peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Hromadeniu nesplácaných úverov má pomôcť nový mechanizmus mimosúdneho vymáhania

Veľvyslanci pri EÚ schválili pozíciu Rady k návrhu spoločného rámca a minimálnych požiadaviek na mimosúdne mechanizmy vymáhania hodnoty úveru zaručeného kolaterálom v prípade, že dlžník nie je schopný ho splácať. Účinné mimosúdne vymáhanie môže pomôcť zabrániť hromadeniu nesplácaných úverov, keďže poskytuje bankám právne nástroje na rýchlejšie vymoženie kolaterálu.

„Objem nesplácaných úverov EÚ je na svojej najnižšej úrovni od finančnej krízy, a to vďaka priaznivejšej hospodárskej situácii a viacerým opatreniam, ktoré boli prijaté na ich odstránenie z bankových súvah. Ich počet však zostáva v niektorých členských štátoch stále vysoký a musíme sa uistiť, že nesplácané úvery sa v budúcnosti nebudú akumulovať. Preto je dôležité poskytnúť bankám právne nástroje, aby rýchlo vymáhali hodnotu zlyhávajúcich úverov bez toho, aby sa museli obrátiť na súd, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany dlžníkov,“ uviedol Mika Lintilä, fínsky minister financií.

Na navrhovanom novom mechanizme zrýchleného mimosúdneho vymáhania kolaterálu by sa museli dohodnúť úverová inštitúcia a dlžník vopred, zvyčajne pri poskytnutí úveru. Bol by k dispozícii len pre obchodné úvery. Spotrebiteľské úvery by boli vylúčené, rovnako ako úvery, pri ktorých sa ako kolaterál používa primárna nehnuteľnosť dlžníka určená na jeho bývanie.

Ak bol tento nový mechanizmus dohodnutý medzi zúčastnenými stranami a ak dlžník úver nespláca, kolaterál by sa ocenil a buď predal (prostredníctvom súkromného predaja alebo verejnej dražby) alebo sa prisvojil (prostredníctvom prevodu vlastníctva na veriteľa). Výnosy až do výšky neuhradenej sumy by sa potom previedli na veriteľa.

Viac..  Európske akciové trhy majú za sebou prvý negatívny mesiac od októbra

Cieľom navrhovaných pravidiel je dosiahnuť rovnováhu medzi záujmami veriteľa a dlžníka rôznymi spôsobmi. Napríklad:

  • Veriteľ musí dlžníkovi poskytnúť určitý čas, aby dlžné platby vykonal a vyhol sa tak ich vymáhaniu.
  • Dlžník má právo obrátiť sa na súd, aby napadol vymáhanie alebo právo veriteľa vymáhať kolaterál.
  • Veriteľ získa výnos len v rozsahu potrebnom na pokrytie nesplatenej sumy úveru. Prebytočné výnosy sa vyplatia dlžníkovi alebo iným veriteľom.
  • Členské štáty môžu rozhodnúť, že ak výnosy z kolaterálu nedosiahnu nesplatenú sumu úveru, úver sa napriek tomu považuje za plne vyrovnaný.

Kontext a ďalšie kroky

Navrhovanou smernicou sa dopĺňajú pravidlá týkajúce sa reštrukturalizácie podnikov a druhej šance, ktoré Rada prijala 6. júna 2019.

Pôvodný návrh smernice zo strany Európskej komisie obsahoval aj časť o rozvoji sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi. Rada dosiahla pozíciu k tejto časti už 27. marca 2019.

Rokovania s Európskym parlamentom sa môžu začať, hneď ako sa Parlament dohodne na svojej pozíc

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices