auditori
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori: EÚ nepodáva správy o udržateľnosti a dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja

Ako vyplýva z nového preskúmania Európskeho dvora audítorov, Európska komisia napriek záväzku EÚ dosiahnuť udržateľnosť a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja nepodáva správy o tom, ako rozpočet a politiky EÚ prispievajú k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja, ani túto oblasť nemonitoruje. Stavebné prvky zmysluplného podávania správ o udržateľnosti na úrovni EÚ ešte zďaleka nie sú zavedené, konštatujú audítori. Komisia zatiaľ nezačlenila udržateľnosť do podávania správ o výkonnosti, a to aj z dôvodu absencie dlhodobej stratégie v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030. Dve inštitúcie a agentúry EÚ v súčasnosti uverejňujú správu o udržateľnosti, zatiaľ čo podávanie správ inými subjektmi je nesystematické.

Prostredníctvom podávania správ o udržateľnosti, tiež známeho ako podávanie správ o sociálnej zodpovednosti podnikov alebo podávanie správ o nefinančných informáciách, uverejňuje organizácia informácie o svojich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvoch. Správa o udržateľnosti predstavuje aj hodnoty a model riadenia a preukazuje tiež prepojenie medzi jej stratégiou a záväzkom k udržateľnému svetovému hospodárstvu.

EÚ sa zaviazala dosahovať udržateľnosť a plniť ciele udržateľného rozvoja. Podľa právnych predpisov EÚ sú niektoré veľké spoločnosti povinné predkladať správy o udržateľnosti a vo svojich správach v čoraz väčšej miere zahŕňajú ciele udržateľného rozvoja. Audítori preverovali, či Komisia pri podávaní správ o udržateľnom rozvoji ide príkladom, a posudzovali, či sú zavedené potrebné predpoklady, ako napr. stratégia s cieľmi. Kontrolovali aj to, či správy o udržateľnosti uverejňujú iné inštitúcie EÚ.

„Občania si želajú a potrebujú spoľahlivé informácie o tom, ako EÚ prispieva k udržateľnému rozvoju v oblastiach, ako je zmena klímy,“ uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za toto preskúmanie. „Vzhľadom na záväzok EÚ dosahovať ciele udržateľného rozvoja by sa dalo očakávať, že Komisia bude schopná podávať správy o dosiahnutých výsledkoch.“

Eurostat v súčasnosti už prezentuje štatistické trendy týkajúce sa cieľov udržateľného rozvoja v EÚ a vo veľkej miere pri tom vychádza z informácií od členských štátov. Komisia však ešte nepodáva správy o prínose rozpočtu a politík EÚ k Agende pre udržateľný rozvoj do roku 2030. Výnimku tvorí oblasť vonkajšej činnosti, v ktorej Komisia v súčasnosti prispôsobuje svoj systém vykazovania výkonnosti tak, aby zohľadňoval udržateľnosť.

Viac..  EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

V tejto súvislosti audítori poukazujú na to, že EÚ stále nemá stratégiu v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030, v ktorej by boli stanovené ciele udržateľného rozvoja relevantné pre EÚ a ciele a úlohy, o ktorých je potrebné podávať správy. Komisia nedávno prijala kroky správnym smerom a uverejnila diskusný dokument, v ktorom načrtla scenáre pre udržateľnú Európu. Tento dokument však neobsahuje analýzu nedostatkov, pomocou ktorej by sa dalo určiť, čo potrebuje EÚ urobiť, pokiaľ ide o rozpočet, politiku a právne predpisy; nepredstavuje ani prínos výdavkových programov EÚ k plneniu cieľov udržateľného rozvoja.

Doteraz uverejnili správy o udržateľnosti dva európske orgány – Európska investičná banka a Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo. Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a agentúry EÚ, audítori zistili, že poskytujú najmä informácie o tom, ako fungovanie ich organizácie ovplyvňuje udržateľnosť, napr. ich spotreba papiera alebo vody. Nepodávajú však správy o tom, ako otázky udržateľnosti začleňujú do svojho plánovania a stratégie.

Preskúmanie tiež prináša výzvu pre audit správ o udržateľnosti. Audítori uviedli, že riziká
udržateľnosti sú často finančné riziká, preto je pri rozhodovaní dôležité zohľadňovať udržateľnosť.
Vonkajšie uistenie týkajúce sa správ o udržateľnosti môže okrem iného zvýšiť dôveryhodnosť, ako
aj dôveru zainteresovaných strán v informácie, ktoré sú v nich uvedené, a tiež znížiť riziko
environmentálne klamlivej reklamy (tzv. greenwashingu) a využívania správ v rámci
komunikačných cvičení (vzťahov s verejnosťou).

Audítori identifikujú štyri výzvy:

  • vytvorenie stratégie EÚ o udržateľnosti a cieľov udržateľného rozvoja po roku 2020,
  • integrovanie udržateľnosti a cieľov udržateľného rozvoja do rozpočtu EÚ a plánov
    výkonnosti,
  • vypracovanie správ o udržateľnosti v inštitúciách a agentúrach EÚ,
  • zvýšenie vierohodnosti pomocou auditu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices