erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce posilniť väzby medzi európskymi a africkými študentmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

EÚ investuje ďalších 17,6 milióna EUR na podporu účasti viac ako 8 500 novo vybraných študentov a zamestnancov afrických univerzít na programe Erasmus+ v roku 2019. Toto zvýšenie financovania v rámci programu Erasmus+ predstavuje ďalší krok k splneniu záväzku, ktorý oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2018 a ktorý spočíva v podpore 35 000 afrických študentov a výskumných pracovníkov do roku 2020.

Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Posilnenie postavenia mladých ľudí v Afrike má kľúčový význam pre budovanie lepšej budúcnosti. To si vyžaduje podporu vzdelávania a tohto roku sme sa zamerali najmä na posilnenie spolupráce s podnikmi, ktoré dávajú mladým ľuďom v Afrike príležitosť získať všetky zručnosti, ktoré potrebujú pre svoj profesionálny život. Tohtoročný výber sa sústreďuje najmä na projekty zamerané na podporu inovačných vzdelávacích metód, podnikania a vytvárania pracovných príležitostí v takých kľúčových oblastiach, ako je potravinárstvo, agropodnikanie a transformácia energetiky. To je práve to „plus“, ktoré ponúka program Erasmus+.“

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol: Naša africko-európska aliancia je predovšetkým o ľuďoch. Chceme investovať do kvalitného vzdelávania v Afrike. Rovnako chceme posilniť väzby medzi európskymi a africkými študentmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Ak im umožníme vymieňať si know-how a navzájom sa inšpirovať, podporíme inkluzívny sociálno-ekonomický a znížime chudobu a nerovnosť. Africkí študenti okrem toho získajú zručnosti, ktoré potrebujú na získanie dôstojnej práce.“

Po uverejnení výzvy v rámci programu Erasmus+ v roku 2019 celkový počet výmen medzi Afrikou a Európou od začiatku programu v roku 2014 dosiahol 26 247. Program je teda na dobrej ceste k splneniu cieľa na rok 2020, ktorým je poskytnúť podporu 35 000 ľuďom, ako bolo oznámené v rámci africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta. Tohto roku sa na výmenách zúčastní 8 555 študentov afrických univerzít a 4 649 študentov európskych univerzít v 53 afrických krajinách a 34 európskych krajinách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Študenti budú môcť zostať v zahraničí až jeden rok, kým výmenné pobyty zamestnancov univerzít sú obmedzené na dva mesiace.

Dodatočné financovanie vo výške 17,6 milióna EUR, ktoré pochádza z vonkajších finančných nástrojov Komisie a trustového fondu EÚ pre Afriku, podporilo celkovú účasť štátnych príslušníkov afrických krajín o 40 %. Počet štipendií pre krajiny západnej Afriky a Afrického rohu sa vďaka dodatočným finančným prostriedkom viac než zdvojnásobil. Toto navýšenie zároveň umožnilo zahrnúť do programu ďalšie krajiny ako Eritrea, Sierra Leone, Libéria, Kongo a Burundi a zvýšiť počet výmenných pobytov, najmä v prípade Beninu, Kapverd, Mali, Nigeru, Nigérie a Somálska.

Okrem toho 313 mladých študentov z 33 afrických krajín získalo v konkurencii s najlepšími študentmi na celom svete štipendiá na programy spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. To je nárast oproti minuloročnému výberu, keď sa udelilo 239 štipendií študentom z 27 afrických krajín. Africké inštitúcie v stále väčšej miere vyučujú programy spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. V tomto roku sa na 44 vybraných programoch zúčastňuje 46 inštitúcií z tohto kontinentu. Ide o špecializované univerzity alebo výskumné inštitúty, ktoré pôsobia v oblastiach, ako sú infekčné choroby, biodiverzita a ekosystémy alebo využívanie potenciálu cloud computingu v prospech životného prostredia.

Viac..  Štipendiá Curie-Skłodowskej: Vyše tisíc výskumných pracovníkov dostane granty v hodnote 260 miliónov

Podporu získalo 35 projektov zameraných na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu a inovatívnosť programov na afrických univerzitách. Projekty vybrané v tomto roku zahŕňajú väčší počet krajín než kedykoľvek predtým. Okrem tradičnejších partnerov sa zapájajú aj Madagaskar, Komory, Mauritánia a Guinea, čo svedčí o tom, že programu Erasmus+ sa úspešne podarilo osloviť nové inštitúcie na tomto kontinente.

Okrem toho získa finančnú podporu aj 39 malých projektov, ktoré spolupracujú s africkými partnermi a pomáhajú budovať kapacity v oblasti mládeže. Tieto projekty, do ktorých sú zapojené mládežnícke organizácie a neziskový sektor (napríklad MVO a sociálne podniky), podporujú informálne učenie a pomáhajú mladým ľuďom začať podnikať a aktívne sa zapájať do ich miestnych komunít.

Súvislosti

Investovanie do inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania pre všetkých je kľúčovou prioritou EÚ v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vzdelávanie na všetkých úrovniach a investície do mladých ľudí sú životne dôležité pre zlepšenie zručností a zamestnanosti, pre udržateľný rozvoj a aktívne občianstvo.

Investície do ľudí prostredníctvom investícií do vzdelávania a zručností sú jedným zo základných kameňov africko-európskej aliancie, ktorej cieľom je posunúť partnerstvo EÚ s Afrikou na vyššiu úroveň. Na tento účel Komisia navrhuje zvýšiť investície, prilákať ďalších súkromných investorov, podporiť vzdelávanie a rozvoj zručností pre lepšiu zamestnateľnosť, ako aj oživiť obchod a zlepšiť podnikateľské prostredie.

Okrem vytvárania nových oblastí a kanálov spolupráce sa africko-európska aliancia usiluje aj o využitie potenciálu existujúcich programov EÚ pre medzinárodnú spoluprácu. Navýšením finančných prostriedkov programu Erasmus+ sa podporuje účasť ľudí a organizácií z afrických krajín, pričom cieľom je podporiť do roku 2020 mobilitu 35 000 študentov a výskumných pracovníkov z afrického kontinentu a do roku 2027 by tento počet mal vzrásť v súhrne na 105 000.

Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie rokov 2014 – 2020. Z programu Erasmus+ sa financuje akademická mobilita a mobilita mládeže a spolupráca medzi Európou a inými regiónmi vrátane Afriky, kde sa podporujú aktivity úzko späté s prioritami EÚ v oblasti politickej spolupráce s týmto kontinentom. Africké krajiny sa od roku 2014 môžu zúčastňovať na programe Erasmus+ ako partnerské krajiny.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

V africkej Angole prebehlo prvé stretnutie EÚ-Afrika na parlamentnej úrovni. Medzi zástupcami Európskej únie nechýbal …

Consent choices