Annemie Turtelboom
Annemie Turtelboom, členka EDA zodpovedná za tento audit. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori skontrolujú efektívnosť prijímania zamestnancov pre EÚ

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom zistiť, či Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) spĺňa potreby inštitúcií EÚ v oblasti prijímania zamestnancov nákladovo efektívnym spôsobom. Audítori budú analyzovať najmä to, či výberové konania úradu EPSO prinášajú dostatočný počet úspešných uchádzačov a či sú náklady na výberové konania úradu EPSO primerané potrebám inštitúcií v oblasti prijímania zamestnancov.

Európsky úrad pre výber pracovníkov je medziinštitucionálny orgán, ktorý organizuje výberové konania pre stálych zamestnancov a výberové konania pre zmluvných zamestnancov. Úspešní uchádzači („laureáti“) sú zaradení do rezervných zoznamov, z ktorých môžu inštitúcie EÚ prijať nových zamestnancov. Úrad EPSO bol založený v roku 2002 s cieľom centralizovať výberové konania na dosiahnutie úspor z rozsahu a svoju úlohu vykonáva od roku 2003.

„Európsky úrad pre výber pracovníkov je vstupnou bránou do zamestnania pre EÚ,“ povedala Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Nie je len tvárou EÚ pre uchádzačov, ale aj orgánom, ktorý zabezpečuje, že inštitúcie EÚ môžu v správnom čase nájsť najlepšiu osobu na správne pracovné miesto. Je preto zásadne dôležité, aby bol postup výberu zamestnancov primerane naplánovaný a vhodne navrhnutý.“

Európsky dvor audítorov vykonal audit EPSO naposledy pred desiatimi rokmi. V roku 2009 uverejnil osobitnú správu, v ktorej kritizoval najmä nadmernú dĺžku výberových konaní (až 18 mesiacov) a nedostatočný počet úspešných uchádzačov. Úrad EPSO reagoval prijatím niektorých reforiem a zmien, z ktorých najvýznamnejšia bola zmena zamerania testovania uchádzačov – z vedomostí na zručnosti. Výberovými konaniami sa teraz posudzujú zručnosti uchádzačov v skutočných pracovných situáciách. S cieľom zabezpečiť, aby metódy testovania neviedli k zaujatosti voči uchádzačom (najmä na základe veku, pohlavia alebo štátnej príslušnosti), ich úrad EPSO pravidelne monitoruje a počas výberového konania poskytuje uchádzačom so zdravotným postihnutím spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie.

Viac..  Peter Pollák: Som rád, že primátor majetkoprávne vysporadúva pozemky pre využitie eurofondov, ktoré som vybavil

Pri výbere potenciálnych nových zamestnancov pre EÚ však pretrvávajú určité problémy, najmä pokiaľ ide o geografickú vyváženosť a rozmanitosť.

Audit Dvora audítorov bude zahŕňať celé výberové konanie, počnúc plánovaním potrieb
(v spolupráci medzi úradom EPSO a inštitúciami), priebeh výberových konaní (všetky fázy testov)
a riadenie rezervných zoznamov. Audítori sa budú zaoberať aj nákladovou efektívnosťou
výberových konaní úradu EPSO.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices