zdravie, pacient
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Treba uľahčiť prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti o zriedkavé choroby, tvrdia audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov pacienti v EÚ stále čelia výzvam pri využívaní opatrení stanovených v smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Len menšia časť potenciálnych pacientov si je vedomá svojich práv vyhľadať zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Audítori tiež zistili problémy a oneskorenia pri elektronickej výmene zdravotných údajov o pacientoch medzi členskými štátmi. Okrem toho je potrebné uľahčiť prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti o zriedkavé choroby.

Cieľom smernice EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 bolo zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v EÚ, ako aj zabezpečiť preplatenie nákladov za rovnakých podmienok ako doma. Pacienti v EÚ, ktorí vyhľadajú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, napríklad podstúpenie plánovaného nemocničného ošetrenia alebo zakúpenie liekov, majú preto právo na príslušné informácie o štandardoch liečby, pravidlách preplatenia nákladov a najlepšom zákonnom spôsobe.

Audítori preskúmali, či Európska komisia monitorovala vykonávanie smernice EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a podporovala členské štáty pri informovaní pacientov o ich právach. Posúdili výsledky dosiahnuté pri cezhraničnej výmene zdravotných údajov a skontrolovali hlavné opatrenia týkajúce sa zriedkavých chorôb.

„Občania EÚ stále nevyužívajú dostatočne ambiciózne opatrenia stanovené v smernici o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Súčasťou opatrení EÚ je právo na cezhraničnú liečbu, uľahčenie cezhraničnej výmeny zdravotných údajov o pacientoch a iniciatívy v oblasti zriedkavých chorôb. Na dosiahnutie týchto ambícií je však potrebné lepšie riadenie.”

Audítori zistili, že Komisia monitorovala transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a jej vykonávanie členskými štátmi dobre. Taktiež podporovala členské štáty pri zlepšovaní informácií SK 2 o právach pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, stále sa však vyskytovali isté nedostatky.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Komisia podcenila ťažkosti súvisiace so zavedením infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ. V čase konania auditu v novembri 2018 členské štáty len začínali s elektronickou výmenou zdravotných údajov o pacientoch, takže prínosy pre cezhraničných pacientov nebolo možné preukázať. Okrem toho, Komisia neposúdila náležite potenciálne využívanie ani nákladovú účinnosť cezhraničnej výmeny zdravotných údajov.

A napokon, európske referenčné siete pre zriedkavé choroby sú ambicióznou inováciou a sú v rozsiahlej miere podporované lekármi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientmi, konštatujú audítori. Napriek skutočnosti, že celkovo 27 až 36 miliónov osôb v EÚ trpí zriedkavými chorobami, siete čelia veľkým výzvam zabezpečiť, aby boli finančne udržateľné a mohli fungovať účinne v národných systémoch zdravotnej starostlivosti.

Audítori odporúčajú Komisii:

– poskytovať väčšiu podporu národným kontaktným miestam na zlepšenie informácií o právach pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;

– lepšie pripravovať cezhraničné výmeny zdravotných údajov;

– zlepšiť podporu a riadenie európskych referenčných sietí s cieľom uľahčiť prístup pacientov so zriedkavými chorobami k zdravotnej starostlivosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices