Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Komisia otvára diskusiu o tom, ako brániť a pozdvihnúť právny štát v Únii

Európska komisia začína rozpravu o právnom štáte v Európskej únii a načrtáva smery, akými by sa mohol uberať budúci vývoj v tejto oblasti.

Oznámenie ponúka prehľad dostupných nástrojov na monitorovanie, posudzovanie a ochranu právneho štátu v Únii. Rekapitulujú sa v ňom aj skúsenosti z uplynulých rokov, na základe ktorých môžeme začať širšiu celoeurópsku diskusiu o možnostiach ďalšieho posilnenia právneho štátu. Skúsenosti z minulosti poukazujú najmä na potrebu dôraznejšie sa zasadzovať o právny štát, včas predchádzať rizikám alebo porušovaniu zásad právneho štátu, ako aj na potrebu účinnej reakcie, ak takáto situácia v Únii nastane.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Schopnosť Únie zasadzovať sa o dodržiavanie zásad právneho štátu má dnes väčší význam, než kedykoľvek predtým. V prvom rade preto, lebo ide o základné hodnoty, o to, kým sme. A v druhom rade preto, lebo fungovanie EÚ ako celku závisí od fungovania právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Nastal čas, aby sme sa spoločne so všetkými inštitúciami, členskými štátmi, jednotlivými orgánmi a zainteresovanými stranami zamysleli nad tým, ako brániť a pozdvihnúť právny štát v Únii.“

Právny štát v Európe sa v posledných rokoch ocitol pod veľkým tlakom. V diskusiách v rámci Únie, na medzinárodnej úrovni aj v občianskej spoločnosti zaznievajú spoločné a veľmi konkrétne obavy. Je nepochybné, že sa musíme viac usilovať o to, aby sme právny štát bránili, posilňovali a presadzovali v celej Únii. Cieľom oznámenia je nadviazať na prebiehajúce diskusie a skúsenosti z minulosti a na začiatok vytýčiť možné smery, ktorými by sa mali uberať úvahy o budúcom vývoji.

Možné smerovanie budúceho vývoja

Inštitúcie EÚ a všetky členské štáty nesú spoločne zodpovednosť za to, aby bránili, posilňovali a presadzovali právny štát v Únii. Komisia už dnes používa celú škálu nástrojov, ktoré jej umožňujú dôkladne monitorovať a posudzovať nedostatky týkajúce sa právneho štátu v členských štátoch a reagovať na ne. Patrí k nim rámec na podporu právneho štátu, postup podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ, postupy v prípade nesplnenia povinnosti, a v neposlednom rade aj európsky semester, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície či mechanizmus spolupráce a overovania. Na základe doterajších skúseností zo všetkým týchto nástrojov Komisia načrtla predstavu o 3 pilieroch, ktoré by mohli napomôcť k účinnému presadzovaniu právneho štátu v Únii:

· Lepšia osveta: Zásady právneho štátu a judikatúra v tejto oblasti nie sú na vnútroštátnej úrovni vždy dostatočne známe. V jednotlivých členských štátoch treba preto vyvinúť väčšie úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia o normách právneho štátu a judikatúre v tejto oblasti. Možno to dosiahnuť napríklad prostredníctvom komunikačných akcií pre verejnosť, spoločným celoúnijným prístupom, ktorý pomôže presadzovať odolnejšiu kultúru právneho štátu v jednotlivých inštitúciách a povolaniach, sústavnou spoluprácu s Radou Európy a zapojením občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni.

· Včasná prevencia: Hoci prvoradú zodpovednosť za dodržiavanie zásady právneho štátu na vnútroštátnej úrovni nesú členské štáty, EÚ môže poskytnúť významnú podporu pri budovaní odolnosti hlavných systémov a inštitúcií. Pravidelná spolupráca a dialóg by mohli prispieť k lepšiemu pochopeniu situácie a vývoja v oblasti právneho štátu v jednotlivých členských štátoch a k včasnému vyriešeniu prípadných problémov týkajúcich sa právneho štátu.

· Adekvátna reakcia: Rôznorodý charakter problémov v oblasti právneho štátu vyžaduje aj rôznorodé účinné reakcie. Komisia bude naďalej zabezpečovať správne uplatňovanie práva EÚ prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti. V určitých oblastiach politiky môžu byť vhodné iný prístupy, akým je napríklad návrh Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ. Napokon by sa mohli preskúmať možnosti, ako zdokonaliť súčasný rámec na podporu právneho štátu – napríklad včasné informovanie Európskeho parlamentu a Rady a včas vyjadrená podpora z ich strany, ako aj jasne stanovené lehoty na dialógy.

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Ďalšie kroky

Komisia sa teraz obracia na Európsky parlament, Európsku radu a Radu a členské štáty, ako aj na príslušné zainteresované strany vrátane justičných sietí a občianskej spoločnosti, aby pouvažovali o otázkach predstavených v oznámení a prispeli konkrétnymi podnetmi k tomu, ako možno v budúcnosti posilniť súbor nástrojov na ochranu právneho štátu.

Komisia bude vychádzať z týchto úvah a prebiehajúcej diskusie a v júni 2019 sa k tejto otázke vráti a predstaví svoje závery a návrhy.

Súvislosti

Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia a ktorú prijali za svoju všetky členské štáty. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Zároveň je nevyhnutná aj na fungovanie EÚ ako celku, napríklad pokiaľ ide o vnútorný trh, spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, a ako záruka toho, že vnútroštátni sudcovia, ktorí sú zároveň aj „sudcami EÚ“, si môžu plniť svoju úlohu a zabezpečovať uplatňovanie práva EÚ a že môžu konať v náležitej súčinnosti so Súdnym dvorom EÚ pri prejudiciálnych konaniach. Európska komisia je spolu s ďalšími inštitúciami a členskými štátmi podľa zmlúv garantom právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a je zodpovedná za zaistenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Komisia disponuje celou škálou nástrojov na dôkladné monitorovanie a posudzovanie otáznych aspektov právneho štátu v členských štátoch a na reakciu na ne. Patria k nim postupy v prípade nesplnenia povinnosti, európsky semester, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície či mechanizmus spolupráce a overovania. Európska komisia 11. marca 2014 prijala nový rámec na riešenie systémových ohrození právneho štátu v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ. Tento rámec poskytuje nástroj, ktorý Komisii umožňuje začať s dotknutým členským štátom viacfázový dialóg, ktorým sa má predísť eskalácii systémového ohrozenia právneho štátu. Hoci sa používa len výnimočne, najznámejším nástrojom na ochranu právneho štátu je postup uvedený v článku 7 ZEÚ, ktorý EÚ umožňuje konať v prípade vážneho porušenia zásady právneho štátu v niektorom členskom štáte. Tento postup podľa článku 7 ZEÚ sa zatiaľ inicioval len dvakrát: v decembri 2017 v prípade Poľska (na podnet Komisie) a v septembri 2018 v prípade Maďarska (na podnet Európskeho parlamentu).

Komisia zároveň zaslaním formálnej výzvy Poľsku začala postup v prípade nesplnenia povinnosti voči tejto krajine v súvislosti s novým disciplinárnym systémom pre sudcov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices