zivotne prostredie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Najväčší podiel na strate biodiverzity v EÚ má poľnohospodárstvo, varujú audítori

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť, či poľnohospodárska politika EÚ pomáha pri zachovávaní a zlepšovaní biodiverzity. Audítori budú konkrétne skúmať koncepciu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a jej uplatňovanie v spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Posúdia tiež implementáciu, monitorovanie a hodnotenie financovania EÚ na biodiverzitu v poľnohospodárstve.

Poľnohospodárska biodiverzita zahŕňa všetky ekosystémy a formy života priamo súvisiace s poľnohospodárstvom vrátane vzácnych odrôd osív a živočíšnych druhov, mnohých organizmov ako pôdna fauna, buriny, škodcovia, predátori, ako aj všetkých pôvodných rastlín a živočíchov žijúcich v poľnohospodárskom podniku alebo ním prechádzajúcich. Biodiverzita v EÚ trvale výrazne klesá, a to predovšetkým v dôsledku poľnohospodárskej činnosti.

S blížiacim sa Medzinárodným dňom biologickej diverzity audítori uverejnili podkladový dokument k auditu podpory EÚ určenej na biodiverzitu v poľnohospodárstve. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Nedávna medzinárodná správa varuje, že vyhynutie hrozí celosvetovo jednému miliónu druhov. „V EÚ má najväčší podiel na strate biodiverzity poľnohospodárstvo,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Náš audit má zistiť, nakoľko užitočný bol príspevok EÚ na nápravu, či dokonca zvrátenie tejto situácie.“

EÚ prijala v roku 2011 svoju súčasnú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorej cieľom je pomôcť zastaviť stratu biodiverzity do roku 2020. Jedným z jej hlavných cieľov je zvýšiť podiel poľnohospodárstva na zachovaní aspoň súčasnej miery biodiverzity. Podľa odhadov Európskej 2 SK komisie je na riešenie straty biodiverzity v období 2014 – 2020 vyčlenených približne 85 mld. EUR. Podpora EÚ na biodiverzitu poľnohospodárskej pôdy plynie hlavne z SPP.

Viac..  ECB: Mnohé banky v eurozóne majú vážne nedostatky pri riadení klimatických rizík

Pri audite sa posúdi podiel poľnohospodárskej politiky EÚ v období 2014 – 2020 na zachovávaní a zlepšovaní biodiverzity do roku 2020. Audítori konkrétne preskúmajú, či:

  • stratégia EÚ v oblasti biodiverzity a právny rámec SPP boli navrhnuté dobre,
  • Komisia a členské štáty zvýšili podiel poľnohospodárstva na zachovávaní biodiverzity,
  • Komisia používala na monitorovanie a hodnotenie situácie týkajúcej sa biodiverzity
    poľnohospodárskej pôdy relevantné, spoľahlivé a aktuálne informácie a údaje.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices