Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Komisia vydala odporúčania na podporu vedúceho postavenia Európy v šiestich strategických oblastiach podnikania

Komisia uverejňuje odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie Európy v šiestich strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach podnikania: prepojené, čisté a autonómne vozidlá, vodíkové technológie a systémy, inteligentné zdravotníctvo, priemyselný internet vecí, nízko-uhlíkový priemysel, a kybernetická bezpečnosť.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: Náš jednotný trh, ktorý je jedným z najväčších trhov na svete, je jedinečným odrazovým mostíkom pre úspech nášho priemyslu v celosvetovej konkurencii. Na to, aby sme túto príležitosť, čo najlepšie využili a aby sme boli na čele technologického vývoja, treba spoločné investície. Dobre sme začali sme v oblastiach ako sú batérie, recyklácia plastov a vysokovýkonná výpočtová technika. A dá sa dosiahnuť viac. V tejto súvislosti vítam dnešné odporúčania expertnej skupiny pre ďalších šesť strategických hodnotových reťazcov, na ktoré by sa mala zamerať priemyselná politika EÚ.“

Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu zahŕňajú inovatívne výskumné projekty, ktoré často obsahujú značné riziká a vyžadujú si spoločné, dobre koordinované úsilie a nadnárodné investície verejných orgánov a priemyselných odvetví z niekoľkých členských štátov. Spoločným investovaním do silných priemyselných stránok Európy môže EÚ prispieť k vzniku pracovných miest a k rastu naprieč odvetviami a regiónmi a posilniť postavenie EÚ vo svete.

Okrem odporúčaní pre jednotlivé hodnotové reťazce sa v správe takisto stanovujú aj horizontálne podporné opatrenia:

  • spoločné využívanie verejných a súkromných zdrojov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni; EÚ by mala tieto spoločné investície koordinovať a zamerať sa na prvé priemyselné využitie a zavádzanie nových technológií na trh;
  • prehlbovanie a integrovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov a nových noriem;
  • mapovanie a rozvoj zručností potrebných v rámci hodnotových reťazcov;
  • zdynamizovanie inovačných systémov v Európe so zameraním sa na silné stránky jednotlivých regiónov a verejno-súkromné partnerstvá;
  • stanovovanie procesu riadenia s cieľom sledovať technologické a priemyselné zmeny, identifikovať vznikajúce strategické hodnotové reťazce a hodnotiť pokrok pri aktivitách v rámci týchto hodnotových reťazcov.

Správa je súčasťou úsilia Junckerovej Komisie o posilnenie európskej priemyselnej základne a pri svojej práci na novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy z nej bude čerpať aj budúca Komisia.

Súvislosti

Európsky priemysel je silný a zachoval si vedúce postavenie v mnohých odvetviach ako je automobilový, chemický, farmaceutický, strojárenský či letecký a kozmický priemysel. Od roku 2013 vytvoril 1,7 milióna pracovných miest a predstavuje viac ako dve tretiny vývozu EÚ.

Viac..  Vláda na post eurokomisára za SR podporuje Šefčoviča

Svet sa však mení a ak si má európsky priemysel udržať svoje vedúce postavenie, musí sa prispôsobiť zmenám. Komisia vykonáva politiky vytvárajúce prostredie, v ktorom môžu európske priemyselné odvetvia prosperovať. Priemysel tak môže vytvárať kvalitné pracovné miesta na silnom a spravodlivom jednotnom trhu, posilňovať konkurencieschopnosť Európy, podporovať investície a inováciu, napríklad v oblasti čistých technológií, a podporovať regióny a pracovníkov dotknutých priemyselnými zmenami.

Ako bolo v roku 2017 oznámené v obnovenej stratégii pre priemyselnú politiku EÚ, Komisia v marci 2018 založila Strategické fórum pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Strategické fórum rozvíja svojou aktivitou novú víziu udržateľnejšej, inkluzívnejšej a konkurencieschopnejšej transformácie európskeho priemyslu do roku 2030, ktorú predstavila expertná skupina v rámci okrúhleho stola zástupcov priemyslu na vysokej úrovni v júni 2019. Z odporúčaní strategického fóra bude Komisia vychádzať aj pri úvahách o novej priemyselnej politike, ako sa stanovuje v záveroch Európskej rady z 22. marca 2019.

Komisia plne podporuje členské štáty a ich podniky pri realizácii spoločných, nadnárodných, rozsiahlych investícií, ktoré sa pozitívne prejavia v celej Európe.

EÚ zaviedla flexibilné pravidlá štátnej pomoci, aby uľahčila dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. V rámci štátnej pomoci určenej týmto projektom schválila Komisia v decembri 2018 verejné investície vo výške 1,75 miliardy eur, čo uvoľní ďalších 6 miliárd eur súkromných investícií na výskum a inováciu v oblasti mikroelektroniky. Štyri európske krajiny – Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo – a približne 30 podnikov a výskumných inštitúcií spoja svoje sily, aby umožnili výskum a inováciu v tejto kľúčovej technológii. Išlo o prvý výskumný a inovačný projekt schválený na základe osobitných, zjednodušených pravidiel štátnej pomoci pre projekty strategického európskeho záujmu. Značné spoločné úsilie a investície sa vynakladajú aj v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a batérií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európske spoločnosti v Číne hodnotia svoje vyhliadky pesimisticky

Európske spoločnosti, pôsobiace v Číne, hodnotia situáciu na miestnom trhu negatívnejšie ako kedykoľvek predtým. Podiel …

Consent choices