozpory s ministerstvom pôdohospodárstva nebol predložený na rokovanie vlády. Stalo sa tak až po odstránení zásadných pripomienok.

Nová legislatíva komplexne rieši problematiku nepôvodných druhov a stanovuje kompetencie s cieľom obmedziť ich ďalšie šírenie vo voľnej prírode, ako aj dovoz alebo vývoz z iných krajín. „Invázne druhy sa šíria rýchlo a nekontrolovateľne, najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Niektoré z nich produkujú veľké množstvo peľu, ktorý spôsobuje silné alergie. Je preto dôležité, že sme schválili zákon, ktorý komplexne rieši túto problematiku,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Efektívnym nástrojom by sa podľa nového zákona mali stať akčné plány pre konkrétny druh a oblasť, spolu s harmonogramom činností. Vypracuje ich Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a za účasti verejnosti. Schvaľovať ich bude vláda Slovenskej republiky.

Nová legislatíva počíta s dvoma zoznamami inváznych rastlín a živočíchov, a to zoznamom EÚ a s národným zoznamom, ktorý obsahuje invázne druhy ohrozujúce konkrétne Slovensko. V súlade s nariadením Európskej únie sa upravuje aj systém zhromažďovania a zaznamenávania údajov o inváznych druhoch. Invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname bude od 1. augusta tohto roku podľa novej legislatívy zakázané priniesť na územie Slovenska, chovať, pestovať, rozmnožovať, prepravovať (okrem ich prepravy v súvislosti s ich zničením), uvádzať na trh, používať, vymieňať alebo uvoľniť do životného prostredia. V prípade porušenia zákona hrozia vysoké pokuty. Za odstraňovanie inváznych druhov bude naďalej zodpovedný vlastník, správca alebo užívateľ pozemku. Niektoré invázne druhy, ktoré prepadnú do vlastníctva štátu, bude možné umiestniť v špecializovanom zariadení, zničiť alebo aj utratiť vrátane stavovcov.

Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Invázne nepôvodné druhy môžu mať závažný nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy ako aj na štruktúru a fungovanie ekosystémov a biotopov. Za hrozbu sa považujú iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. Vo všeobecnosti je prevencia z environmentálneho hľadiska efektívnejšia ako následná reakcia, čo je zohľadnené aj v zákone. Súčasný zoznam inváznych druhov na Slovensku zahŕňa z rastlín napríklad boľševník obrovský, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský či zlatobyľ obrovskú. Medzi invázne živočíchy na Slovensku patria niektoré druhy slizovcov, rakov, korytnačka písmenková, jeleň sika, norok americký, nutria vodná, psík medviedikovitý, ondatra pižmová, medvedík čistotný a veverica sivá. Európska agentúra pre životné prostredie napočítala v Európe vyše 10-tisíc druhov, ktoré predstavujú nebezpečie pre druhovú rôznorodosť ako aj pre ľudské zdravie. Odhaduje sa, že invázne druhy spôsobia škody v hodnote až 12 miliárd eur ročne.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices