EU, Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje iniciatívu za dodržiavanie zásad právneho štátu

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov pod názvom „Dodržiavanie zásad právneho štátu“.

Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť „objektívny a nestranný systém hodnotenia, ktorý bude overovať uplatňovanie hodnôt Európskej únie všetkými členskými štátmi. Organizátori konkrétne vyzývajú Komisiu, aby „vytvorila pre Európsku úniu všeobecné právne predpisy […], ktoré umožnia overovať praktické uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa právneho štátu. Cieľom organizátorov je zároveň napomôcť presadzovanie európskych právnych predpisov o justičnej spolupráci v trestných veciach (napr. európskeho zatykača) a posilniť úlohu Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Európska komisia prijala rozhodnutie zaregistrovať iniciatívu za dodržiavanie zásad právneho štátu a zároveň v zmysle pracovného programu Komisie na rok 2019 otvorila diskusiu o možnostiach, ako ďalej posilniť právny štát v Európskej únii. Po dnešnom konzultačnom oznámení bude v júni nasledovať konkrétnejšia iniciatíva. Podľa zmlúv môže Komisia navrhnúť právne akty, ktoré umožňujú zhodnotiť, ako členské štáty Únie vykonávajú politiky v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a posilniť Agentúru Európskej únie pre základné práva. Európska komisia preto uznala iniciatívu ako právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu, ale iba právnu prípustnosť iniciatívy.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 8. apríla 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia vykoná jej analýzu a do troch mesiacov sa k nej vyjadrí. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politík využívať od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby občanom ďalej zjednodušila jej využívanie. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa začnú uplatňovať od 1. januára 2020.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices