feta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia sa bude súdiť s Dánskom. Dôvodom sú práva na predaj syra pod označením feta

Komisia sa rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Dánsku z dôvodu nedostatočného plnenia povinností, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Spoločnosti so sídlom v Dánsku vyrábajú biely syr označený názvom „Feta“, ktorý vyvážajú do krajín mimo EÚ. „Feta“ je od roku 2002 v EÚ registrovaným chráneným označením pôvodu (CHOP). Tento syr sa preto môže vyrábať len v Grécku v súlade s celým radom výrobných špecifikácií.

Komisia sa domnieva, že táto prax je priamym porušením ochrany vyplývajúcej z registrácie chráneného označenia pôvodu (CHOP), ktorému dánske orgány nedokázali zabrániť alebo ho zastaviť. Dánsko tak porušuje nariadenie o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ako aj zásadu lojálnej spolupráce medzi Úniou a členskými štátmi (článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii). Toto konanie predstavuje porušenie súčasných právnych predpisov EÚ, no môže aj potenciálne narušiť prebiehajúce rokovania medzi Európskou úniou a tretími krajinami o uzavretí bilaterálnych dohôd, ktorými sa zabezpečuje ochrana európskych označení pôvodu a podpora kvalitných výrobkov EÚ mimo jej územia.

V januári 2018 rozhodla Komisia o začatí postupu EÚ proti Dánsku vo veci nesplnenia povinnosti a zaslala mu v tejto veci formálnu výzvu. V súvislosti s týmto konaním Komisia vyzvala dánske orgány, aby podnikli primerané kroky v záujme predchádzania alebo zastavenia tejto praxe zo strany spoločností usadených na území tejto krajiny.

Keďže Dánsko nastolené problémy nevyriešilo, Komisia sa rozhodla postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny sa vzťahuje na názvy registrované ako chránené označenia pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenia (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ). Práve názvy výrobkov registrované ako CHOP sú názvami s najsilnejšou väzbou na zemepisnú lokalitu, kde sa vyrábajú.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Cieľom spomínaného nariadenia je pomôcť výrobcom predávať na trhu výrobky, ktoré sa vyznačujú špecifickým prepojením so svojím zemepisným pôvodom. Zároveň sa ním zabezpečuje spotrebiteľská dostupnosť spoľahlivých informácií o daných výrobkoch, rešpektovanie práv duševného vlastníctva a integrita vnútorného trhu.

Nariadením EÚ sa registrované názvy chránia pred niekoľkými druhmi ich nekorektného používania. Patrí medzi ne priame alebo nepriame komerčné používanie registrovaného názvu v prípade výrobkov, ktoré sú porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom, alebo v prípade výrobkov vyrábaných s cieľom ťažiť z dobrej povesti výrobku so zaregistrovaným názvom.

Konkrétne v článku 13 nariadenia o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny sa opisuje nezákonné používanie registrovaných názvov. Stanovuje sa v ňom, že členské štáty sú povinné takémuto nezákonnému používaniu registrovaných názvov výrobkov, ktoré sa vyrábajú alebo predávajú na ich území, zabrániť alebo ho zastaviť.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices