Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov prinieslo výsledky

Európska komisia dnes, len čosi viac ako po roku od nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uverejnila správu, v ktorej sa zaoberá pozitívnym vplyvom pravidiel EÚ na ochranu údajov a možnosťami ďalšieho zlepšenia jeho uplatňovania. V tejto správe sa konštatuje záver, že väčšina členských štátov vytvorila potrebný právny rámec a že nový systém na posilnenie presadzovania pravidiel na ochranu údajov sa uplatňuje.

Podniky vytvárajú prostredie dodržiavania týchto pravidiel, zatiaľ čo občania si čoraz viac uvedomujú svoje práva. Zároveň pokračuje konvergencia k vyšším štandardom ochrany údajov na medzinárodnej úrovni.

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, vyhlásil:Európska únia sa usiluje zostať na čele v oblasti ochrany osobných práv v rámci digitálnej transformácie a zároveň využívať mnohé príležitosti, ktoré tento proces prináša, pokiaľ ide o pracovné miesta a inovácie. Údaje sa stávajú neoceniteľným prvkom prekvitajúceho digitálneho hospodárstva a zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri rozvoji inovatívnych systémov a strojového učenia. Pre nás je nevyhnutné formovať globálny rozmer rozvoja technologickej revolúcie a jej správneho využívania, a to pri plnom rešpektovaní práv jednotlivcov.

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov prináša výsledky. Poskytuje Európanom silné nástroje na riešenie výziev spojených s digitalizáciou a dáva m kontrolu nad ich osobnými údajmi. Poskytuje podnikateľom príležitosti na čo najlepšie využitie digitálnej revolúcie a zároveň zabezpečuje, aby jej ľudia dôverovali. Ide však aj za hranice EÚ, kde otvára možnosti digitálnej diplomacie na podporu tokov údajov založených na vysokých štandardoch medzi krajinami, ktoré spolu s nami zdieľajú rovnaké hodnoty. Je však potrebné pokračovať v práci na tom, aby sa nový režim ochrany údajov stal plne funkčným a účinným.“

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov zvýšilo povedomie občanov EÚ o pravidlách ochrany údajov a ich právach, ako vyplýva z výsledkov Eurobarometra uverejneného v máji 2019. Len 20 % Európanov však vie, ktorý orgán verejnej moci je zodpovedný za ochranu ich údajov. Toto je dôvod, pre ktorý Európska komisia spustila toto leto novú kampaň s cieľom motivovať Európanov, aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov a aby optimalizovali svoje nastavenia ochrany súkromia.

Hoci nové pravidlá ochrany údajov dosiahli mnohé zo svojich cieľov, v oznámení Komisie sa stanovujú aj konkrétne kroky na ďalšie posilnenie týchto pravidiel a ich uplatňovania:

  • jeden kontinent, jeden právny rámec: v súčasnosti všetky členské štáty okrem troch – Grécka, Portugalska a Slovinska – aktualizovali svoje vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov pravidlám EÚ. Komisia bude naďalej monitorovať právne predpisy členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby ďalšia špecifikácia všeobecného nariadenia o ochrane údajov prostredníctvom právnych predpisov členských štátov bola v súlade s týmto nariadením a aby tieto vnútroštátne právne predpisy pritom zbytočne nenavršovali právne požiadavky. Komisia v prípade potreby bez váhania využije nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane konaní o porušení povinností, aby zabezpečila, aby členské štáty správne transponovali a uplatňovali pravidlá,
  • podniky prispôsobujú svoje postupy: súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov pomohol spoločnostiam zvýšiť bezpečnosť ich údajov a rozvíjať ochranu súkromia ako konkurenčnú výhodu. Komisia podporí súbor nástrojov všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre podniky s cieľom uľahčiť dodržiavanie predpisov, ako sú napr. štandardné zmluvné doložky, kódexy správania a nový certifikačný mechanizmus. Komisia bude okrem toho naďalej podporovať MSP pri uplatňovaní týchto pravidiel,
  • silnejšia úloha orgánov pre ochranu údajov: všeobecné nariadenie o ochrane údajov poskytlo vnútroštátnym orgánom pre ochranu údajov väčšie právomoci na presadzovanie pravidiel. Počas prvého roka ich vnútroštátne orgány pre ochranu údajov v prípade potreby účinne využili. Orgány pre ochranu údajov takisto užšie spolupracujú v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Do konca júna 2019 bolo prostredníctvom mechanizmu spolupráce riešených 516 cezhraničných prípadov. Európsky výbor pre ochranu údajov by mal intenzívnejšie presadzovať svoju vedúcu úlohu a pokračovať v budovaní kultúry ochrany údajov v celej EÚ. Komisia takisto nabáda vnútroštátne orgány na ochranu údajov, aby spojili svoje úsilie, napríklad realizáciou spoločných vyšetrovaní. Európska komisia bude naďalej finančne podporovať vnútroštátne orgány pre ochranu údajov v ich úsilí zameranom na spoluprácu so zainteresovanými stranami,
  • pravidlá EÚ sú referenčným bodom pre kvalitnejšiu ochranu údajov po celom svete: keďže čoraz viac krajín na celom svete pristupuje k moderným pravidlám ochrany údajov, ako referenčný bod používajú štandardy EÚ v oblasti ochrany údajov. Táto vzostupná konvergencia otvára nové príležitosti pre bezpečné toky údajov medzi EÚ a tretími krajinami. Komisia ďalej zintenzívni svoje dialógy o primeranosti, a to aj v oblasti presadzovania práva. Zameriava sa najmä na ukončenie prebiehajúcich rokovaní s Kórejskou republikou v nadchádzajúcich mesiacoch. Komisia sa okrem problematiky primeranosti snaží preskúmať možnosti vytvorenia multilaterálnych rámcov na výmenu údajov na základe vzájomnej dôvery zmluvných strán.
Viac..  Súdny dvor EÚ: Eurokomisia má právo nežiadať vízovú reciprocitu od občanov USA

Ďalšie kroky

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov Komisia podá správu o jeho vykonávaní aj v roku 2020, s cieľom posúdiť pokrok dosiahnutý po dvoch rokoch uplatňovania, a takisto preskúma aj 11 rozhodnutí o primeranosti, ktoré boli prijaté na základe smernice z roku 1995.

Súvislosti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je jednotný súbor pravidiel založených na spoločnom prístupe EÚ k ochrane osobných údajov, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch. Posilňuje dôveru, keďže poskytuje jednotlivcovi kontrolu nad jeho osobnými údajmi, a zároveň zaručuje voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ. Ochrana osobných údajov je v Európskej únii základným právom.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy tomuto nariadeniu. Za presadzovanie nových pravidiel sú zodpovedné vnútroštátne orgány pre ochranu údajov a túto činnosť dokážu lepšie koordinovať vďaka novým mechanizmom spolupráce a Európskemu výboru pre ochranu údajov. Vydávajú usmernenia o kľúčových aspektoch všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré majú podporiť vykonávanie nových pravidiel.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices