Sefcovic
Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union.

Európsky orgán práce začal svoju činnosť. Podľa Šefčoviča ide o ďalšiu kapitolu úspešného príbehu Slovenska v EÚ

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady dnes začína fungovať Európsky orgán práce. Činnosť začal po dvoch rokoch od toho, ako predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker myšlienku zriadiť takýto orgán oznámil vo svojej správe o stave Únie za rok 2017 prednesenej Európskemu parlamentu.

Predseda Juncker pri tejto príležitosti vyhlásil: „Európsky orgán práce je základným pilierom nášho úsilia o spravodlivé, účinné a vymáhateľné pravidlá EÚ v oblasti práce. Niet divu, že sme orgán zriadili v rekordne krátkom čase, pretože ho naliehavo potrebujeme. Pracovníkom i zamestnávateľom bude poskytovať lepšie informácie o ich právach a povinnostiach. Vnútroštátne orgány zas bude podporovať pri ich cezhraničných činnostiach. Priamo tak bude podporovať milióny Európanov, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte, ako aj milióny podnikov v EÚ s cezhraničnou pôsobnosťou. Zriadenie orgánu predstavuje ďalší obrovský krok smerom k lepšie integrovanému európskemu trhu práce založenému na dôvere, spoľahlivých pravidlách a účinnej spolupráci. Rád by som sa poďakoval všetkým v Parlamente, Rade a Komisii, ktorí sa podieľali na vzniku Európskeho orgánu práce. Orgánu prajem úspešné pôsobenie.

Spolu s predsedom Junckerom sa na slávnostnom otvorení v Bruseli zúčastní slovenský premiér Peter Pellegrini, keďže členské štáty za sídlo orgánu vybrali Bratislavu. Svoju účasť prisľúbili aj podpredsedovia Komisie Valdis Dombrovskis, Maroš Šefčovič, komisárka Marianne Thyssenová a ďalší hostia.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa vyjadril : “V čase rastúcich cezhraničných prepojení Európa potrebuje agentúru, ktorá ľuďom uľahčí pracovnú mobilitu a členským štátom pomôže zakročiť pri porušovaní pravidiel. Pre Slovensko ako také ide o ďalšiu kapitolu jeho úspešného príbehu v únii. Som si istý, že tento silný prejav dôvery zúročí a agentúre ELA vytvorí vynikajúce zázemie.”

Podpredseda Dombrovskis uviedol: Európsky orgán práce prepája vnútroštátne orgány. Svojou riadiacou štruktúrou i každodennou činnosťou bude uľahčovať spoluprácu medzi zástupcami členských štátov, ako aj sociálnymi partnermi. Komisárka Thyssenová dodala: „Orgán práce zlepší fungovanie vnútorného trhu. Bude miestom, kde si kolegovia z rôznych vnútroštátnych orgánov budú môcť zvyknúť na spoluprácu a spoločné riešenie problémov. Mobilita pracovníkov sa zjednoduší, z čoho budú mať prospech milióny občanov Únie i podniky, ktoré každodenne využívajú svoje právo na voľný pohyb.

Správnu radu orgánu tvoria zástupcovia členských štátov, Komisie, sociálnych partnerov na úrovni EÚ, Európskeho parlamentu, ako aj pozorovatelia z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a iných agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Na svojom prvom zasadnutí 17. októbra prijmú rozhodnutia potrebné na začatie fungovania orgánu a prerokujú svoje stanoviská k počiatočnému pracovnému programu.

Súvislosti

Približne 17,5 milióna občanov Európskej únie v súčasnosti žije alebo pracuje v inom členskom štáte – dvojnásobne viac než pred desiatimi rokmi. Zároveň milióny podnikov vyvíjajú cezhraničnú činnosť.

EÚ vypracovala rozsiahly súbor právnych predpisov, ktoré regulujú rôzne aspekty mobility. Komisia pod Junckerovým vedením ich v uplynulých rokov preskúmala a zlepšila. Konkrétne prepracovala predpisy o vysielaní pracovníkov, v ktorých je zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste. V súčasnosti sa usiluje o prijatie konečnej dohody o navrhnutých revidovaných pravidlách koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. S cieľom uľahčiť presadzovanie pravidiel Komisia navrhla zriadenie nového orgánu, ktorého úlohou je posilniť štruktúrovanú spoluprácu a výmenu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Viac..  Maďarsko považuje postup EÚ voči Gruzínsku za nespravodlivý

Európsky orgán práce má tieto ciele:

  • uľahčovať občanom a podnikom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k súvisiacim službám,
  • uľahčovať spoluprácu medzi členskými štátmi pri presadzovaní právnych predpisov Únie v oblasti jeho pôsobnosti vrátane koordinovaných a spoločných inšpekcií a riešenia problému nedeklarovanej práce,
  • pôsobiť ako mediátor a pomáhať hľadať riešenia v prípadoch cezhraničných sporov.

Činnosť Európskeho orgánu práce bude zameraná na oblasť mobility pracovnej sily: voľného pohybu pracovníkov a vysielania pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy.

Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni Európskej únie a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota orgánu spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce štruktúry a bude poskytovať operačnú podporu, čím zabezpečí efektívnejšie presadzovanie pravidiel. Prospech z jeho pôsobenia teda budú mať občania, podniky i vnútroštátne orgány. Pokiaľ ide o vnútroštátne orgány, orgán práce najmä zlepší operačnú spoluprácu v oblasti mobility pracovníkov tým, že poskytne trvalú štruktúru EÚ. Tvoriť ju budú národní styční úradníci, ktorých do orgánu práce vyšlú členské štáty. Takisto bude umožňovať spájanie zdrojov na spoločné činnosti, ako je organizovanie spoločných inšpekcií či odborná príprava vnútroštátnych pracovníkov, aby vedeli riešiť cezhraničné prípady.

Po tom, ako predseda Juncker predniesol svoju správu o stave Únie z roku 2017, Komisia v marci 2018 predstavila svoj návrh nariadenia, ktorým sa orgán zriaďuje. Parlament a Rada dosiahli v tejto otázke predbežnú dohodu vo februári 2019, teda ani rok po pôvodnom návrhu.

Európsky parlament a Rada návrh formálne prijali 20. júna 2019. Orgán svoju činnosť začal v Bruseli. Postupne si vybuduje svoju finančnú a personálnu kapacitu. Do roku 2024 by mal mať 140 zamestnancov a jeho ročný rozpočet by mal byť 50 miliónov EUR.
Členské štáty sa 13. júna dohodli, že sídlom nového orgánu sa stane Bratislava.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt …

Consent choices