Dombrovskis, Thyssen
Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis a komisárka Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Komisia chce zefektívniť rozhodovanie v sociálnej politike EÚ

Komisia otvára diskusiu o tom, ako zefektívniť rozhodovanie v oblasti sociálnej politiky na úrovni EÚ.

Predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2018 oznámil komplexné preskúmanie všetkých premosťovacích doložiek stanovených zmluvami EÚ. V dôsledku toho už boli prijaté tri oznámenia o: spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (september 2018), daňových politikách (január 2019) a energetike a klíme (apríl 2019). Oznámenie o premosťovacích doložkách v sociálnej politike je štvrté.

Vo väčšine oblastí sociálnej politiky, v ktorých má EÚ právomoc konať, sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. Tým sa v priebehu rokov umožnilo zavedenie komplexného sociálneho „acquis“ s významnými krokmi prijatými za pôsobenia tejto Komisie. Obmedzený počet oblastí si však stále vyžaduje jednomyseľné hlasovanie členských štátov EÚ a mimoriadne legislatívne postupy, v ktorých Európsky parlament nemá rovnakú úlohu ako Rada v spolurozhodovacom postupe.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: Aby bolo možné reagovať na rýchle zmeny v spoločnosti a na trhoch práce potrebujeme v oblasti sociálnej politiky na úrovni EÚ včasné, flexibilné a efektívne rozhodovacie procesy. V dnešnom oznámení sa otvára diskusia o tom, ako môžeme na tento účel využiť existujúce ustanovenia zmlúv. Sústredí sa na prípady s jasnou pridanou hodnotou EÚ, s cieľom podporovať kultúru kompromisu a rozhodovacie procesy, ktoré reagujú na potreby spravodlivého jednotného trhu pre občanov.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: V konečnom dôsledku sa všetky členské štáty vo svojej rozmanitosti usilujú o spravodlivejšiu spoločnosť založenú na rovnakých príležitostiach a nadčasové sociálne trhové hospodárstvo. Keďže svet práce sa mení, musíme byť schopní naplno využiť nástroje na riešenie našich spoločných výziev, ktoré máme k dispozícii.

Skutočnosť, že v určitých súvisiacich oblastiach politiky sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou a jednomyseľným hlasovaním, viedla k nejednotnému rozvoju acquis v oblasti sociálnej politiky. Hoci normy ochrany sú celkovo vysoké a komplexné, v niektorých prípadoch v tejto oblasti naďalej existujú nedostatky. Osobitné legislatívne postupy okrem toho neposkytujú Európskemu parlamentu, ktorý je v týchto prípadoch často len konzultovaný, a to aj napriek tomu, že zastupuje občanov, ktorí priamo profitujú zo sociálnej politiky EÚ, rovnakú, významnú úlohu v spolurozhodovacom postupe. V čase rýchlych, niekedy zásadných zmien je dôležité viac než kedykoľvek predtým, aby EÚ rýchlo našla účinné politické riešenia.

Komisia v tomto oznámení otvára diskusiu o rozšírenom využívaní hlasovania kvalifikovanou väčšinou v oblasti sociálnej politiky, vďaka čomu by sa rozhodovací proces tam, kde už existuje právomoc EÚ, stal včasnejší, flexibilnejší a efektívnejší. Táto možnosť vyplýva zo zmlúv EÚ pre niekoľko špecifických oblastí (pozri súvislosti) prostredníctvom tzv. premosťovacích doložiek. Tieto doložky umožňujú za určitých okolností prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Po dôkladnom zvážení každého prípadu Komisia navrhuje ako prvý krok použitie premosťovacej doložky na uľahčenie rozhodovania o nediskriminácii. Pomohlo by to ďalej rozvíjať rovnakú ochranu pred diskrimináciou. Použitie premosťovacej doložky by sa v blízkej budúcnosti mohlo zvážiť aj pri prijímaní odporúčaní v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov. To by pomohlo usmerňovať proces modernizácie a konvergencie medzi systémami sociálnej ochrany.

Prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou neznamená zmenu úloh jednotlivých aktérov. Rozsah pôsobnosti a podmienky výkonu právomocí EÚ zostávajú nedotknuté. Členské štáty budú napríklad naďalej zodpovedné za určovanie prvkov svojho vlastného systému sociálnej ochrany. Sociálni partneri si zachovajú svoje kompetencie a národné tradície sociálneho dialógu zostanú nedotknuté. Opatrenia Únie sa budú naďalej zameriavať na prípady, kde je to potrebné a kde môžu priniesť podstatné výhody, ako sa stanovuje v zmluvách.

Na aktiváciu tejto premosťovacej doložky by Európska rada musela v súlade s článkom 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii rozhodnúť jednomyseľne, ak národné parlamenty nepredložia námietky a ak Európsky parlament vysloví súhlas.

Ďalšie kroky

Európska komisia vyzýva Európsky parlament, Európsku radu, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, sociálnych partnerov a všetky zainteresované strany, aby sa na základe oznámenia zapojili do otvorenej diskusie o rozšírenom využívaní hlasovania kvalifikovanou väčšinou a o riadnom legislatívnom postupe v oblasti sociálnej politiky.

Súvislosti

Obmedzený počet oblastí sociálnej politiky EÚ a mimoriadne legislatívne postupy, v ktorých Európsky parlament nemá rovnakú úlohu ako spolurozhodovací subjekt, budú aj naďalej v Rade podliehať jednomyseľnému rozhodovaniu.

Týmito oblasťami sú:

  • nediskriminácia z rôznych dôvodov (pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie, vek a sexuálna orientácia),
  • sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov (mimo cezhraničného kontextu),
  • ochrana pracovníkov pred prepustením,
  • zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávateľov a
  • podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území Únie. 

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices