Figueiredo
João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union-EP.

Európske environmentálne ekonomické účty je potrebné ešte viac zlepšiť, zistili audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by európske environmentálne ekonomické účty (EEEA) mali byť užitočnejšie pre tvorcov politík. EEEA sú dôležitým zdrojom informácií pre monitorovanie a hodnotenie environmentálnych politík. Podľa audítorov však niekoľko záležitostí bráni tomu, aby dosiahli svoj plný potenciál.

EEEA poskytujú štatistický rámec, ktorý pomáha opisovať vzťah medzi životným prostredím a hospodárstvom. Napríklad umožňujú určiť náklady na ochranu životného prostredia a kto za ňu platí. EEEA sú dôležité na hodnotenie kľúčových politík, ako je 7. environmentálny akčný program EÚ (7. EAP), a na meranie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

Audítori posúdili, ako Európska komisia vytvorila, spravovala a používala EEEA a či pri ich navrhovaní a vývoji zohľadnila potreby údajov. Taktiež preskúmali postupy hodnotenia kvality údajov o EEEA.

„Environmentálne tlaky sa zvyšujú a je zásadne dôležité, aby tvorcovia politík mali k dispozícii aktuálne a spoľahlivé informácie na monitorovanie pokroku smerom k udržateľnému rozvoju”, povedal João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Náš audit poukázal na to, že európske environmentálne ekonomické účty je potrebné ešte viac zlepšiť, aby sa dosiahol ich maximálny vplyv a umožnili včasné a účinné opatrenia.“

Audítori zistili, že Komisia nestanovila úplný súbor potrieb týkajúcich sa údajov o EEEA na tvorbu environmentálnej politiky. Hoci uznávajú spoluprácu medzi útvarmi Komisie, ktoré účty používajú, zistili, že Komisia by mala zabezpečiť, aby boli k dispozícii príslušné údaje na podporu rozvoja a monitorovania politík. Hoci sa v strategickom rámci EEEA navrhuje niekoľko cieľov, niektoré z nich sa opakujú viac než desaťročie, a neexistuje podrobný akčný plán s čiastkovými cieľmi a odhadmi rozpočtu potrebného na ich dosiahnutie. Audítori preto dospeli k záveru, že rámec zatiaľ nie je ucelený.

Viac..  Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

Audítori tiež zistili nedostatky vo vykonávaní modulov EEEA, čo znížilo ich význam pre proces tvorby politík. Návrhy, aby sa moduly stali povinnými, boli skôr založené na dostupnosti údajov 2 SK a administratívnych aspektoch v členských štátoch ako na potrebe údajov. Okrem toho ich zavedenie trvá príliš dlho (približne desať rokov) na splnenie krátkodobých a strednodobých potrieb údajov. A napokon, audítori zistili, že sa moduly EEEA nevyužili v plnej miere na monitorovanie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja v Európe a hodnotenie 7. EAP.

Včasnosť údajov je dôležitým kritériom v právnom rámci EEEA, v ktorom sa stanovuje, že Komisia by mala poskytnúť údaje o EEEA s časovým posunom dvoch rokov. Hoci audítori poznamenávajú, že čas potrebný na uverejnenie údajov sa postupne zlepšuje, členské štáty nezasielajú vždy požadované údaje včas. Predovšetkým včasnejšie získavanie údajov by významne zvýšilo užitočnosť EEEA. Pokiaľ ide o kvalitu údajov, audítori zistili, že problémy sa vo všeobecnosti odhalili v rámci procesu validácie. Tiež však poukazujú na nedostatky v tejto fáze: správy členských štátov nevyhnutne neobsahujú dostatok informácií na náležité posúdenie kvality a porovnateľnosti údajov.

S cieľom zvýšiť užitočnosť EEEA audítori najmä odporúčajú, aby Komisia zlepšila:

• strategický rámec,

• význam modulov,

• a včasnosť údajov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices