Henri Grethen
Henri Grethen, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Úsilie v boji proti podvodom v rámci výdavkov EÚ v oblasti súdržnosti nie je dostatočné, varujú audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov napriek zlepšeniam v posledných rokoch zostáva úsilie členských štátov EÚ v boji proti podvodom v rámci výdavkov v oblasti súdržnosti príliš slabé. Audítori konštatujú, že hodnotenia účinnosti vykonávané členskými štátmi a týkajúce sa opatrení na boj proti podvodom sú príliš optimistické. Odhaľovanie, reakcia a koordinácia naďalej vyžadujú výrazné posilnenie, aby bolo možné účinné predchádzať podvodom, odhaľovať a odrádzať podvodníkov.

V rokoch 2013 až 2017 bolo zistených viac ako 4 000 potenciálne podvodných nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. Predstavovali takmer 1,5 mld. EUR podpory EÚ, z ktorej sa 72 % týkalo politiky súdržnosti, vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu. Zodpovednosť za boj proti podvodom v týchto oblastiach nesú predovšetkým členské štáty.

Audítori posudzovali, či riadiace orgány a koordinačné útvary pre boj proti podvodom v členských štátoch riadne plnia svoje povinnosti v každej fáze postupu riadenia boja proti podvodom: pri predchádzaní podvodom, odhaľovaní podvodov a reakcii na podvody, vrátane podávania správ o podvodoch a vymáhania neoprávnene vyplatených prostriedkov. Na tento účel sme navštívili sedem členských štátov: Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Grécko, Lotyšsko, Rumunsko a Španielsko.

„Politika súdržnosti predstavuje jednu tretinu rozpočtu EÚ, no tvorí takmer 40 % všetkých oznámených prípadov podvodu a skoro tri štvrtiny celkovej finančnej sumy, ktorej sa týkajú tieto prípady“, uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Členské štáty však vo všeobecnosti dospeli k záveru, že ich existujúce opatrenia na boj proti podvodom sú postačujúce. Tento záver považujeme za prehnane optimistický.“

Pokiaľ ide o programové obdobie 2014 – 2020, zistili sme, že riadiace orgány lepšie posudzovali riziko podvodu pri využívaní finančných prostriedkov v oblasti súdržnosti, a zlepšili svoje opatrenia na boj proti podvodom. Niektoré z týchto analýz však neboli dostatočne dôkladné a členské štáty spravidla nemajú osobitnú politiku na boj proti podvodom.

Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Audítori takisto poukazujú na nedostatočný pokrok smerom k aktívnemu odhaľovaniu podvodov. Vplyv preventívnych opatrení a opatrení na odhaľovanie podvodov navyše často nie je dostatočne monitorovaný a hodnotený.

Audítori tiež poznamenávajú, že členské štáty dostatočne nereagovali na všetky zistené prípady podvodov vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti a že nápravné opatrenia, ak sú uplatňované, majú obmedzený odrádzajúci účinok. Podávanie správ je taktiež neuspokojivé. Nie všetky prípady sú oznámené, čo ovplyvňuje spoľahlivosť mier odhalených podvodov, ktoré uverejňuje Európska komisia. Podozrenia z podvodu ďalej nie sú systematicky oznamované príslušným orgánom a koordinácia s inými orgánmi boja proti podvodom je nedostatočná.

V súčasnosti prebiehajú diskusie o nových pravidlách pre fondy v oblasti súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 a audítori predkladajú niekoľko odporúčaní, ako dosiahnuť lepšie výsledky.

Konkrétne žiadajú, aby členské štáty:

 • prijali formálne stratégie a postupy na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné
  prostriedky EÚ,
 • posilnili posudzovanie rizika podvodov zapojením relevantných externých subjektov,
 • zlepšili opatrenia na odhaľovanie podvodov všeobecným využívaním nástrojov na analýzu
  dát.

Audítori tiež odporúčajú Európskej komisii:

 • monitorovať mechanizmy reakcie na podvody s cieľom zabezpečiť ich dôsledné
  uplatňovanie,
 • podporovať členské štáty v rozširovaní úloh koordinačných útvarov pre boj proti
  podvodom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices