kyberneticka bezpecnost
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ bude odolnejšia voči kybernetickým útokom

Rada vytvorila rámec, ktorý EÚ umožňuje ukladať cielené reštriktívne opatrenia na odrádzanie od kybernetických útokov, ktoré predstavujú vonkajšiu hrozbu pre EÚ alebo jej členské štáty, vrátane kybernetických útokov voči tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám, a na reakciu na ne, keď sa reštriktívne opatrenia považujú za potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP).

Do rozsahu pôsobnosti tohto nového sankčného režimu patria kybernetické útoky, ktoré majú závažný vplyv a ktoré:

  • majú pôvod alebo sú spáchané mimo EÚ alebo
  • využívajú infraštruktúru mimo EÚ alebo
  • sú spáchané osobami alebo subjektmi usadenými alebo pôsobiacimi mimo EÚ alebo
  • sú spáchané s podporou osôb alebo subjektov, ktoré pôsobia mimo EÚ.

Tento sankčný režim sa vzťahuje aj na pokusy o kybernetické útoky s potenciálne závažným účinkom.

Uvedený rámec konkrétne umožňuje EÚ po prvýkrát ukladať sankcie osobám alebo subjektom, ktoré sú zodpovedné za kybernetické útoky alebo za pokusy o kybernetické útoky, poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu takýmto útokom alebo sú do nich iným spôsobom zapojené. Sankcie sa môžu ukladať aj osobám alebo subjektom, ktoré sú s nimi spojené.

Reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz cestovania osôb do EÚ a zmrazenie aktív osôb a subjektov. Okrem toho sa osobám a subjektom z EÚ zakazuje poskytovať osobám a subjektom zaradeným na zoznam finančné prostriedky.

Kontext

EÚ uznáva, že kybernetický priestor ponúka významné príležitosti, ale prináša aj neustále sa meniace výzvy. Je znepokojená vzostupom škodlivého správania v kybernetickom priestore, ktorého cieľom je narušenie integrity, bezpečnosti a hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ a ktoré vytvára prípadné riziko konfliktu.

Rada prijala 19. júna 2017 rámec, súbor nástrojov kybernetickej diplomacie, ktorý pomáha zlepšovať spoluprácu, predchádzať konfliktom, zmierňovať potenciálne kybernetické hrozby, ako aj odrádzať potenciálnych agresorov a ovplyvňovať ich správanie. Išlo o reakciu na rastúce obavy týkajúce sa zvýšenej schopnosti a ochoty štátnych a neštátnych aktérov vykonávať škodlivé kybernetické činnosti.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

Rada prijala 16. apríla 2018 závery o škodlivých kybernetických činnostiach, v ktorých zdôraznila význam celosvetového, otvoreného, slobodného, stabilného a bezpečného kybernetického priestoru a vyjadrila znepokojenie nad činnosťou škodlivých aktérov.

Európska rada vyzvala 28. júna 2018 a 18. októbra 2018 na to, aby sa pokročilo v práci zameranej na schopnosť reagovať na kybernetické útoky a odrádzať od nich.

Vysoká predstaviteľka vydala 12. apríla 2019 v mene EÚ vyhlásenie, v ktorom zdôraznila potrebu dodržiavania poriadku založeného na pravidlách v kybernetickom priestore a naliehala na aktérov, aby prestali vykonávať škodlivé kybernetické činnosti vrátane krádeže duševného vlastníctva, a vyzvala všetkých partnerov, aby posilnili medzinárodnú spoluprácu s cieľom podporiť bezpečnosť a stabilitu v kybernetickom priestore.

EÚ je naďalej odhodlaná zachovávať otvorený, stabilný a bezpečný kybernetický priestor a znova vyjadruje oddanosť urovnávaniu medzinárodných sporov v kybernetickom priestore mierovými prostriedkami. V tejto súvislosti by sa všetko diplomatické úsilie EÚ malo prioritne zameriavať na podporu bezpečnosti a stability v kybernetickom priestore prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spolupráce a na znižovanie rizika mylného vnímania situácie, eskalácie a konfliktov, ktoré môžu vyplývať z incidentov pri využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT).

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices