zmluva
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ modernizuje ustanovenia Zmluvy o energetickej charte

Rada udelila Európskej komisii mandát na začatie rokovaní o modernizácii Zmluvy o energetickej charte. Prijala aj súvisiace smernice na rokovania.

Cieľom rokovaní je modernizovať ustanovenia Zmluvy o energetickej charte tak, aby sa v nej zohľadňovali ciele v oblasti udržateľného rozvoja a klímy, ako aj moderné normy týkajúce sa ochrany investícií a urovnávania sporov medzi investorom a štátom. Cieľom modernizovanej Zmluvy o energetickej charte by malo byť uľahčenie investícií do odvetvia energetiky udržateľným spôsobom, zabezpečenie právnej istoty, ako aj vysokej úrovne ochrany investícií.

Medzi hlavné prvky smerníc EÚ na rokovania patrí zabezpečenie toho, aby sa v modernizovanej Zmluve o energetickej charte zohľadňovali ciele v oblasti zmeny klímy a prechodu na čistú energiu. To zahŕňa objasnenie toho, že EÚ môže od účastníkov trhu z tretích krajín požadovať, aby dodržiavali uplatniteľné právne predpisy EÚ a členských štátov vrátane tých, ktoré sa týkajú politiky v oblasti životného prostredia a bezpečnosti.

Cieľom EÚ bude zosúladiť ustanovenia o ochrane investícií s modernými normami dohôd, ktoré nedávno uzavrela EÚ a jej členské štáty. Takisto sa bude snažiť zabezpečiť, aby sa modernizovaná Zmluva o energetickej charte naďalej zameriavala na vysokú úroveň ochrany investícií. V modernizovanej Zmluve o energetickej charte by sa malo výslovne potvrdiť tzv. „právo na reguláciu“, t. j. právo zmluvných strán prijať opatrenia v záujme ochrany zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a iných cieľov verejnej politiky. Cieľom EÚ je tiež objasniť, že ustanovenia o ochrane investícií sa nemôžu vykladať ako záväzok zmluvných strán nevykonávať zmeny svojich právnych predpisov. V ustanoveniach o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom by sa mal zohľadňovať prístup EÚ, ktorý uplatňuje vo svojich dohodách o ochrane investícií, ako aj postoj, ktorý EÚ zaujala v rámci prebiehajúcich mnohostranných reforiem.

Postup

Komisia 14. mája 2019 predložila Rade odporúčanie na rozhodnutie Rady, ktorým sa Komisii povoľuje začať rokovania o modernizácii Zmluvy o energetickej charte. Keďže táto záležitosť sa týka právomocí EÚ, ako aj členských štátov, boli potrebné dve samostatné rozhodnutia. Rada preto na zasadnutí 15. júla 2019 prijala rozhodnutie, ktorým poverila Komisiu, aby začala rokovania o záležitostiach, ktoré patria do právomoci EÚ. Zástupcovia vlád členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy o energetickej charte, zasadajúci v Rade zároveň prijali rozhodnutie týkajúce sa prvkov patriacich do právomoci členských štátov.

Viac..  EÚ vyzvala na uzavretie globálnej dohody o skoncovaní s plastovým odpadom

Kontext

Zmluva o energetickej charte je mnohostrannou dohodou, ktorou sa poskytuje rámec pre obchod a investície v oblasti energetiky. Bola podpísala v decembri 1994 a nadobudla platnosť v apríli 1998. V súčasnosti má Zmluva o energetickej charte 53 signatárov a zmluvných strán vrátane väčšiny členských štátov EÚ, EÚ a Euratomu.

Hlavné ustanovenia Zmluvy o energetickej charte sa týkajú ochrany investícií, obchodu s energetickými materiálmi a produktmi, tranzitu a urovnávania sporov. Väčšina jej ustanovení nebola od roku 1990 revidovaná. To spôsobilo problémy najmä v oblasti ochrany investícií, ktorá už nezodpovedá moderným normám.

Zoznam tém modernizácie, o ktorých sa bude rokovať, schválila ministerská konferencia o energetickej charte 27. novembra 2018. Obsahuje ustanovenia o ochrane investícií, udržateľnom rozvoji a sociálnej zodpovednosti podnikov, organizácii regionálnej hospodárskej integrácie, predbežných investíciách a tranzite, ako aj o určitých vymedzeniach a zrušení zastaraných ustanovení.

O dac

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices