tablet
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurobarometer: Európania sú dobre informovaní o pravidlách proti neodôvodnenému geografickému blokovaniu

Sedem mesiacov po začatí uplatňovania nových pravidiel proti neodôvodnenému geografickému blokovaniu je už všeobecné povedomie spotrebiteľov o nových pravidlách boja proti obmedzeniam pri online nákupe tovaru a cezhraničnom predaji vysoké.

Z uverejneného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že len niekoľko mesiacov po začatí uplatňovania nariadenia o geografickom blokovaní už 50 % občanov EÚ vie o jej opatreniach na boj proti situáciám, keď obchodníci neodôvodnene diskriminujú zákazníkov. Treba však zlepšiť informovanosť o osobitných digitálnych právach zakotvených v právnych predpisoch EÚ, keďže len 29 % respondentov vedelo, ktoré práva sa ich konkrétne týkajú.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Vďaka zákazu neodôvodneného geografického blokovania z decembra minulého roku sme urobili ďalší konkrétny krok pre európskych občanov a podniky, aby z digitálneho veku vyťažili čo najviac a to najlepšie. Som rád, že odkedy sa nové právne prostredie zaviedlo do praxe, Európania vo veľkej miere využívajú svoje nové digitálne právo spomedzi celkovo 35 nových digitálnych práv a slobôd, ktoré doteraz vznikli ako súčasť digitálneho jednotného trhu.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: „Nové pravidlá, ktorými sa ruší neodôvodnené geografické blokovanie, sú prínosom pre spotrebiteľov aj obchodníkov a ponúkajú spravodlivejší prístup k produktom a službám na jednotnom trhu EÚ. Podniky, ktoré spotrebiteľom naďalej obmedzujú prístup, jednoducho porušujú zákon. Komisia bude naďalej monitorovať situáciu, aby zabezpečila dodržiavanie pravidiel.“

Rastúci záujem o prístup k cezhraničnému obsahu

Uverejnený prieskum Eurobarometra je súčasťou prebiehajúceho hodnotenia Komisie zameraného na potreby spotrebiteľov a trhové podmienky v odvetviach, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú pravidlá geografického blokovania, prípadne sa na ne vzťahujú len čiastočne. Toto hodnotenie bude podkladom pre prvé preskúmanie pravidiel plánované na marec 2020, ktoré sa bude zaoberať otázkou, či treba rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia. Z prieskumu napríklad jasne vyplýva, že spotrebitelia cezhranične s najväčšou obľubou vyhľadávajú audiovizuálne a iné elektronické diela chránené autorskými právami, ako sú streaming a sťahovanie hudby, elektronické knihy či hry. Súčasné pravidlá sa na tento druh obsahu nevzťahujú. Je však pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti im právne predpisy EÚ začnú venovať osobitnú pozornosť.

Za posledné štyri roky sa počet používateľov internetu, ktorí sa snažia získať cezhraničný prístup k obsahu, takmer zdvojnásobil (z 8 % v roku 2015 na 15 % v roku 2019). Najobľúbenejšie druhy obsahu vyhľadávané cezhranične sú audiovizuálne diela (9 % respondentov) a hudba (8 %). Z prieskumu ďalej vyplýva, že tento trend bude pravdepodobne pokračovať, a to najmä u mladých ľudí. Percentuálny podiel respondentov vo veku 15 až 24 rokov, ktorí sa pokúsili získať prístup k týmto službám v zahraničí, predstavuje takmer dvojnásobok podielu, ktorý pripadá na celkový počet respondentov (28 %).

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

Najbežnejším dôvodom pre snahu o prístup k takémuto obsahu je nedostatočná dostupnosť v krajine pobytu respondentov (44 %). Na druhej priečke je želanie mať širší výber (39 %). Väčšina z tých, ktorí sa nesnažili pristupovať k obsahu určenému pre používateľov v inej krajine EÚ, by však stále mala o takúto možnosť záujem. To platí najmä v audiovizuálnom sektore (31 %) a hudbe (29 %), a osobitne v prípade mladších generácií.

Súvislosti

Nariadením proti neodôvodnenému geografickému blokovaniu, ktoré nadobudlo účinnosť 3. decembra 2018, sa pri online predaji na vnútornom trhu zakazuje neodôvodnená diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta podnikateľskej činnosti zákazníka. Obchodníkom sa neukladá povinnosť umožniť prístup k ich obsahu, predávať ani dodávať produkty v celej EÚ, ale zakazuje sa im diskriminovať zákazníkov na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ak už obchodník v ich členskom štáte služby poskytuje.

Toto nariadenie je súčasťou súboru pravidiel elektronického obchodu zameraných na podporu cezhraničného online predaja v EÚ. Majú slúžiť spotrebiteľom, ktorí tak budú mať väčší výber a viac záruk, ako aj online predajcom. Ide predovšetkým o tieto predpisy:

  • revidovaná smernica o platobných službách a nové pravidlá týkajúce sa služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré poskytujú väčšiu mieru transparentnosti platieb a cien v celej EÚ a ktoré už nadobudli účinnosť,
  • revidované pravidlá na ochranu spotrebiteľa s cieľom poskytnúť spotrebiteľom väčšiu ochranu pri nákupe cez internet, ktoré nedávno schválili Európsky parlament a Rada,
  • nové pravidlá DPH pre online predaj tovaru a služieb určené na prispôsobenie opatrení v oblasti DPH rastúcemu digitálnemu a globalizovanému hospodárstvu, ktoré nadobudnú účinnosť v januári 2021.

Vďaka stratégii digitálneho jednotného trhu majú Európania od apríla 2018 takisto prístup k filmom, športovým prenosom, elektronickým knihám, videohrám alebo hudobným službám, ktoré si predplatili online, aj keď navštívia iný členský štát. Okrem toho vďaka novým pravidlám budú môcť prevádzkovatelia vysielania obohatiť svoju cezhraničnú online ponuku a ľudia budú mať lepší výber a prístup k obsahu cez hranice, čo prispeje k podpore európskej kultúry.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices