Annemie Turlteboom
Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Komisia by mala zlepšiť zapojenie občanov do verejných konzultácií

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov má rámec Európskej komisie na konzultovanie verejnosti v priebehu vypracúvania a hodnotenia právnych predpisov a politík EÚ vysoký štandard. Podľa audítorov bola výkonnosť vybraných nedávnych verejných konzultácií Komisie celkovo uspokojivá. Odporúčajú však, aby Komisia zlepšila spôsob oslovovania občanov na podporu vyššej účasti. Okrem toho je podľa nich potrebné lepšie monitorovať a posudzovať ich prínos na ochranu pred manipulovaním výsledkov.

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami vo všetkých oblastiach opatrení EÚ a počas celého cyklu politík. Môžu sa aj podeliť o svoje názory v ktorejkoľvek fáze od vytvárania návrhov politík EÚ až po ich hodnotenie prostredníctvom webového portálu „Vyjadrite svoj názor“. Komisia vykonáva viac než 100 verejných konzultácií ročne.

Audítori posúdili, či verejné konzultácie Komisie účinne oslovili občanov a zainteresované strany a či sa využili ich príspevky. Preskúmali vybrané nedávne online konzultácie, vrátane konzultácie o sezónnej zmene času, opatrení v oblasti migrácie a poľnohospodárskej politiky. Audítori tiež vykonali prieskum vnímania s cieľom zistiť, v akej miere boli účastníci konzultácií spokojní.

„Zapojenie občanov do verejných konzultácií je kľúčom k zachovaniu demokratickej legitimity EÚ a dosiahnutiu vysokokvalitných právnych predpisov a politík,” povedala Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Komisia by mala robiť viac, aby dosiahla cieľ účasti verejnosti prostredníctvom najlepšej možnej úrovne oslovovania občanov a informovať účastníkov o výsledku verejných konzultácií.”

Audítori uznávajú vysoký štandard rámca Komisie a celkovú spokojnosť účastníkov s procesom verejných konzultácií, zistili však nedostatky týkajúce sa jej činností v oblasti oslovovania a spätnej väzby.

V roku 2018 sa zúčastnilo každej konzultácie v priemere 2 000 občanov. Nie je do toho započítaná konzultácia o „zmene času“, na ktorú prišlo 4,6 milióna odpovedí, hoci veľká väčšina z nich bola len z jedného členského štátu (Nemecko). Audítori však našli vo svojej vzorke aj jednu verejnú konzultáciu, ktorej sa zúčastnili len traja ľudia. To poukazuje na skutočnosť, že Komisia potrebuje zlepšiť činnosti v oblasti oslovovania, konštatujú audítori. Odporučili jej, aby lepšie angažovala svoje úrady a orgány v členských štátoch na šírenie viac informácií o konzultáciách a prispôsobila svoje komunikačné kanály, aby dosiahla širšiu škálu potenciálnych účastníkov a zamerala sa na prípadné chýbajúce informácie. Podľa audítorov sa v prípade konzultácií s najnižším počtom odpovedí nepoužili rôzne komunikačné kanály na oslovenie cieľového publika na rozdiel od konzultácií s najvyššími mierami.

Viac..  Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Účasť bola tiež vyššia v prípade, keď bol dotazník dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Audítori však nenašli jasné kritériá na rozhodnutie o tom, či boli konzultácie v „širokom verejnom záujme” a mali byť teda preložené. Vyzývajú Komisiu, aby poskytla kľúčové dokumenty k takýmto iniciatívam, ako aj k „prioritným“ iniciatívam, v 24 úradných jazykoch EÚ, aby umožnila občanom zúčastniť sa jednoducho a účinne. Okrem toho, prieskumy, ktoré boli niekedy dlhé a zložité, by mali byť zrozumiteľnejšie pre užívateľov.

Informácie o účele konzultácie v prípravnej fáze a plánovanom použití jej výsledkov s vysokou pravdepodobnosťou pozitívne ovplyvnia mieru účasti a kvalitu odpovedí. Audítori poznamenali, že Komisia systematicky nevypracúva a neuverejňuje stratégie konzultácií ani iné informácie vopred a žiadajú ju, aby tak robila v budúcnosti.

Audítori tiež odporúčajú, aby Komisia včas poskytovala účastníkom informácie o výsledku konzultácií. Zistili, že spätná väzba respondentom nebola dostatočná: správy o výsledkoch niekedy chýbali alebo boli poskytnuté dlho po ukončení konzultácie a často len v angličtine.

Hoci Komisia analyzovala údaje celkovo uspokojivo, audítori varujú, že kontroly platnosti odpovedí sú obmedzené. Žiadajú vysoký štandard spracovania údajov a zabezpečenie ochrany procesu verejných konzultácií pred manipulovaním výsledkov. Odporúčajú tiež, aby Komisia systematicky hodnotila, či verejné konzultácie dosahujú všetky svoje ciele.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices