zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v EÚ stále bežnou realitou

Európska komisia uverejnila správy, ktoré opisujú profil systémov zdravotníctva v 30 krajinách. Zdravotné profily krajín sa vydávajú spolu so sprievodnou správou, ktorá poukazuje na niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie systémov zdravotníctva a uvádza kľúčové závery vyplývajúce z profilov.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Z rôznych prieskumov a diskusií v Európe vyplýva, že zdravie je pre európskych občanov jednou z najvyšších priorít. Som veľmi rád, že podpore zdravia a prevencii ochorení sa konečne dostáva toľko pozornosti, koľko si zasluhujú. Som preto veľmi hrdý na to, že cyklus Stav zdravia v EÚ vznikol z mojej iniciatívy. Spolu s OECD a Európskym strediskom pre monitorovanie systémov a politík v oblasti zdravia sme už uskutočnili dva cykly pre 28 členských štátov EÚ, Nórsko a Island. Jasne vidím, že tieto rozsiahle poznatky o jednotlivých krajinách a celej EÚ slúžia na tvorbu politík na vnútroštátnej úrovni, ako aj pre spoluprácu na úrovni EÚ. Dúfam, že moja nástupkyňa bude v tejto aktivite pokračovať a že čoraz viac členských štátov nadviaže na dobrovoľné diskusie o zisteniach a zapojí sa do výmeny najlepších postupov.“

Hlavné zistenia

Zdravotné profily krajín zahŕňajú podrobnú analýzu systémov zdravotníctva, pričom sa zameriavajú na zdravie obyvateľov a významné rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť systémov zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch EÚ. Jasne odzrkadľujú spoločné ciele všetkých členských štátov a poukazujú na oblasti, v ktorých by Komisia mohla potenciálne podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

V sprievodnej správe sú uvedené niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie našich systémov zdravotníctva:

  • jednou z najväčších hrozieb v oblasti verejného zdravia v celej Európe je váhavosť v očkovaní. Možným riešením je zlepšenie informovanosti v oblasti zdravia, boj proti dezinformáciám a aktívne zapojenie zdravotníckych pracovníkov.
  • digitálna transformácia podpory zdravia a prevencie ochorení môže mať víťazov i porazených. Ľudia, ktorí by z mobilných zdravotníckych aplikácií a ďalších podobných digitálnych nástrojov mali najväčší osoh, budú s najväčšou pravdepodobnosťou tými, ktorí k nim nebudú mať ľahký prístup.
  • nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v EÚ stále bežnou realitou. Pri meraní prístupu k zdravotnej starostlivosti a mnohých prekážok, ktoré v ňom bránia, treba brať do úvahy klinické potreby, ale aj sociálno-ekonomické charakteristiky pacientov.
  • veľký potenciál, pokiaľ ide o zvýšenie odolnosti systémov zdravotníctva, vykazujú inovácie týkajúce sa kombinácie zručností zdravotníckeho personálu. V celej EÚ možno nájsť sľubné príklady presunu úloh medzi zdravotníckymi pracovníkmi, najmä pokiaľ ide o posilnenie úlohy zdravotných sestier a farmaceutov.
  • veľké možnosti, pokiaľ ide o spoluprácu členských štátov pri zaisťovaní bezpečnej, účinnej a dostupnej liečby, sa črtajú v oblasti životného cyklu liekov, čo zahŕňa všetko od racionálneho vynakladania prostriedkov až po zodpovedné predpisovanie liekov.
Viac..  Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Súvislosti

V roku 2016 Európska komisia začala cyklus sprostredkúvania poznatkov nazvaný Stav zdravia v EÚ, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom EÚ zlepšiť zdravie ich občanov a výkonnosť ich systémov zdravotníctva. Súvisiace správy poskytujú komplexnú kontextovo špecifickú analýzu a prehľady, ktorých neexistencia bola označená za jednu z najväčších prekážok z hľadiska tvorcov politík v oblasti zdravia. Vnútroštátne orgány tieto správy vo veľkej miere využívajú.

Ďalšie informácie

Zdravotné profily 30 krajín, sprievodná správa a ďalšie súvisiace informácie sú k dispozícii tu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices