Rimantas Sadzius
Rimantas Šadžius, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori vyzývajú k prijatiu opatrení na zlepšenie finančného riadenia európskych agentúr

Európsky dvor audítorov (EDA) schválil účtovné závierky všetkých 41 agentúr EÚ za rozpočtový rok 2018 ako spoľahlivé a potvrdil pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. V tohtoročnej výročnej správe, ktorá bola uverejnená, audítori vydali priaznivý posudok aj o príjmoch a výdavkoch všetkých agentúr, s výnimkou Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), a to z dôvodu jeho pretrvávajúcich problémov s platbami. Agentúry by však mali ďalej zlepšovať finančné riadenie v rôznych ohľadoch, a najmä spôsob, akým vedú verejné obstarávanie, aby sa dosiahol úplný súlad s pravidlami a zabezpečil najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Agentúry EÚ vykonávajú konkrétne technické, vedecké alebo riadiace úlohy, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky v oblastiach, ako je zdravie, ochrana, bezpečnosť, sloboda a spravodlivosť. Nachádzajú sa v rôznych členských štátoch a zamestnávajú približne 11 400 ľudí, t. j. pätinu všetkých zamestnancov EÚ. Ich celkový rozpočet na rok 2018 bol vo výške 4,2 mld. EUR (20 % nárast oproti roku 2017), čo zhruba zodpovedá 2,9 % celkového všeobecného rozpočtu EÚ.

„Európske agentúry sú nevyhnutným prvkom architektúry EÚ a náš audit predstavuje ročné preskúmanie stavu ich finančného riadenia,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Za rok 2018 sme až na jednu výnimku potvrdili dobrý stav všetkých agentúr. Vo väčšine agentúr je však stále potrebné vykonať isté zlepšenia a vyzývame k prijatiu opatrení na riešenie nedostatkov vo finančnom riadení, najmä v súvislosti s verejným obstarávaním.“

K účtovným závierkam všetkých 41 kontrolovaných agentúr za rok 2018 audítori vydali výrok bez výhrad, pretože vyjadrujú verne ich finančnú situáciu, transakcie, toky hotovosti v súlade s pravidlami účtovania. Okrem toho vydali výrok bez výhrad k zákonnosti a správnosti príjmových a platobných transakcií agentúr s výnimkou úradu EASO, pri ktorom sme vydali výrok s výhradou (nie však už záporný) k platbám.

Úrad EASO, ktorý poskytuje podporu členským štátom – v súčasnosti hlavne Taliansku a Grécku – v súvislosti s migračnou krízou, prijal konkrétne a pozitívne opatrenia na zlepšenie svojho riadenia. Audítori však opäť zistili nezrovnalosti vo veľkom postupe verejného obstarávania v roku 2018, čo poukazuje na to, že nápravné opatrenia zatiaľ nie sú úplne účinné. Okrem toho mimoriadny problém predstavuje personálna situácia úradu EASO, najmä neobsadené miesta na manažérskych pozíciách v administratívnom oddelení. Vzhľadom na nedostatok expertov poskytovaných členskými štátmi úrad delegoval hlavné úlohy na hospodárske subjekty do takej miery, že sa stal kriticky závislý od ich služieb. Tým vzniklo permanentné riziko pre kontinuitu činnosti v citlivej oblasti, ktorá je kľúčová pre účinné riadenie migračných tokov smerujúcich do Európy.

Viac..  Diplomati EÚ prijali nové sankcie proti Rusku, rokujú aj o situácii v Pásme Gazy

V dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ audítori varujú pred možným znížením príjmov Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktoré predtým sídlili v Londýne, a agentúr v oblasti dohľadu nad poistením a dôchodkovým poistením (EIOPA) a cenných papierov (ESMA). Zároveň zdôraznili, že kontroly dohôd o financovaní, ktoré podpísala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) so spolupracujúcimi krajinami, zatiaľ nie sú úplne účinné. Pokiaľ ide o orgán ESMA a Európsku chemickú agentúru (ECHA), upozornili aj na to, že pri výpočte výšky poplatkov je dôležité vychádzať z presných informácií.

Verejné obstarávanie zostáva v rámci finančného riadenia agentúr jednou z oblastí, ktorá je najviac náchylná na chyby. Audítori identifikovali rôzne nedostatky vrátane používania neprimeraných kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijímania neobvykle nízkych ponúk a používania rokovacích konaní namiesto súťažného konania.

Audítori podporujú agentúry v tom, aby uplatňovali spoločné postupy obstarávania s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť a úspory z rozsahu. Zároveň im radia, aby využívali rámcové zmluvy, ktoré budú dostatočne konkrétne na to, aby umožnili spravodlivú hospodársku súťaž. Varujú tiež pred prílišnou závislosťou od zmluvných dodávateľov, konzultantov a dočasných pracovníkov, ktorých môžu niektoré agentúry využívať na to, aby kompenzovali nedostatok vlastných stálych zamestnancov. Zdôrazňujú tiež, že agentúry by mali pri využívaní služieb týchto zamestnancov venovať pozornosť nákladovej efektívnosti a právnym požiadavkám.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices